АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  • Андрій Семенченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-2354-0774
  • Аліна Семенченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3971-6770
  • Оксана Ачкасова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7137-3996
Ключові слова: нормування праці, норма, організація праці, заробітна плата, умови праці, трудовий процес

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням застосування норм та нормативів праці в контексті оптимізації виробничого процесу. Зокрема, робота присвячена аналізу та визначенню ролі нормування праці в організації праці та формування заробітної плати, вивченню видів норм праці та їхніх особливостей, а також визначенню впливу різних факторів на розмір витрат робочого часу. Також в статті розглянуті основні завдання нормування праці, які включають у себе розробку стандартів робочого часу, визначення нормативів виробництва, встановлення обсягів робіт, а також визначення оптимальних умов праці. Цей процес є важливим для забезпечення раціонального використання трудових ресурсів та досягнення високої якості продукції чи послуг. Розглюнуто вплив нормування праці на якість робочого середовища, сприяючи забезпеченню безпеки та комфорту працівників.

Посилання

Арапов О.С., Дорошенко Т.М. Нормування праці як фактор підвищення ефективності виробництва. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 4. С. 188–195.

Бутенко Д.С. Теорія управління персоналом на засадах нормування праці та дослідженні витрат робочого часу. Молодий вчений. 2019. № 1(2). С. 433–437. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__44

Водянка Л.Д., Зрибнєва І.П., Сибирка Л.А. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання. Вісник Чернівецького торго-вельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 1-2. С. 98–105.

Ковальова О.М. Роль нормування праці в системі управління трудовим потенціалом. Економічний простір. 2020. № 153. С. 61–64.

Седляр М.О. Проблеми нормування праці в умовах становлення постіндустріального суспільства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 2. С. 281–286. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_2_43

Arapov O.S., Doroshenko T.M. (2017) Normuvannya pratsi yak faktor pidvyshchennya efektyvnosti vyrobnytstva [Labor rationing as a factor in improving production efficiency]. Ekonomichnyy analiz. vol. 27, no. 4. pp. 188–195.

Butenko D.S. (2019) Teoriya upravlinnya personalom na zasadakh normuvannya pratsi ta doslidzhenni vytrat robochoho chasu [Theory of personnel management on the basis of labor rationing and research of labor costs]. Molodyy vchenyy. vol. 1(2). pp. 433–437. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__44

Vodyanka L.D., Zrybnyeva I.P., Sybyrka L.A. (2017) Osoblyvosti normuvannya pratsi v suchasnykh kryzovykh umovakh hospodaryuvannya [Peculiarities of labor rationing in modern crisis management conditions]. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. vol. 1–2. pp. 98–105.

Kovalʹova O.M. (2020) Rolʹ normuvannya pratsi v systemi upravlinnya trudovym potentsialom [The role of labor rationing in the system of labor potential management]. Ekonomichnyy prostir. vol 153. pp. 61–64.

Sedlyar M.O. (2020) Problemy normuvannya pratsi v umovakh stanovlennya postindustrialʹnoho suspilʹstva [Problems of labor rationing in the conditions of formation of post-industrial society]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. vol. 2. pp. 281–286. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_2_43

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Семенченко, А., Семенченко, А., & Ачкасова , О. (2024). АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-16
Розділ
ЕКОНОМІКА