DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ

  • Ольга Радіонова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-0570-3648
  • Ірина Писарева Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1433-9104
  • Світлана Александрова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9842-436X
Ключові слова: організація дозвілля, digital-технології, офлайн заходи, онлайн заходи, гібридні заходи, віртуальні заходи, івент

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку технологій у сучасному світі, що сприяє нерозривному співіснуванню людини та цифрових технологій. Встановлено, що в організації дозвілля існують різні формати заходів: офлайн, онлайн, гібридні, віртуальні. Кожен формат має свої особливості, переваги та недоліки. Визначено, що в сучасних умовах, найпопулярнішою формою стають гібридні заходи, де одна частина аудиторії особисто присутня на заході, а інша має можливість підключення через інтернет. Проаналізовано, найбільш популярні систем відеозв'язку, що використовуються у гібридних заходах, а саме: RingCentral, GoToMeeting, ClickMeeting, Vast Conference, FreeConferenceCall, Zoom. Встановлено, що гібридні заходи зарекомендували себе як ефективний формат для організації дозвілля у сучасних умовах. Слід очікувати, що гібридна модель організації заходів стане ключовим напрямком на найближчі кілька років.

Посилання

Крижановська Т.О., Войнікова А.В. Культурні та соціальні аспекти сфери молодіжного дозвілля. URL: http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v31/38.pdf (дата звернення: 27.02.2023)

Філімонов С. П. Особливості організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах санаторно-курортного комплексу. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. URL: http://ap.uu.edu.ua/article/87 (дата звернення: 03.02.2023)

Швець В.В., Галіброда В.В. Ретроспективний аналіз організації системи дозвіллєво-розважальних закладів міста. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/6081/5075 (дата звернення: 26.01.2023)

Набока Б. Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Педагогічні науки. URL: https://core.ac.uk/reader/53036370 (дата звернення: 30.01.2023)

Ніколюк О. В., Дьяченко Ю. В., Савченко Т. В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 98-103.

Пашкевич М. Ю. Івент-технології у сфері дозвілля. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : кол. монографія. Київ : Вид-во: Ліра К, 2017. 328 с.

Hardy C., Maguire S. Discourse, field-configuring events, and change in organizations and institutional fields: narratives of DDT and the Stockholm convention. Academy of Management Journal. 2010.№ 53. P. 1365–1392.

Beech J., Kaiser S., Kaspar R. The Business of Events Management. UK : Pearson Education Limited, 2014. 393 p.

Krizhanovska T.O., Voynikova A.V. Kulturni ta sotssalni aspekti sferi molodizhnogo dozvillya. [Cultural and social aspects of youth leisure] URL: http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v31/38.pdf (accessed February 27, 2023)

Filimonov S. P. Osoblivosti organizatsiyi dozvillya ditey z obmezhenimi mozhlivostyami zdorov'ya v umovah sanatorno-kurortnogo kompleksu. [Peculiarities of the organization of leisure time for children with limited health opportunities in the conditions of a sanatorium-resort complex]. Aktualni problemi navchannya ta vihovannya lyudey z osoblivimi potrebami. URL: http://ap.uu.edu.ua/article/87 (accessed February 3, 2023)

Shvets V.V., Galibroda V.V. Retrospektivniy analiz organizatsiyi sistemi dozvillevo-rozvazhalnih zakladiv mista. [Retrospective analysis of the organization of the city's leisure and entertainment facilities system]. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/6081/5075 (accessed January 26, 2023)

Naboka B. Organszatssya pozaklasnoyi dozvillevoyi diyalnosti starshoklasnikiv yak psihologo-pedagogichna problema. [Organization of extracurricular leisure activities of high school students as a psychological and pedagogical problem]. Naukovi zapiski. Pedagogichni nauki. URL: https://core.ac.uk/reader/53036370 (accessed January 30, 2023)

Nikolyuk O. V., Dyachenko Yu. V., Savchenko T. V. (2021) Osoblivosti rozvitku ivent-menedzhmentu v Ukrayini [Features of event management development in Ukraine]. Investiciyi: praktika ta dosvid. vol. 6, pp. 98-103

Pashkevich M. Yu. (2017) Ivent-tehnologiyi u sferi dozvillya. Kulturno-dozvillyeva diyalnist u suchasnomu sviti [Event technologies in the field of leisure. Cultural and leisure activities in the modern world]. kol. Monografiya [a monograph]. Kyiv : Vid-vo: Lira K, 328 p. (in Ukrainian)

Hardy C., Maguire S. (2010) Discourse, field-configuring events, and change in organizations and institutional fields: narratives of DDT and the Stockholm convention. Academy of Management Journal. vol. 53, pp. 1365–1392.

Beech J., Kaiser S., Kaspar R. (2014) The Business of Events Management. UK : Pearson Education Limited, 393 p.

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Радіонова, О., Писарева, І., & Александрова, С. (2023). DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-59