ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: облік, розрахунки, податки, аграрні підприємства, єдиний податок, податок на додану вартість

Анотація

У статті проаналізовано особливості обліку розрахунків за податками в аграрних підприємствах. Наголошено на вимогах до інформаційного забезпечення господарських операцій в частині оподаткування, акцентовано увагу на важливості документального та облікового забезпечення розрахунків за податками в системі менеджменту аграрних підприємств. Розкрито сутність та особливості спрощеної системи оподаткування, наведено вимоги до суб’єктів господарювання в частині єдиного податку IV групи, зазначено ставки єдиного податку IV групи. Відображено порядок облікового забезпечення розрахунків за єдиним податком в аграрних підприємствах. Виокремлено особливості оподаткування податком на додану вартість, наведено ставки податку на додану вартість за окремими товарними позиціями сільськогосподарської продукції, акцентовано увагу на порядку складання податкової накладної, зазначено порядок облікового забезпечення розрахунків за податком на додану вартість.

Посилання

Бурковська А.В., Шкапоєд В.К. Сучасні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств України. Modern Economics. 2017. № 6. С. 24–30. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/burkovskaya.pdf

Колеснік Я.В., Ніколаєнко А.В. Оподаткування аграрних підприємств: минулий досвід та реалії сьогодення. Агросвіт. 2018. № 20. С. 37–42. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2738&i=5

Міньковська А. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. Обліково-аналітичне, фінансове та інформаційне забезпечення в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика : колективна монографія. / за заг. ред. Г.Є. Павлової та Л.М. Васільєвої. Дніпро : АРТ Синтез-Т, 2020. С. 122–129.

Міньковська А.В., Горовата О.А. Оподаткування сільськогосподарських підприємств. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» (м. Дніпро, 26–27 жовтня 2017 р.). Том 1. Дніпро : Друкарня «Стандарт», 2017. С. 16–17.

Новак Н.П., Коваль С.В., Круковська О.В. Особливості системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та напрями її вдосконалення з врахуванням зарубіжного досвіду. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 39. С. 29–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_6

Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 01.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції: Закон України № 1115 від 17.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-20#Text

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#Text

Сільгоспвиробники і податкова накладна: Офіційний портал «Державна податкова служба України». URL: https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/local-news/print-464351.html

Burkovs'ka A.V., Shkapoied V.K. (2017) Suchasni osoblyvosti opodatkuvannia sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv Ukrainy [Modern features of taxation of agricultural enterprises of Ukraine]. Modern Economics, 6, 24–30. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/burkovskaya.pdf. (in Ukrainian)

Kolesnik Ya.V., Nikolaienko A.V. (2018) Opodatkuvannia ahrarnykh pidpryiemstv: mynulyj dosvid ta realii s'ohodennia [Taxation of agricultural enterprises: past experience and realities of the present]. Ahrosvit, 20, 37–42. Available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2738&i=5. (in Ukrainian)

Min'kovs'ka A. (2020) Osoblyvosti opodatkuvannia vyrobnykiv sil's'kohospodars'koi produktsii [Features of taxation of agricultural producers] Oblikovo-analitychne, finansove ta informatsijne zabezpechennia v systemi upravlinnia ahrarnym sektorom ekonomiky: teoriia i praktyka: kolektyvna monohrafiia / za zah. red. H.Ye. Pavlovoi ta L.M. Vasil'ievoi. Dnipro: ART Syntez-T, 122–129.

Min'kovs'ka A.V., Horovata O.A. (2017) Opodatkuvannia sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Taxation of agricultural enterprises]. Zbirnyk materialiv VIII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Zabezpechennia staloho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky: problemy, priorytety, perspektyvy – Ensuring sustainable development of the agricultural sector of the economy: problems, priorities, prospects», Dnipro: Drukarnia «Standart», 1 Tom, 16–17.

Novak N.P., Koval' S.V., Krukovs'ka O.V. (2018) Osoblyvosti systemy opodatkuvannia sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv v Ukraini ta napriamy ii vdoskonalennia z vrakhuvanniam zarubizhnoho dosvidu. [Features of the system of taxation of agricultural enterprises in Ukraine and directions of its improvement taking into account foreign experience]. Ekonomichnyj visnyk universytetu, 39, 29–37. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_6. (in Ukrainian)

Podatkovyj kodeks Ukrainy vid 01.08.2021 r. № 2755-VI (zi zminamy i dopovnenniamy). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy schodo stavky podatku na dodanu vartist' z operatsij z postachannia okremykh vydiv sil's'kohospodars'koi produktsii: Zakon Ukrainy № 1115 vid 17.12.2020. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia formy podatkovoi nakladnoi ta Poriadku zapovnennia podatkovoi nakladnoi: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.2015 r. № 1307. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#Text. (in Ukrainian)

Sil'hospvyrobnyky i podatkova nakladna: Ofitsijnyj portal «Derzhavna podatkova sluzhba Ukrainy». Available at: https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/local-news/print-464351.html. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 198
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Чернецька, О., Міньковська, А., & Атамас, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-14
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають