ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

  • Світлана Александрова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9842-436X
  • Вікторія Світлічна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-5135-0006
  • Софія Кравцова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-4876-6112
Ключові слова: ресторанне господарство, управління, витрати, собівартість, оптимізація

Анотація

В статті досліджуються питання проблем управління витратами на підприємствах ресторанного господарства, розглядається особливість операційного циклу ресторанів та його вплив на формування переліку витрат, які формують виробничу собівартість та як наслідок процес управління та шляхи оптимізації витрат підприємств ресторанного господарства. В теперішній час, починаючи з пандемії короновірусу, а потім після повномасштабного російського вторгнення до України, галузь гостинності знаходиться у важкому становищі та постійному пошуку рішень щодо втримання на ринку. Автори наголошують, що мета діяльності підприємства будь-якої галузі економіки є отримання та максимізація прибутку. Існують два шляхи для досягнення данної мети: збільшення обсягу виручки або зниження витрат, які мають багато різноманітних рішень, специфічних для окремих видів діяльності. Але для ресторанного бізнесу саме ці питання залишаються відкритими. Якщо для збільшення виручки ресторанне підприємство має розглядати маркетінг послуг, то питання управління витратими є дуже складним та трудомісткм, враховуючи спеціфіку діяльності рестораного підприємства.

Посилання

Податковий Кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 03.12.2022).

Про туризм : Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення : 03.12.2022).

Тонкошкур М.В., Рябєв А.А., Кравцова С.В. Управління розвитком сфер туризму і готельного господарства під час пандемії COVID-19. Бізнес Інформ. 2021. Вип. № 5. С. 215–221.

Світлична В.Ю., Тонкошкур М.В., Кравцова С.В. Туризм під час пандемії: стан та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 49.

Світлична В.Ю., Кравцова С.В. Подолання стагнаційних процесів підприємствами туріндустрії шляхом диверсифікації напрямів їх діяльності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: Серія: «Економічні науки». Київ, 2020. XІ (43).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) Podatkovyj Kodeks of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed: 03.12.2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995) law of Ukraine «Pro turyzm». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text ( accessed: 03.12.2022).

Tonkoshkur M., Ryabev A., Kravtsova S.V. (2021) Upravlinnja rozvytkom sfer turyzmu i ghoteljnogho ghospodarstva pid chas pandemiji COVID-19 [Administrating the Development of Tourism and Hospitality Industries During the COVID-19 Pandemic]. Biznes Inform, no 5, pp. 215–221.

Svitlychna V.Ju., Tonkoshkur M.V. Kravtsova S.V. (2020) Turyzm pid chas pandemiji: stan ta perspektyvy rozvytku [Тourism during a pandemic: the state and prospects of development]. Market infrastructure, no 49 pp. 213–218.

Svitlychna V.Ju., Kravtsova S.V. (2020) Podolannja staghnacijnykh procesiv pidpryjemstvamy turindustriji shljakhom dyversyfikaciji naprjamiv jikh dijaljnosti [Overcoming stagnation processes by tour enterprises by diversification of their directions of activity]. Interscience: Electronic scientific-practical journal, no XІ (43).

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Александрова, С., Світлічна, В., & Кравцова, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-50
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають