ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: збут, збутова діяльність, фармацевтичні підприємства, рівень товарності продукції, збутові витрати, собівартість продукції

Анотація

У статті проаналізовано різні методичні підходи до оцінки ефективності збутової діяльності. Визначено, що існуючі підходи до оцінки ефективності збутової діяльності носять розрізнений рекомендаційний характер, тому систематизація основних параметрів оцінки збутової діяльності підприємств дозволить точніше підійти до оцінки управління збутовою діяльності, враховуючи її результативність. Оцінку ефективності збутової діяльності потрібно проводити систематично. У досліджені запропоновано використовувати показники загальної ефективності діяльності підприємства, такі як: рівень товарності продукції, частка реалізації в розрахунках, динаміка збутових витрат та собівартості продукції, відповідність темпів виробництва темпам реалізації продукції. Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що запропоновані автором системи показників оцінки ефективності збутової діяльності дозволяють комплексно оцінити ефективність збутової діяльності, враховуючи не тільки наявний стан збутової діяльності.

Посилання

Обозна В. В. Методичні аспекти оцінки ефективності управління збутовою діяльністю на сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління підприємствами. 2017. № 2(41). С. 49–55.

Ткаченко Т. А. Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 3. С. 88–94.

Абрамович І. А. Методичні підходи оцінки ефективності збутової діяльності переробних підприємств. Агросвіт. 2014. № 4. С. 25–28.

Музичка Є. О. Оцінка ефективність збутової діяльності туристичних підприємств. Економічний часопис–ХХІ. 2013. № 11-12.(2). С. 64–67.

Бєлозерцев В. С., Михайлочкіна М. О. Удосконалення організації обліку витрат на збут для забезпечення ефективного управління збутовими витратами промислового підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1. С. 6–10.

Спільник І. В. Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства. Економічний аналіз : зб. наук. праць, 2016. Том 24. № 2. С. 130–140.

Офіційний сайт агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. URL: https://smida.gov.ua/db/prof/feed

Obozna V. (2017). Metodychni aspekty otsinky efektyvnosti upravlinnia zbutovoiu diialnistiu na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Methodical aspects of evaluating the effectiveness of management sale activity of agricultural enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 2(41), pp. 49–55.

Tkachenko T. (2014). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnia zbutovoiu diialnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Methodological approaches of evaluating the effectiveness of sales management of agrarian enterprises]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 3, pp. 88–94.

Abramovych I. A. (2014). Metodychni pidkhody otsinky efektyvnosti zbutovoi diialnosti pererobnykh pidpryiemstv [Methodological approaches to evaluating the effectiveness of sales activity processing enterprises]. Ahrosvit, vol. 4, pp. 25–28.

Muzychka Ye. (2013). Otsinka efektyvnist zbutovoi diialnosti turystychnykh pidpryiemstv [Evaluating of tourism enterprises marketing activities effectiveness]. Ekonomichnyi chasopys – ХХІ, vol. 11-12.(2), pp. 64–67.

Bielozertsev V., Mykhailochkina M. (2019). Udoskonalennia orhanizatsii obliku vytrat na zbut dlia zabezpechennia efektyvnoho upravlinnia zbutovymy vytratamy promyslovoho pidpryiemstva [Improvement of the organization of sales cost accounting to ensure efficient sales cost management in industrial enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 11/1, pp. 6–10.

Spilnyk I. V. (2016). Analiz efektyvnosti zbutovoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of efficiency of enteprise sales activity]. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats, vol. 2(41), pp. 49–55.

Ofitsiinyi sait ahentstva z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy [The official website of the Agency for the Development of the Infrastructure of the Stock Market of Ukraine]. Retrieved from: https://smida.gov.ua/db/prof/feed

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 246
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Гарматюк, О. (2023). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-54
Розділ
МАРКЕТИНГ