УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: операційні витрати, собівартість, непродуктивні витрати, бухгалтерський облік, аналіз

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління операційними витратами добувного підприємства. Обґрунтовано необхідність дослідження причин непродуктивних операційних витрат для підтримання якісних характеристик результатів виробництва та одержання очікуваного прибутку. Проведено статистичний аналіз структури витрат на виробництво продукції підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів у 2012-2019 рр., який дозволив встановити домінуючу складову – матеріальні витрати та витрати на оплату праці послуг, використані у виробництві. Досліджено структуру операційних витрат і собівартості реалізованої продукції на прикладі п’яти підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів. З’ясовано відсутність єдиного підходу до формування собівартості, адже наявні і матеріаломісткість, і зарплатомісткість. Встановлено, що основними непродуктивними витратами іншої операційної діяльності є витрати на формування резервів сумнівних боргів, втрати від знецінення та псування активів

Посилання

Адамовська В.С., Брітан Н.В. Удосконалення управлінського обліку витрат операційної діяльності як один з напрямів бізнес-адміністрування. Агросвіт. 2015. № 8. С. 58–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_8_13

АТ «Коростенський кар'єр». URL: http://kk.unigran.ua/docs/

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2012‒2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Любар О.О., Григораш М.В. Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_33

ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр». URL: http://yantsevo.bgs.kh.ua/index.html

ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр». URL: http://ngk.pat.ua/emitents/reports/year/2019.

ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр». URL: http://ukrgranit.org/index.php/pat.

ПрАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр». URL: http://www.mbgk.ck.ua.

Струк Н.С., Гармаш Х.П. Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 288–292. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_67

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2020 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Юрченко О. А. Роль і місце бухгалтерського обліку та контролю в системі управління витратами іншої операційної діяльності. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 2. С. 245–260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_2_26

Язлюк Б.О., Волошина В.В. Організація обліку витрат операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 15. С. 118–121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_15_27

Adamovs'ka, V.S. & Britan, N.V. (2015) Udoskonalennia upravlins'koho obliku vytrat operatsijnoi diial'nosti iak odyn z napriamiv biznes-administruvannia [Improving management accounting of operating expenses as one of the areas of business administration]. Ahrosvit – Agroworld, 8, 58–61. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_8_13 (in Ukrainian)

AT «Korostens'kyj kar'ier» [Korosten Quarry JSC]. Available at: http://kk.unigran.ua/dotss/ (in Ukrainian)

Vytraty na vyrobnytstvo produktsii (tovariv, posluh) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diial'nosti u 2012‒2019 rokakh [Expenditures on production of products (goods, services) of enterprises by types of economic activity in 2012-2019]. Available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Liubar, O.O. & Hryhorash, M.V. (2018) Orhanizatsijni osnovy podudovy obliku vytrat operatsijnoi diial'nosti na pidpryiemstvi [Organizational bases of sub-accounting of operating expenses at the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_33 (in Ukrainian)

PAT "Yantsivs'kyj hranitnyj kar'ier" [PJSC "Yantsivsky Granite Quarry"]. Available at: http://yantsevo.bgs.kh.ua/index.html (in Ukrainian)

PrAT "Mykytivs'kyj hranitnyj kar'ier" [PJSC "Nikitovsky granite quarry"]. Available at: http://ngk.pat.ua/emitents/reports/year/2019. (in Ukrainian)

PrAT "Starokostiantynivs'kyj spetsializovanyj kar'ier" [PJSC "Starokostiantyniv Specialized Quarry"]. Available at: http://ukrgranit.org/index.php/pat. (in Ukrainian)

PrAT «Malo-Buzukivs'kyj hranitnyj kar'ier» [PJSC "Malo-Buzukivsky granite quarry"]. Available at: http://www.mbgk.ck.ua. (in Ukrainian)

Struk, N.S. & Harmash, Kh.P. (2015) Shliakhy udoskonalennia orhanizatsii obliku nevyrobnychykh operatsijnykh vytrat pidpryiemstva u konteksti formuvannia statusu nadijnoho dilovoho partnera na rynku [Ways to improve the organization of accounting for non-productive operating costs of the enterprise in the context of the formation of the status of a reliable business partner in the market] Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 14, 288–292. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_67 (in Ukrainian)

Finansovi rezul'taty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diial'nosti promyslovosti za 2020 rik [Financial results before taxation of enterprises by type of economic activity of industry for 2020]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Yurchenko, O.A. (2014) Rol' i mistse bukhhalters'koho obliku ta kontroliu v systemi upravlinnia vytratamy inshoi operatsijnoi diial'nosti [The role and place of accounting and control in the cost management system of other operating activities]. Bukhhalters'kyj oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii – Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization, 2, 245–260. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_2_26 (in Ukrainian)

Yazliuk, B.O. & Voloshyna, V.V. (2016) Orhanizatsiia obliku vytrat operatsijnoi diial'nosti v umovakh kompleksnoi avtomatyzatsii [Organization of accounting for operating costs in terms of integrated automation]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 15, 118–121. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_15_27 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Жидкова, В. (2021). УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-68
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ