ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ключові слова: агропромисловий комплекс, сільське господарство, проблеми, інвестиції, регіон

Анотація

В статті досліджено проблеми інвестування агропромислового комплексу України в сучасних умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Проаналізовано основні джерела фінансування довгострокових інвестицій в агропромисловий комплекс на рівні регіону. Визначено три принципово різних напрями у сфері інвестування АПК регіону. Обґрунтовано оцінку та вибір основних напрямів інвестування агропромислового комплексу. Досліджено методику оцінки пріоритетності та відбору інвестиційних проектів. Визначено ряд проблем українського агробізнесу, що впливають на його розвиток і продуктивність, особливо в сучасних умовах воєнного стану. В рамках цільової спрямованості структурної політики в аграрному секторі виділено низку проблем подальшого розвитку інвестиційного процесу в агропромисловому комплексі регіону.

Посилання

Пугачов М.І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5 С. 12.

Ільчук В., Шпомер Т. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан і проблеми розвитку. Agricultural and Resource Economics. 2017. Vol. 3. № 1. Р. 108–118. URL: http://www.are-journal.com (дата звернення: 10.01.2023).

Ляліна Н.С., Чавикіна О.В. Аналіз інвестиційної діяльності у сільському господарстві України та визначення напрямків її активізації. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52-2. С. 23–28.

Мацибора Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 1. URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2019/01/50 (дата звернення: 04.02.2023).

Лупенко Ю.О., Захарчук О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11 С. 9–18.

Мельник В., Погріщук О. Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. № 3. С. 28–30.

Однорог М.А. Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8). Ч. 1. С. 142–148.

Гончаренко М.Ф., Пархоменко Н.М., Білоус С.П. Роль екологічного фактору в стійкому розвитку інтеграційних процесів в економіці регіону. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 9 (230). С. 4–14.

Puhachov M.I. (2017) Ahrarnyy sektor ekonomiky Ukrayiny v umovakh instytutsiynykh zmin [The agricultural sector of the economy of Ukraine in the conditions of institutional changes]. Ekonomika APK, vol. 5, р. 12. [in Ukrainian]

Ilchuk V., Shpomer T. (2017) Innovatsiyno-investytsiyna diyalnist APK: suchasnyy stan i problemy rozvytku [Innovative and investment activity of agricultural industry: current state and problems of development]. Agricultural and Resource Economics. Vol. 3. № 1, рр. 108–118. Available at: http://www.are-journal.com [in Ukrainian]

Lyalina N.S., Chavykina O.V. (2020) Analiz investytsiynoyi diyalnosti u silskomu hospodarstvi Ukrayiny ta vyznachennya napryamkiv yiyi aktyvizatsiyi [Analysis of investment activity in the agriculture of Ukraine and determination of directions for its activation]. Prychornomorski ekonomichni studiyi, vol. 52-2, рр. 23–28.

Matsybora T.V. (2019) Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti produktsiyi silskohospodarskykh pidpryyemstv [Assessment of investment attractiveness of products of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, vol. 1. Available at: http://www.eapk.org.ua/contents/2019/01/50 [in Ukrainian]

Lupenko YU.O., Zakharchuk O.V. (2018) Investytsiyne zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku silskoho hospodarstva Ukrayiny. [Investment support for innovative development of agriculture in Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 11, рр. 9–18. [in Ukrainian]

Melnyk V., Pohrishchuk O. (2018) Investytsiyne zabezpechennya ahrarnoho sektoru: rozshyrennya mozhlyvostey dlya Ukrayiny [Investment provision of the agricultural sector: expanding opportunities for Ukraine]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 28–30. [in Ukrainian]

Odnoroh M.A. (2016) Investytsiyne zabezpechennya u silskohospodarskomu sektori ekonomiky Ukrayiny [Investment support in the agricultural sector of the economy of Ukraine]. Naukovyy visnyk Polissya, vol. 4 (8), part 1, pp. 142–148. [in Ukrainian]

Honcharenko M.F., Parkhomenko N.M., Bilous S.P. (2020) Rol ekolohichnoho faktoru v stiykomu rozvytku intehratsiynykh protsesiv v ekonomitsi rehionu [The role of the environmental factor in the sustainable development of integration processes in the economy of the region]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9 (230), pp. 4–14. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Білоус, С., & Новотний, С. (2023). ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-49
Розділ
ЕКОНОМІКА