АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

  • Оксана Ачкасова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7137-3996
Ключові слова: аутсорсинг персоналу, економія ресурсів, скорочення витрат, ризики, воєнний час

Анотація

У досліджені виявлено, що наразі вітчизняні підприємства функціонують під впливом ряду негативних факторів. Критичним фактором, що визначає умови діяльності вітчизняних підприємств є повномасштабна війна. Через це економія ресурсів стає важливою задачею для більшості підприємств. Доведено, що в цих умовах одним з найбільш дієвих шляхів мінімізації фінансових та часових витрат на персонал, не втрачаючи при цьому конкурентних переваг, є застосування кадрового аутсорсингу. В роботі проаналізовано сутність аутсорсингу персоналу, його види в залежності від типу завдань, які передаються стороннім партнерам, тривалості використання трудових ресурсів та причин, які впливають на вибір підприємства щодо використання аутсорсингу. Виділено переваги та недоліки (ризики) використання аутсорсингу вітчизняними підприємствами, зокрема і у воєнний час. Визначена процедура аутсорсингу персоналу із врахуванням можливих ризиків. Запропоновано ряд заходів для уникнення ризику застосування аутсорсингу персоналу у воєнний час.

Посилання

Ачкасова О.В. Актуалізація питань застосування аутстафінгу та аутсорсингу персоналу. Регіональна економіка та управління. 2020. № 1(27). Ч. 1. С. 25–28.

Ведерніков М.Д., Базалійська Н.П., Волянська-Савчук Л.В. Обґрунтування доцільності передачі бізнес-процесу управління персоналом підприємства на HR-аутсорсинг як інноваційної персонал технології. Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 112–122.

Іванісов О.В., Лебединська О.С., Лугова В.М. Актуальні проблеми пошуку і підбору персоналу та шляхи їх вирішення. Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. Вип. 4 (60). Ч. 8. С. 10–17.

Касьмін Д.С. Трансформація управлінських процесів в органах державного управління на засадах аутсорсингу. Науковий журнал «Ефективна економіка». 2020. № 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.6.60.

Лабурцева О.І. Зниження витрат підприємства за допомогою аутсорсингу: зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 5–9. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.3.5

Нестерова О.О. Аутсорсинг кадрових процесів в системі управління підприємством. URL: www.rusnauka.com/4_SND_2009/Economics/40501.doc.htm (дата звернення: 19.04.2023).

Achkasova O.V. (2020) Aktualizatsiia pytan zastosuvannia autstafinhu ta autsorsynhu personalu [Update on the application of outstaffing and personnel outsourcing]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia – Regional economy and management, vol. 1(27), part 1, pp. 25–28. (in Ukrainian)

Vedernikov M., Bazaliyska N. Volianska-Savchuk L. (2022) Obgruntuvannia dotsilnosti peredachi biznes-protsesu upravlinnia personalom pidpryiemstva na HR-autsorsynh yak innovatsiinoi personal tekhnolohii [Justification of the expedience of transfer of business process personnel management of the enterprise on HR-outsourcing as an innovative staff technology]. Innovation and Sustainability, vol. 2, pp. 112–122. (in Ukrainian)

Ivanisov O.V., Lebedynska O.S., Luhova V.M. (2020) Aktualni problemy poshuku i pidboru personalu ta shliakhy yikh vyrishennia [Actual problems of finding and recruiting personnel and ways to solve them]. Aktualnye nauchnye yssledovanyia v sovremennom myre – Actual scientific research in the modern world, vol. 4 (60) part 8, pp. 10–17. (in Ukrainian)

Kasmin D.S. (2020) Transformatsiia upravlinskykh protsesiv v orhanakh derzhavnoho upravlinnia na zasadakh autsorsynhu [Transformation of managerial processes in state government bodies in the wake of outsourcing]. Naukovyi zhurnal «Efektyvna ekonomika» – Scientific journal "Efficient Economy", vol. 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.6.60 (in Ukrainian)

Laburtseva O. (2020) Znyzhennia vytrat pidpryiemstva za dopomohoiu autsorsynhu: zarubizhnyi dosvid [Reducing enterprises costs with the help of outsourcing: foreign experience]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 3, pp. 5–9. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.3.5 (in Ukrainian)

Nesterova O.O. Autsorsynh kadrovykh protsesiv v systemi upravlnnia pidpryiemstvom [Outsourcing of personnel processes in the enterprise management system]. Available at: www.rusnauka.com/4_SND_2009/Economics/40501.doc.htm (accessed April 19, 2023)

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Ачкасова, О. (2023). АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-22
Розділ
ЕКОНОМІКА