АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: економічна безпека, антикризове управління, елемент управління, механізм, аналіз

Анотація

Стаття присвячена доволі актуальній темі, а саме перспективі діяльності підприємств в розрізі запровадження антикризового механізму, як елементу підвищення ефективності функціонування рівня економічної безпеки. З огляду на багатовекторний спектр негативних аспектів, які стимулюють кризові стани як в державній економіці в цілому, так і в окремо взятому господарюючому суб’єкті. З огляду на це, доводі актуальним постає питання стосовно запровадження дієвих антикризових механізмів, як стабілізаторів та елементів підвищення рівня стійкості економічної безпеки. Зміст статті розкриває класифікаційні особливості кризових явищ та основний характер їх виникнення. З огляду на аналіз останніх подій в країні, було розроблено та представлено механізм антикризового управління, як елемент виходу з кризового стану та підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

Посилання

Єпіфанова І., Болотнов Д. Місце стратегії в системі антикризового управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. No 3. С. 335–338.

Жадько А. О. Антикризове управління підприємством: сутність, етапи здійснення та основні антикризові заходи. URL: http://іntkonf.org/zhadko-ao-antіkrіzove-upravlіnnya-pіdprіemstvom-sutnіst-etapі-zdіysnennya-ta-osnovnі-antіkrіzovі-zahodі/

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 161–170.

Марачевська А. Практична цінність антикризового управління підприємством у воєнний та післявоєнний час в Україні. SWorldJournal. 2022. № 13-02. С. 8–13.

Приходько Н. П. Сутність антикризового управління на підприємстві. URL: http://masters.donntu.edu.ua/2011/іem/ potatuev/lіbrary/artіcle02.htm

Родченко В. В. Концептуальні підходи до проблеми побудови системного антикризового управління підприємством. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_2/Rodchenko_210.htm

Стешенко О. Д., Масалигіна В. В. Антикризове управління в умовах пандемії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70–71. С. 75–82.

Iepifanova I., Bolotnov D. (2022). Mistse stratehii v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy [The place of strategy in the system of anti-crisis management of enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 3. pp. 335–338.

Zhadko A. O. (2013). “Antikrizove upravlinnya pidpriemstvom: sutnist, etapi zdiysnennya ta osnovni antikrizovi zahodi“, available at: http://іntkonf.org/zhadko-ao-antіkrіzove-upravlіnnya-pіdprіemstvom-sutnіst-etapі-zdіysnennya-ta-osnovnі-antіkrіzovі-zahodі/

Lihonenko L. O. (2016). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomiky znan ta intelektualizatsii menedzhmentu [Crisis management of the enterprise in the conditions of the knowledge economy and intellectualization of management]. Ekonomichnyi forum, no. 1, pp. 161–170.

Marachevska A. (2022). Praktychna tsinnist antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom u voiennyi ta pisliavoiennyi chas v Ukraini [The practical value of crisis management of the enterprise in war and post-war times in Ukraine]. SWorldJournal, no. 13-02. pp. 8–13.

Prihodko, N. P. (2013). “Sutnist antikrizovogo upravlinnya na pidpriemstvi“, available at: http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/potatuev/library/article02.htm

Rodchenko, V. V. (2013). “Kontseptualni pidhodi do problemi pobudovi sistemnogo antikrizovogo upravlinnya pidpriemstvom“, available at: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_2/Rodchenko_210.htm

Steshenko O. D., Masalyhina V. V. (2020). Antykryzove upravlinnia v umovakh pandemii [Crisis management in the conditions of a pandemic]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 70–71, pp. 75–82.

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Одношевна, О., Міньковська, А., & Саванчук, Т. (2023). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають