ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЯК СТРАТЕГІЧНА ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: COVID-19, пандемія, коронавірус, цифровізація, Інтернет-торгівля, інформаційні технології, цифрові технології, бізнес-процеси, діджитал, електронна комерція, ринок

Анотація

В даній статі розглянуто особливості цифровізації економіки в умовах пандемії COVID-19. Досліджений вплив пандемії на загальний розвиток світової економіки та міжнародної торгівлі. Проаналізовано роль цифрових технологій в період COVID-19 та визначено їх вплив на розвиток світової Інтернет-торгівлі. Досліджено загальний стан розвитку ринку діджиталізації в Україні та проведено короткий аналіз державної підтримки інформаційної сфери України. Проведено SWOT-аналіз використання цифрових технологій в Україні. Визначено перспективи розвитку політики цифрової трансформації в Україні.

Посилання

G20 International trade (2020). URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD (дата звернення: 30.12.2022).

The World Bank (2020). URL: https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19 (дата звернення: 30.12.2022).

Coronavirus : The world economy at risk (2020). OECD Interim Economic Assessment. Paris: OECD. March 2. 16 p. Р. 2.

Oil (2020). URL: https://www.bbc.com/news/topics/cmjpj223708t/oil (дата звернення: 30.12.2022).

Ціна на золото. URL: https://www.kitco.com/gold-price-today-usa/ (дата звернення: 30.12.2022).

Price for an ounce of fine gold (average price) from April 2020 to April 2021. URL: https://tradingeconomics.com/commodity/gold (дата звернення: 30.12.2022).

Global Ecommerce 2019. URL: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019 (дата звернення: 31.12.2022).

Global Ecommerce 2020. URL: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2020 (дата звернення: 31.12.2022).

Top 10 countries ranked by retail ecommerce sale 2021. URL: https://www.emarketer.com/chart/242909/top-10-countries-ranked-by-retail-ecommerce-sales-2020-2021-billions-change (дата звернення: 31.12.2022).

Обсяг ринку Інтернет-реклами України (2022). URL: https://vrk.org.ua/ad-market/ (дата звернення: 31.12.2022).

Минулого року ринок e-commerce досяг $4 мільярдів (2020). URL: https://dia.dp.gov.ua/minulogo-roku-rinok-e-commerce-dosyag-4-milyardiv/ (дата звернення: 31.12.2022).

Топ-10 найбільш відвідуваних маркетплейсів в Україні в липні 2020 року. URL: https://rau.ua/ecommerceuk/top-10-marketplejsiv-lypni-2020/ (дата звернення: 31.12.2022).

European Commission. «e Government Factsheets» (2018). URL: https://www.epractice.eu/files/eGovernmentNorway.pdf (дата звернення: 02.01.2023).

Асанова А. А. Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві. Державне управління. 2016. № 1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/03-ASANOVA.pdf (дата звернення: 02.01.2023).

Дубов Д. В., Дубова С. В. Основи електронного урядування : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 176 с.

Куценко С. І. Перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення в контексті надання адміністративних послуг через електронні он-лайн сервіси. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 3. С. 89-92.

Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні. Державне будівництво. 2012. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2012-2/doc/1/05.pdf (дата звернення: 03.01.2023).

Проект Закону про віртуальні активи від 21.10.2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-virtualni-aktivi (дата звернення: 03.01.2023).

G20 International trade (2020). Available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD (Accessed: 30.12.2022).

The World Bank (2020). Available at: https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19 (Accessed: 30.12.2022).

Coronavirus : The world economy at risk (2020). OECD Interim Economic Assessment. Paris: OECD. March 2. 16 p. Р. 2.

Oil(2020). Available at: https://www.bbc.com/news/topics/cmjpj223708t/oil (Accessed: 30.12.2022).

Csina na zoloto [The price of gold]. URL : https://www.kitco.com/gold-price-today-usa/ (Accessed: 30.12.2022). (in Ukrainian).

Price for an ounce of fine gold (average price) from April 2020 to April 2021. Available at: https://tradingeconomics.com/commodity/gold (Accessed: 30.12.2022).

Global Ecommerce 2019. Available at: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019 (Accessed: 31.12.2022).

Global Ecommerce 2020. Available at: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2020 (Accessed: 31.12.2022).

Top 10 countries ranked by retail ecommerce sale 2021. Available at: https://www.emarketer.com/chart/242909/top-10-countries-ranked-by-retail-ecommerce-sales-2020-2021-billions-change (Accessed: 31.12.2022).

Obsjag runky internet-reklamu Ukraine (2022) [The volume of the Internet advertising market of Ukraine]. Available at: https://vrk.org.ua/ad-market/ (Accessed: 31.12.2022). (in Ukrainian).

Munylogo roky runok e-commerce dosjag $4 miljardiv (2020). [Last year, the e-commerce market reached $4 billion]. Available at: https://dia.dp.gov.ua/minulogo-roku-rinok-e-commerce-dosyag-4-milyardiv/ (Accessed: 31.12.2022). (in Ukrainian).

Top-10 najbilw vidvidyvanux marketplejsiv v Ukraine v lupni 2020 roky [Top 10 most visited marketplaces in Ukraine in July 2020]. Available at: https://rau.ua/ecommerceuk/top-10-marketplejsiv-lypni-2020/ (Accessed: 31.12.2022). (in Ukrainian).

European Commission. «e Government Factsheets» (2018). Available at: https://www.epractice.eu/files/eGovernmentNorway.pdf (Accessed: 02.01.2023).

Asanova А. А. (2016). Elektronnuj yrjad jak dijovuj mexanizm vzaimodija i forma spivpracsi derhzavu ta gromadjan v informascijnomy syspilsnvi derhavu ta gromadjan v informacsijnomy syspilstvi (2016). [Electronic government as an active mechanism of interaction and a form of cooperation between the state and citizens in the information society]. Governance. Vol. 1. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/03-ASANOVA.pdf (Accessed: 02.01.2023). (in Ukrainian).

Dybov D.V. and Dybova S.V. (2006). Osnovu elektronnogo yrjadyvannja [Fundamentals of e-government]. Kyiv: Center for Educational Literature. 176 P. (in Ukrainian).

Kycsenko S. I. (2017). Perspektuvu rozvutky normatuvno-pravovogo zabezpeczennja v konteksti nadannja administrativnux poslyg cheres elektronni on-lajn servisu [Prospects for the development of regulatory and legal support in the context of the provision of administrative services through electronic online services]. Legal scientific electronic journal. Vol 3. Pp. 89-92. (in Ukrainian).

Eganov V. V (2012). Problemu ta perspektuvu vprovadgennja sustemu elektronnogo yrjadyvannja v Ukraine [Problems and prospects of the implementation of the electronic government system in Ukraine]. State construction. Vol. 2. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2012-2/doc/1/05.pdf (Accessed: 03.01.2023). (in Ukrainian).

Proekt zakony pro virtyalni aktuvu vid 21.10.2020 (2020). [The draft Law on Virtual Assets dated 21.10.2020]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-virtualni-aktivi (Accessed: 03.01.2023). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Дашко, І., & Михайліченко, Л. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЯК СТРАТЕГІЧНА ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-63
Розділ
ЕКОНОМІКА