СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: продукція птахівництва, виробництво, регіони України, частки виробництва, темпи змін, фактори зовнішнього впливу

Анотація

У статті розглянуто стан і тенденції виробництва продукції птахівництва по регіонах України. З’ясовано важливість галузі птахівництва для розвитку агросектору економіки країни та забезпечення продовольчої безпеки. Проаналізовано динаміку виробництва як продукції птахівництва по регіонах України. Визначено та проведено порівняння тенденцій обсягів виробництва м’яса птиці та часток виробництва у загальному обсязі по регіонах. Охарактеризовано основних лідерів з виробництва продукції птахівництва та їх географічний розподіл по областям України: значні обсяги виробництва продукції птахівництва, які виробляються підприємствами України, зосереджені у Центральному (Вінницька, Київська і Черкаська області) та Східному регіонах (Дніпропетровська область). З’ясовано та проведено градацію зовнішніх факторів впливу на підприємства, що виробляють продукцію птахівництва.

Посилання

Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України : монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2019. 542 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики. Сільське, лісове та рибне господарство. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Tkachenko V., Rodina O., Savchenko T. Influence of the technological factors of breeding on the cost management efficiency of specialized poultry enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 1. P. 91–102.

Савченко Т.В. Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 5. С. 142–148.

Буряк Р.І. Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку продукції птахівництва України. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. № 260. С. 41–53.

Формування попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції / Ільчук М.М., Коновал І.А., Кирилюк О.Ф., Гурська І.С. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2012. 363 с.

Касьяненко О.І., Фотіна Т.І. Ефективність застосування екологічних заходів при виробництві продукції птахівництва. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2014. № 28 (2). С. 163–168.

Мельник Б.А. Стан та резерви збільшення обсягів виробництва продукції птахівництва. Тваринництво України. 2002. № 2. С. 10–12.

Ярошенко Ф.І. Птахівництво України: проблеми і перспективи розвитку : монографія. Київ : Аграрна наука, 2004. 500 с.

Циганок Ю.В. Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в підприємствах Північно-Західного регіону України. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 2 (27). С. 272–285.

Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва. Агросвіт. 2018. № 4. С. 7–14.

Pavlova O.M. (2019) Formuvannia ta rehuliuvannia konkurentnykh vidnosyn na rehionalnykh rynkakh zhytla Ukrainy [Formation and regulation of competitive relations in the regional housing markets of Ukraine]. Lutsk: Vydavnytstvo «Teren», 542 p. [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky. Silske, lisove ta rybne hospodarstvo [Official website of the State Statistics Service. Agriculture, forestry and fisheries]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua

Tkachenko V., Rodina O., Savchenko T. (2018) Influence of the technological factors of breeding on the cost management efficiency of specialized poultry enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40. No. 1. P. 91–102. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.09

Savchenko T.V. (2015) Vplyv faktoriv zovnishnoho seredovyshcha na systemu upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [The influence of environmental factors on the management system of the enterprise's competitiveness]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu [Scientific Bulletin of the National Mining University]. No. 5. Pp. 142–148. [in Ukrainian]

Buriak R.I. (2017) Doslidzhennia ta prohnozuvannia kon’iunktury rynku produktsii ptakhivnytstva Ukrainy [Research and forecasting of the Ukrainian poultry market.]. Naukovyi visnyk NUBIP Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes [Scientific bulletin of NUBIP of Ukraine. Series: Economics, agricultural management, business]. No. 260. Pp. 41–53. [in Ukrainian]

Ilchuk M.M., Konoval I.A., Kyryliuk O.F., Hurska I.S. (2012) Formuvannia popytu ta propozytsii na rynkakh osnovnykh vydiv tvarynnytskoi produktsii. Kyiv: ZAT «Nichlava».

Kasianenko O.I., Fotina T.I. (2014) Efektyvnist zastosuvannia ekolohichnykh zakhodiv pry vyrobnytstvi produktsii ptakhivnytstva [The effectiveness of the application of environmental measures in the production of poultry products]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny [Problems of animal engineering and veterinary medicine]. No. 28 (2). Pp. 163–168. [in Ukrainian]

Melnyk B.A. (2002) Stan ta rezervy zbilshennia obsiahiv vyrobnytstva produktsii ptakhivnytstva [The state and reserves of the increase in the production of poultry products]. Tvarynnytstvo Ukrainy [Animal husbandry of Ukraine]. No. 2. Pp. 10–12. [in Ukrainian]

Yaroshenko F.I. (2004) Ptakhivnytstvo Ukrainy: problemy i perspektyvy rozvytku: monohrafiia. Kyiv: Ahrarna nauka.

Tsyhanok Yu.V. (2010) Suchasnyi stan vyrobnytstva produktsii ptakhivnytstva v pidpryiemstvakh Pivnichno-Zakhidnoho rehionu Ukrainy [The current state of production of poultry products in enterprises of the North-Western region of Ukraine]. Visnyk ZhNAEU [Bulletin of ZhNAEU]. No. 2 (27). Pp. 272–285. [in Ukrainian]

Shanin O. V. (2018) Problemy i chynnyky konkurentospromozhnosti produktsii vitchyznianykh pidpryiemstv haluzi ptakhivnytstva [Problems and factors of competitiveness of products of domestic enterprises in the poultry industry]. Ahrosvit [Agroworld]. No. 4. Pp. 7–14. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Савченко, Т., & Саванчук, Т. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-40
Розділ
ЕКОНОМІКА