СПЕЦИФІКА МОЛОДІ ЯК СЕГМЕНТУ ТУРИСТСЬКОГО РИНКУ

  • Сергій Погасій Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9347-9396
  • Ірина Писарева Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1433-9104
  • Максим Клименко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-9152-4912
Ключові слова: туризм, молодіжний туризм, молодь, туристський ринок, туристи

Анотація

В статті розглянута специфіка молоді як сегменту туристського ринку. Визначена важливість розвитку молодіжного туризму, як потужного сегменту в системі світового туристського господарства. Розглянуті підходи до визначення поняття «молоді» та сформульовано інтегроване поняття «молоді», що включає: вікові межі та соціально-психологічні особливості; специфіка соціального статусу, рольових функцій і соціо-культурної поведінки; специфіка соціально-демографічної групи; специфіка процесу соціалізації, в якому поєднується соціальна адаптація та індивідуалізація; специфіка самовизначення, самоорганізації, самоідентифікації молоді як специфічної групи. Визначено, що головною цінністю туризму для сучасної молоді є те, що вони розглядають туризм як засіб пізнання навколишнього світу. Дана загальна характеристика молоді як цільового сегмента туристського ринку, а також сформулювати ряд особливостей, властивих даній категорії туристів.

Посилання

Вотеічніна Н., Кирюхин А., Порятуй А., Дунаев І., Грищенко Н. Проблеми і перспективи розвитку молодіжного (спортивного) туризму на Херсонщині. Спеціальний випуск до ІІІ Міжнародного туристичного форуму «Херсонщина – відпочинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії». Херсон : Спалах, 2013. № 2(3). С. 217–224.

Москаленко К.В. Розвиток молодіжного туризму в дестинації. Перспективи створення сильної економіки для сучасної України. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1908/

Орловская В.П. Организационно-экономические условия развития молодежного туризма в дестинации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 СПб., 2004. 172 с.

Сушко Н.В. Історія розвитку та проблеми молодіжного туризму на Черкащині. Часопис соціально-економічної географії. Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. № 10 (1). С. 144–147.

Всеукраїнська молодіжна організація СВІМ. URL: http://city-dm.lviv.ua/portal/images/_ngo/ngo1/104._SVIM.pdf

Молодіжні громадські організації. URL: https://uk.wikipedia.org/Молодіжні організації

Екологічно-туристичні молодіжні організації. URL: http://pidruchniki.com/11640401/sotsiologiya/ekologichni_molodizhni_organizatsiyi

Молодіжні організації: Скаутська організація «Пласт». URL: http://www.plast.org.ua/

Орленко О.О. Становлення та розвиток студентських костелів в Україні – важливий напрям молодіжного та дитячого туризму. URL: http://soskin.info/ea/2004/3/20040319.html

ISIC в Україні. URL: http://isic.net.ua/

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. 300 с.

Voteichnina N., Kyriukhyn A., Poriatui A., Dunaev I., Hryshchenko N. (2013) Problemy i perspektyvy rozvytku molodizhnoho (sportyvnoho) turyzmu na Khersonshchyni [Problems and prospects for the development of youth (sports) tourism in the Kherson region.]. Spetsialnyi vypusk do III Mizhnarodnoho turystychnoho forumu «Khersonshchyna – vidpochynok, likuvannia, podorozhi v ekolohichnykh umovakh Tavrii». Kherson: Spalakh. No 2(3). S. 217–224.

Moskalenko K.V. Rozvytok molodizhnoho turyzmu v destynatsii [Development of youth tourism in destinations]. Perspektyvy stvorennia sylnoi ekonomiky dlia suchasnoi Ukrainy. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1908/

Orlovskaya V.P. (2004) Organizatsionno-ekonomicheskie usloviya razvitiya molodezhnogo turizma v destinatsii [Organizational and economic conditions for the development of youth tourism in destination] : dis. ... kand. ekon. nauk : 08.00.05 SPb. 172 s.

Sushko N.V. (2011) Istoriia rozvytku ta problemy molodizhnoho turyzmu na Cherkashchyni [History of development and problems of youth tourism in Cherkasy region]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii. Kharkiv: KhNU im. V. Karazina. No 10 (1). S. 144–147.

Vseukrainska molodizhna orhanizatsiia CBIM [All-Ukrainian Youth Organization CBIM]. URL: http://city-dm.lviv.ua/portal/ images/_ngo/ngo1/104._SVIM.pdf

Molodizhni hromadski orhanizatsii [Youth Public Organizations]. URL: https://uk.wikipedia.org/Molodizhni orhanizatsii

Ekolohichno-turystychni molodizhni orhanizatsii [Environmental and tourist youth organizations]. URL: http://pidruchniki.com/11640401/ sotsiologiya/ekologichni_molodizhni_organizatsiyi

Molodizhni orhanizatsii: Skautska orhanizatsiia «Plast» [Youth organizations: Scout organization "Plast"]. URL: http://www.plast.org.ua/

Orlenko O.O. Stanovlennia ta rozvytok studentskykh kosteliv v Ukraini – vazhlyvyi napriam molodizhnoho ta dytiachoho turyzmu [Formation and development of student churches in Ukraine – an important direction of youth and children's tourism]. URL: http://soskin.info/ea/2004/3/20040319.html

ISIC v Ukraini [ISIC in Ukraine]. URL: http://isic.net.ua/

Kyfiak V.F. (2003) Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Organization of tourist activities in Ukraine]. Chernivtsi: Knyhy-ХХI. 300 s.

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 227
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Погасій, С., Писарева, І., & Клименко, М. (2021). СПЕЦИФІКА МОЛОДІ ЯК СЕГМЕНТУ ТУРИСТСЬКОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають