УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ПРИРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Ключові слова: управлінський облік, екологічний облік, фермерські господарства, природне виробництво, витрати

Анотація

Стаття присвячена вивченню управлінського обліку як складової природного виробництва у фермерських господарствах. Досліджено процес управління бізнесом, який складається із ряду етапів (планування, організація і мотивація, контроль, корегування) та елементів управлінського обліку (бюджети, розрахунки, прогнози; первинні документи обліку; облікові регістри; звіти про виконання). Доведено, що управлінський облік є складовою екологічного обліку в складі екологічного виробництва. Окреслені області екологічного управлінського обліку які зосереджена на удосконаленні системи розподілу витрат на охорону природного середовища, у тому числі вдосконалювання системи обліку, а також питань пов’язаних з інтернаціоналізацією зовнішніх (суспільних) витрат. Вивчені позитивні аспекти запровадження технологій природного виробництва у фермерських господарствах.

Посилання

Балацький О.Ф. Экономика чистого воздуха. Киев : Наукова думка, 1979. 292 с.

Безверхня Ю.В. Екологічна складова управлінського обліку. Облік і фінанси АПК. URL: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/732/10/ (дата звернення: 27.10.2021).

Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Природопользование: основы экономико-экологической теории. Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. 350 с.

Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2011. № 2 (31). С. 195–200.

Жук В.М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18–23.

Сахно Л.А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. С. 89–92.

Ткаченко О.С. Формування механізму економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств : дис. канд. економ. наук: 08.00.04. Дніпро, 2017. 198 с.

Balats'kiy, O.F. (1979) Ekonomika chistogo vozdukha [Clean air economy]. Kiev: Naukova dumka. (in Russian)

Bezverkhnja, Ju.V. Ekologhichna skladova upravlinsjkogho obliku [Environmental component of management accounting]. Oblik i finansy APK. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/732/10/ (in Ukrainian)

Burkinskiy, B.V., Stepanov, V.N. & Kharichkov, S.K. (1999) Prirodopol'zovanie: osnovy ekonomiko-ekologicheskoy teorii [Environmental management: foundations of economic and environmental theory]. Odessa: IPREEI NAN Ukrainy. (in Russian)

Voronovsjka, O. (2011) Sutnistj i rozvytok ekologhichnogho obliku [The essence and development of environmental accounting]. Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk, 2 (31), 195–200. (in Ukrainian)

Zhuk, V.M. (2012) Ekologhichni aspekty bukhghaltersjkogho obliku v aghropromyslovomu vyrobnyctvi [Environmental aspects of accounting in agro-industrial production]. Aghroekologhichnyj zhurnal, 2, 18–23. (in Ukrainian)

Sakhno, L. A. (2009) Ekologhichnyj oblik i audyt v reformuvanni tradycijnoji systemy obliku na pidpryjemstvi [Environmental accounting and audit in reforming the traditional accounting system at the enterprise]. Oblik i finansy APK, 1, 89–92. (in Ukrainian)

Tkachenko, O.S. (2017) Formuvannja mekhanizmu ekonomichnogho ozdorovlennja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Formation of the mechanism of economic recovery of agricultural enterprises]. Candidate’s thesis. Dnipro. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Ткаченко, О., & Саванчук, Т. (2021). УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ПРИРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ