СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДОБУВАННЯ КАМЕНЮ, ПІСКУ ТА ГЛИНИ В ГРАНІТНИХ КАР’ЄРАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: облікова політика, гранітний кар’єр, бізнес-процеси, витрати, рекультивація кар’єру

Анотація

Стаття присвячена розкриттю облікової політики бізнес-процесів добування каменю, піску та глини в гранітних кар’єрах України. За результатами дослідження змісту внутрішніх розпорядчих документів щодо облікової політики 10 вітчизняних гранітних кар’єрів встановлено наступні спільні риси: підходи до оцінки основних засобів та нематеріальних активів при надходженні за первісною вартістю та прямолінійний метод нарахування амортизації. Виявлено специфічні елементи облікової політики видобувних підприємств, що містяться в їх внутрішніх розпорядчих документах: порядок формування та використання забезпечення на рекультивацiю земель; витрати на розкривнi роботи та їх розподіл між запасами та активом розкривних робіт; витрати на розробку; витрати на розвідку; окремий об’єкт нематеріальних активів «Витрати на розкривні роботи»; окремий об’єкт основних активів «Витрати з відновлення територій (рекультивація кар’єру)».

Посилання

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності загального призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Вирівський гранітний кар’єр» за 2018 рік. URL: http://vgkshcheb.com.ua/zvit/ (дата звернення: 26.02.2023).

Зоріна О.А., Петраковська О.В., Юрченко О.А. Вплив облікової політики на фінансову звітність підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2021. № 11. С. 51–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_11_8

Зубілевич С.Я. Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Вип. 3. С. 78–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_3_10

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (дата звернення: 26.02.2023).

«Річна інформація емітента Приватне акцiонерне товариство «Коростишiвський гранiтний кар'єр» за 2020 рік. URL: https://cutt.ly/J320Rgj (дата звернення: 26.02.2023).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік АТ "Коростенський кар'єр». URL: http://kk.unigran.ua/wp-content/uploads/2021/04/00292422_2020.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік «ВАТ «Гніванський кар’єр». URL: https://vat.karer.biz/docs/00292385_2020.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік ПрАТ «Коржівський СГДК». URL: http://ksgdk.pat.ua/emitents/reports/year/2020 (дата звернення: 26.02.2023).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр». URL: https://00292304.smida.gov.ua/user_files/sites/1464/zvitemitentaza2020rik-60895cab146b4.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Приватне акцiонерне товариство «Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр». URL: http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Zvit_2020.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Публiчне акцiонерне товариство «Янцiвський гранiтний кар'єр». URL: http://yantsevo.bgs.kh.ua/attachments/YANTSEVO_ZVIT_2020_28-04-2021.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року ТОВ «Омелянiвський кар'єр». URL: https://00292400.smida.gov.ua/user_files/sites/2685/2020_02_primitkidofinansovoizvitnosti2020tovomkar-60b520bf07205.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Фінансова звітність та Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року ТОВ «Гранітний кар’єр». URL: https://www.gran-karier.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/fin_zvit_2020.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Чижевська Л.В., Шендриченко О.М. Формування облікової політики видобувного підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2022. (3(53). С. 41–47. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2022-3(53)-41-47

Zvit nezalezhnoho audytora shchodo finansovoi zvitnosti zahalnoho pryznachennia Tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vyrivskyi hranitnyi kar’ier» za 2018 rik [Independent auditor's report on the general purpose financial statements of the Vyrivskyi Granite Quarry Limited Liability Company for 2018]. Available at: http://vgkshcheb.com.ua/zvit/ (in Ukrainian)

Zorina O.A., Petrakovska O.V. & Yurchenko O.A. (2021) Vplyv oblikovoi polityky na finansovu zvitnist pidpryiemstva [The influence of accounting policy on the financial reporting of the enterprise]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 11, 51–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2021_11_8 (in Ukrainian)

Zubilevych S.Ya. (2018) Formuvannia ta rozkryttia oblikovoi polityky za MSFZ 15 "Dokhid vid dohovoriv z kliientamy" [Formation and disclosure of accounting policy according to IFRS 15 "Income from contracts with customers"]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Economic sciences, 3, 78–90. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_3_10 (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva, zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.06.2013 r. № 635 [Methodological recommendations regarding the accounting policy of the enterprise, approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated June 27, 2013 No. 635]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text. (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta Pryvatne aktsionerne tovarystvo "Korostyshivskyi hranitnyi karier" za 2020 rik [Annual information of the issuer Private joint-stock company "Korostyshivsky granite quarry" for 2020]. Available at: https://cutt.ly/J320Rgj (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik AT "Korostenskyi karier" [Annual information of the issuer of securities for the year 2020 JSC "Korostensky Karier"]. Available at: http://kk.unigran.ua/wp-content/uploads/2021/04/00292422_2020.pdf (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik VAT "Hnivanskyi kar’ier" [Annual information of the issuer of securities for 2020 JSC "Hnivansky career"]. Available at: https://vat.karer.biz/docs/00292385_2020.pdf. (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik PrAT "Korzhivskyi SHDK" [Annual information of the issuer of securities for 2020 PrJSC "Korzhivskyi SGDK"]. Available at: http://ksgdk.pat.ua/emitents/reports/year/2020 (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik PrAT "Novopavlivskyi hranitnyi kar’ier" [Annual information of the issuer of securities for the year 2020 PrJSC "Novopavlivskyi granite quarry"]. Available at: https://00292304.smida.gov.ua/user_files/sites/1464/zvitemitentaza2020rik-60895cab146b4.pdf. (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik Pryvatne aktsionerne tovarystvo "Malo-Buzukivskyi hranitnyi karier" [Annual information of the issuer of securities for 2020 Private joint-stock company "Malo-Buzukivsky granite quarry"]. Available at: http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Zvit_2020.pdf (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik Publichne aktsionerne tovarystvo "Iantsivskyi hranitnyi karier" [Annual information of the issuer of securities for 2020 Public joint-stock company "Yantsivsky granite quarry"]. Available at: http://yantsevo.bgs.kh.ua/attachments/YANTSEVO_ZVIT_2020_28-04-2021.pdf (in Ukrainian)

Finansova zvitnist za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2020 roku TOV «Omelianivskyi karier» [Financial statements for the year ended December 31, 2020, LLC "Omelyanivsky Karier"]. Available at: https://00292400.smida.gov.ua/user_files/sites/2685/2020_02_primitkidofinansovoizvitnosti2020tovomkar-60b520bf07205.pdf. (in Ukrainian)

Finansova zvitnist ta Prymitky do finansovoi zvitnosti za MSFZ za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2020 roku TOV «Hranitnyi kar’ier» [Financial statements and Notes to financial statements under IFRS for the year ended December 31, 2020 of Granitny Karier LLC]. Available at: https://www.gran-karier.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/fin_zvit_2020.pdf (in Ukrainian)

Chyzhevska L.V., Shendrychenko O.M. (2022) Formuvannia oblikovoi polityky vydobuvnoho pidpryiemstva vidpovidno do mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti [Formation of the accounting policy of the mining enterprise in accordance with international financial reporting standards]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, (3(53), 41–47. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2022-3(53)-41-47 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Жидкова, В., & Поліщук, І. (2023). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДОБУВАННЯ КАМЕНЮ, ПІСКУ ТА ГЛИНИ В ГРАНІТНИХ КАР’ЄРАХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-5
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ