РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: статистична звітність, звіт про управління, видобувні підприємства, екологічний податок, відходи

Анотація

Стаття присвячена розкриттю екологічних аспектів діяльності видобувних підприємств у звітності підприємства. Виявлено взаємозв’язки щодо показників, що є базою для оподаткування екологічним податком і підлягають розкриттю в статистичній звітності та Податковій декларації екологічного податку. Охарактеризовано статистичні дані щодо впливу господарської діяльності підприємств на навколишнє середовище, в частині викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря, відходів та витрат на природоохоронні заходи, розмірів сплачених екологічних податків. Охарактеризовано ступінь розкриття у Звітах про управління видобувних підприємств екологічної інформації про обсяги споживання води, електроенергії, палива; обсяги відходів, викидів в навколишнє середовище, витрати на екологічні заходи, розміри нарахованого та сплаченого екологічного податку, вимірники екологічних показників, що застосовувалися при розкритті інформації; перелік планованих екологічних заходів із вказівкою витрат на їх здійснення, фактичне виконання екологічних заходів за рік.

Посилання

Валькова Н.В. Звіт про управління: інформаційне наповнення та нормативне регулювання за суб'єктами подання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 6(1). С. 184–189. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_6(1)__31 (дата звернення: 06.11.2022).

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за регіонами та районами у 2021 році. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ns/vzrap_21_ue.xls. (дата звернення: 06.11.2022).

Гембарська Н.Є., Квасній Л.Г., Данилків Х.П. Інформаційні можливості звіту про управління в умовах сьогодення. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17(2). С. 236–251. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2021_17(2)__25 (дата звернення: 06.11.2022).

Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Кучерява М.В. Практичний коментар щодо складання звіту про управління та розкриття впливу пандемії COVID-19. Фінанси України. 2021. № 6. С. 7–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2021_6_3 (дата звернення: 06.11.2022).

Звіт про управління Акціонерне товариство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». URL: https://www.umcc-titanium.com/wp-content/uploads/2022/07/REPORT_36716128_2020.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Звіт про управління ПрАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат». URL: https://www.ferrexpo.ua/system/files/id_reports/zvit_pro_upravlniiya_prat_poltavskiy_gzk_za_2020_rik.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Звіт про управління СП «Полтавська нафтогазова компанія». URL: http://www.ppc.net.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zvit-pro-upravlinnya-2020.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Звіт про управління ТОВ «Гiрничодобувна компанiя «Мiнерал». URL: https://mineral.com.ua/F_PDF/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202020%20%D1%80.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Звіт про управління ТОВ «Рудомайн». URL: https://rudomain.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/10.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Зибарева О.В., Гангал Л.С. Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основі екологічних показників. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2016. № 2. С. 3–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2016_2_3 (дата звернення: 06.11.2022).

Притула М.Ю. Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової соціальних звітів корпорацій. Бізнес-Інформ. 2016. № 11. С. 139–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_11_25 (дата звернення: 06.11.2022).

Рахунок витрат на охорону навколишнього природного середовища у 2019 році. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ns/er_vonps/ek_vonps_19.xlsx (дата звернення: 06.11.2022).

Річна інформація емітента Приватне акцiонерне товариство «Коростишiвський гранiтний кар'єр» за 2020 рік. URL: http://gran-kar.emit.in.ua/category/%d1%80%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/ (дата звернення: 06.11.2022).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік ПрАТ «Коржівський СГДК». URL: http://ksgdk.pat.ua/emitents/reports/year/2020 (дата звернення: 06.11.2022).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Приватне акцiонерне товариство «Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр». URL: http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Zvit_2020.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Публiчне акцiонерне товариство «Янцiвський гранiтний кар'єр». URL: http://yantsevo.bgs.kh.ua/attachments/YANTSEVO_ZVIT_2020_28-04-2021.pdf (дата звернення: 06.11.2022).

Річний Звіт про управління ТзОВ «Вирівський кар’єр». URL: https://www.slideshare.net/IhorSvist/2020-v1 (дата звернення: 06.11.2022).

Утворення відходів за джерелами за 1995-2020 роки. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ns/ns_rik/uv_dj_95_20_ue.xls (дата звернення: 06.11.2022).

Valkova N.V. (2021) Zvit pro upravlinnia: informatsiine napovnennia ta normatyvne rehuliuvannia za subiektamy podannia [Management report: information content and regulatory regulation by submission subjects]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 6(1), 184–189. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_6(1)__31 (in Ukrainian)

Vykydy zabrudniuiuchykh rechovyn i parnykovykh haziv v atmosferne povitria vid statsionarnykh dzherel vykydiv za rehionamy ta raionamy u 2021 rotsi [Emissions of pollutants and greenhouse gases into atmospheric air from stationary sources of emissions by regions and districts in 2021]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ns/vzrap_21_ue.xls (in Ukrainian)

Hembarska N.Ye., Kvasnii L.H. & Danylkiv Kh.P. (2021). Informatsiini mozhlyvosti zvitu pro upravlinnia v umovakh sohodennia. [Information capabilities of the management report in today's conditions]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of the development of the economy of the region, 17(2), 236–251. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2021_17(2)__25 (in Ukrainian)

Yefymenko T.I., Lovinska L.H., Oliinyk Ya.V. & Kucheriava M.V. (2021). Praktychnyi komentar shchodo skladannia zvitu pro upravlinnia ta rozkryttia vplyvu pandemii COVID-19 [A practical commentary on reporting on the management and disclosure of the impact of the COVID-19 pandemic]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, 6, 7–28. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2021_6_3 (in Ukrainian)

Zvit pro upravlinnia Aktsionerne tovarystvo "Obiednana hirnycho-khimichna kompaniia" [Management report "United Mining and Chemical Company" Joint Stock Company]. Available at: https://www.umcc-titanium.com/wp-content/uploads/2022/07/REPORT_36716128_2020.pdf (in Ukrainian)

Zvit pro upravlinnia PrAT «Pokrovskyi hirnycho-zbahachuvalnyi kombinat» [Report on the management of PJSC "Pokrovsky Mining and Processing Plant"]. Available at: https://www.ferrexpo.ua/system/files/id_reports/zvit_pro_upravlniiya_prat_poltavskiy_gzk_za_2020_rik.pdf (accessed: 06.11.2022) (in Ukrainian)

Zvit pro upravlinnia SP «Poltavska naftohazova kompaniia» [Report on the management of JV "Poltava Oil and Gas Company"]. Available at: http://www.ppc.net.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zvit-pro-upravlinnya-2020.pdf (in Ukrainian)

Zvit pro upravlinnia TOV «Hirnychodobuvna kompaniia «Mineral» [Report on the management of "Mineral Mining Company" LLC]. Available at: https://mineral.com.ua/F_PDF/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202020%20%D1%80.pdf (in Ukrainian)

Zvit pro upravlinnia TOV «Rudomain» [Report on the management of "Rudomine" LLC] Available at: https://rudomain.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/10.pdf (in Ukrainian)

Zybareva O.V., Hanhal L.S. (2016). Analitychni mozhlyvosti zvitnosti pidpryiemstv v upravlinni yikh konkurentospromozhnistiu na osnovi ekolohichnykh pokaznykiv [Analytical reporting capabilities of enterprises in managing their competitiveness based on environmental indicators]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, 2, 3–10. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2016_2_3 (in Ukrainian)

Prytula M.Yu. (2016) Porivnialnyi analiz ekonomichnykh form realizatsii ekolohichnoi skladovoi sotsialnykh zvitiv korporatsii [Comparative analysis of economic forms of implementation of the environmental component of social reports of corporations]. Biznes-Inform – Business-Inform, 11, 139–143. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_11_25 (in Ukrainian)

Rakhunok vytrat na okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u 2019 rotsi [Account of costs for environmental protection in 2019]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ns/er_vonps/ek_vonps_19.xlsx (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta Pryvatne aktsionerne tovarystvo "Korostyshivskyi hranitnyi karier" za 2020 rik [Annual information of the issuer Private joint-stock company "Korostyshivsky granite quarry" for 2020]. Available at: http://gran-kar.emit.in.ua/category/%d1%80%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/ (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik PrAT "Korzhivskyi SHDK" [Annual information of the issuer of securities for 2020 PrJSC "Korzhivskyi SGDK"]. Available at: http://ksgdk.pat.ua/emitents/reports/year/2020 (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik Pryvatne aktsionerne tovarystvo "Malo-Buzukivskyi hranitnyi karier" [Annual information of the issuer of securities for 2020 Private joint-stock company "Malo-Buzukivsky granite quarry"]. Available at: http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Zvit_2020.pdf (in Ukrainian)

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2020 rik Publichne aktsionerne tovarystvo "Iantsivskyi hranitnyi karier" [Annual information of the issuer of securities for 2020 Public joint-stock company "Yantsivsky granite quarry"]. Available at: http://yantsevo.bgs.kh.ua/attachments/YANTSEVO_ZVIT_2020_28-04-2021.pdf (in Ukrainian)

Richnyi Zvit pro upravlinnia TzOV «Vyrivskyi kar’ier» [Annual Report on the management of "Vyrivsky Karier" LLP]. Available at: https://www.slideshare.net/IhorSvist/2020-v1 (in Ukrainian)

Utvorennia vidkhodiv za dzherelamy za 1995-2020 roky [Waste generation by source for 1995-2020]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ns/ns_rik/uv_dj_95_20_ue.xls (in Ukrainian)

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Жидкова, В., & Поліщук, І. (2022). РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-11
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ