АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ ВИТРАТ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ

  • Ольга Одношевна Дніпровський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-2670-7659
  • Вадим Бугаєску Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • Вікторія Якименко Дніпровський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0009-0004-8426-2717
Ключові слова: аналіз, економічна діагностика, механізм, алгоритм, підприємство.

Анотація

Стаття присвячена сучасній і досить актуальній темі, а саме особливостям та передумовах здійснення аналітичної оцінки, як елементу діагностики функціонування підприємств. Реалії сьогодення спонукають керівників підприємств до рішучих та своєчасних дій стосовно ведення своєї фінансово-господарської діяльності. Так елементом страховки від кризових станів, в яких може опинитись будь-яке підприємство є детальний аналіз та ретельна економічна діагностика фінансового стану. З огляду на вище викладене, було розкрито основні передумови, види та способи проведення аналітичних операцій через розроблені аналітичні механізми. Також проведено дослідження можливих кризових станів та виявлено, який вплив матиме економічна діагностика на оптимізацію діяльності через запропонованих алгоритм дій. Поряд з цим, було запропоновано схематичний підхід, щодо проведення економічної діагностики активів підприємства і пов’язаних з ними витрат.

Посилання

АСС. Ведення бізнесу під час війни в Україні. 2022. URL: https://chamber.ua/ua/news/rezultaty-ostannoho-opytuvannia-palaty-87-kompaniy-chleniv-hotovi-aktyvno-doluchatysia-do-vidbudovy-ekonomiky-ukrainy-pislia-viyny

Готра В. В., Ріпич В. В., Дячок А. В. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення. Економіка і суспільство. 2017. No 8. С. 219–223. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf

Костенко Ю.О., Короленко О.Б., Гузь М.М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану // Економічка та суспільство, № 43, 2022р.

Крив’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге видання. Навчальний посібник. Київ. Центр учбової літератури, 2017р.

Марусяк Н. Л. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 172 с

Попович Д.В., Алимов О.С. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2018. № 1. С. 31–35. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf

Яцух О.О., Захарова Н. Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 3. С. 173–180. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf.

ACC (2022). Doing business during war in Ukraine. Available at: https://chamber.ua/ua/news/rezul-taty-ostannoho-opytuvannia-palaty-87-kompaniy-chleniv-hotovi-aktyvno-doluchatysia-do-vidbudovy-ekono-miky-ukrainy-pislia-viyny. (in Ukrainian)

Hotra V. V., Ripych V. V., Diachok A. V. (2017) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho pokrashchennia [Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways of improving it]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, vol. 8, pp. 219–223. Available at: ttps://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf.(in Ukrainian)

Kostenko U.O., Korolenko O.B., Guz M.M. (2022) Analiz finansovoi stiykosti pidpruemstva v umovah voenogo stanu [Analysis of the financial stability of the enterprise in the conditions of martial law]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, vol. 43, Available at: ttps://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf.(in Ukrainian)

Krivyzuk I.V. (2017) Economichna diagnostuka [Economic diagnosis]. Kiev. (in Ukrainian)

Marusiak N. L. (2020) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Chernivtsi. (in Ukrainian)

Popovych D. V., Alymov O. S. (2018) Doslidzhennia efektyvnosti finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryi - em-stv ta zasoby yii pidvyshchennia u suchasnykh umovakh [Research of efficiency of financial and economic active -ity of enterprises and means of its increase in modern conditions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Eco-nomic Bulletin, vol. 1, pp. 31–35. Available at: ttp://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf (in Ukrainian

Yatsukh O. O., Zakharova N. Yu. (2018) Finansovyi stan pidpryiemstva ta metodyka yoho otsinky [The financial condition of the enterprise and methods of its evaluation]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Одношевна, О., Бугаєску, В., & Якименко, В. (2023). АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ ВИТРАТ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-79
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають