РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОПІРАЙТИНГУ В МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: копірайтинг, маркетинг, маркетинг-мікс, зв'язок маркетингу й копірайтингу, SMM-копірайтинг, рекламний копірайтинг, LSI-копірайтинг

Анотація

У статті розглядається роль і значення копірайтинг у маркетинговій діяльності підприємств, досліджуються точки дотику копірайтингу/дизайну і маркетингу в аспекті окремих елементів маркетинг-міксу. Найбільша роль копірайтингу та дизайну відчувається при формуванні та реалізації маркетингової політики просування: рекламний та PR-копірайтинг, ведення блогів, офіційних сторінок бренду у соціальних мережах (SMM-копірайтинг), створення офіційного сайту (інформаційне наповнення та дизайн, UX-копірайтинг, використання елементів LSI-копірайтингу) тощо. Не слід забувати також про взаємозв’язок усіх елементів маркетинг-міксу і, відповідно, функцій копірайтингу, які розглядаються в аспекті цих елементів. Так, ім’я бренду та слоган, які корегуються із маркетинговою продуктовою політикою, є константами рекламних кампаній (маркетингова політика просування). Фірмовий стиль, логотип та фірмовий знак, шрифтові та кольорові рішення відіграють роль також при формуванні ритейл-послуги фірмових магазинів бренду (елемент «Матеріальне середовище») та при створенні брендованих викладок товару бренду у великих ритейлерах. Разом з тим упізнаваний фірмовий блок, офіційний сайт та соціальні сторінки бренду формують фізичний доказ надійності бренду. Таким чином, роль копірайтингу та дизайну відчувається в основному в аспекті таких елементів комплексу маркетингу, як просування, продукт, місце продажу, матеріальне середовище та фізичний доказ. Також важливо розуміти, що усі елементи маркетинг-міксу взаємопов’язані між собою. Відповідно, взаємопов’язані й функції копірайтингу у розрізі окремих елементів комплексу маркетингу, що разом формують маркетингову політику підприємства.

Посилання

Блинова Н.М., Кирилова О.В. Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту. Communications and Communicative Technologies. 2018. Вип. 18. URL: https://cutt.ly/h0JHWih (дата звернення: 26.12.2022)

Дюжева К. Копірайтинг як симбіоз журналістики та реклами. Образ. 2022. Вип. 2 (39). URL: https://cutt.ly/N0JJnYr (дата звернення: 26.12.2022)

Левщанова О.О., Підмогильна Н.В. Копірайтер в українському медіапросторі: соціальні аспекти. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. Вип. 11. С. 71–76.

Пекар К.Р., Лизунова О.М., Іщенко Я.Г. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства шляхом використання послуг копірайтера. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 27. Ч. 2 2017. URL: https://cutt.ly/P0JH3JR (дата звернення: 26.12.2022)

Сібріна Г.С., Федоренко Ю.А., Хруль О.П. Дефініція копірайтингу в сучасних реаліях. International scientific and practical conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication». Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021. P. 18–22. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-042-1-4 (дата звернення: 26.12.2022)

Смирнова Т. Що таке маркетинг-мікс. GBC-time.com. 2022. URL: https://cutt.ly/V09ErNT (дата звернення: 26.12.2022).

Blynova N.M., Kyrylova O.V. (2018) Kopiraitynh yak diialnist zi stvorennia onlainovoho kontentu [Copywriting as an online content creation activity]. Communications and Communicative Technologies, 18. Retrieved from https://cutt.ly/h0JHWih [in Ukrainian]

Diuzheva K. (2022) Kopiraitynh yak symbioz zhurnalistyky ta reklamy [Copywriting as a symbiosis of journalism and advertising]. Obraz, 2 (39). Retrieved from https://cutt.ly/N0JJnYr [in Ukrainian]

Levshchanova O.O., Pidmohylna N.V. (2019) Kopiraiter v ukrainskomu mediaprostori: sotsialni aspekty [Copywriter in the Ukrainian media space: social aspects]. Masova komunikatsiia u hlobalnomu ta natsionalnomu vymirakh. Dnipro: DNU imeni O. Honchara, fakultet system i zasobiv masovoi komunikatsii, 11, 71–76. [in Ukrainian]

Pekar K.R., Lyzunova O.M., Ishchenko Ya.H. (2017) Udoskonalennia marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva shliakhom vykorystannia posluh kopiraitera [Improving the marketing activities of the enterprise by using the services of a copywriter]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 27. Retrieved from https://cutt.ly/P0JH3JR [in Ukrainian]

Sibrina H.S., Fedorenko Yu.A., Khrul O.P. (2021) Definitsiia kopiraitynhu v suchasnykh realiiakh [Definition of copywriting in modern realities]. International scientific and practical conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication». Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 18–22. Retrieved from https://doi.org/10.30525/978-9934-26-042-1-4 [in Ukrainian]

Smyrnova T. (2022) Shcho take marketynh-miks [What is a marketing mix]. GBC-time.com. Retrieved from https://cutt.ly/V09ErNT [in Ukrainian]

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Ткачук, С., & Стахурський, В. (2023). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОПІРАЙТИНГУ В МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-14
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають