СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: бюджет, доходи, витрати, територіальна громада, стратегічне управління, фінанси

Анотація

У статті проаналізовано особливості стратегічного управління фінансами територіальних громад, у тому числі методологію стратегічного управління та процес формування бюджету громади. Детально вивчено склад та структуру доходів та витрат бюджету територіальної громади. Надано деякі рекомендації щодо їх оптимізації. Наведено та проаналізовано додаткові джерела наповнення бюджету територіальних громад. Наголошено, що основними напрямами фінансової стратегії територіальної громади є аналіз і оцінка її фінансово-економічного стану; розробка облікової і податкової політики; розроблення кредитної і страхової політики; управління доходами і витратами; вибір інвестиційної політики та оцінка досягнень громади.

Посилання

Геєць В. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ, 2009. 864 с.

Борщ Г.А., Вакуленко В.М., Гринчук Н.М., Дехтяренко Ю.Ф., Ігнатенко О.С., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф., Юзефович В.В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. Київ, 2017. 107 с.

Державна Служба Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (дата звернення: 12.10.2022).

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2022).

Застрожніков А.Г., Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь. 2010. № 2. С. 106–116.

Застрожнікова І.В., Безугла Л.С. Майбутнє освіти в територіальних громадах: покращення кадрового потенціалу та оптимізація шкільних мереж. Економіка та суспільство, 2022. №35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1095

Застрожнікова І.В. Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 2(22). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf

Ільченко Т., Застрожнікова І.В. Роль аграрного підприємництва у розвитку територіальних громад. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1194

Матвеєва О.Ю. Європейська парадигма сталого розвитку територіальних громад: досвід для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2021. № 1. С. 148–157.

Матвієнко Г.А. Цифрова трансформація державних фінансів в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2021. № 1(86). С. 135–139.

Матвієнко Г.А. Управління державними фінансами за глобального старіння населення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 2. С. 215–223.

Молдован О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 35–42.

Мороз О. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії. Демократичне врядування. 2008. Вип. 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNe-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf

Heyets V.M. (2009) Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economy: phenomenology of interaction and development]. Kyiv, 864 p. (in Ukrainian)

Borshch H.A., Vakulenko V.M., Hrynchuk N.M., Dekhtiarenko Yu.F., Ihnatenko O.S., Kuibida V.S., Tkachuk A.F., Yuzefovych V.V. (2017) Resursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta yii marketynh: navch. posib. [Resource provision of the united territorial community and its marketing: textbook]. Kyiv, 107 р.

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html. (accessed 12 October 2022)

Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na 2021-2027 roky [State strategy of regional development for 2021-2027]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (accessed 15 February 2022)

Zastrozhnikova I.V. (2010) Mistse i rolʹ fermersʹkykh hospodarstv v systemi ahrobiznesu [The place and role of farms in the agribusiness system]. Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences). Vol. 2, pp. 106–116. (in Ukrainian)

Zastrozhnіkova І., Bezugla L. (2022) Majbutnє osvіti v teritorіal'nih gromadah: pokrashchennya kadrovogo potencіalu ta optimіzacіya shkіl'nih merezh. [Future education in territorial communities: improving personnel potential and optimizing school networks]. Economy and Society, vol. 35. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1095 (accessed 15 Oсtober 2022).

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Stvorennya opornih navchal'nih zakladіv v ob’єdnanih teritorіal'nih gromadah. [Establishment of support educational institutions in the united territorial communities]. Public administration: theory and practice (electronic journal), vol. 2(22). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf (accessed 15 Oсtober,2022).

Іl'chenko T., Zastrozhnіkova І. (2022) Rol' agrarnogo pіdpriєmnictva u rozvitku teritorіal'nih gromad [The role of agrarian entrepreneurship in the development of territorial communities]. Economy and Society, vol. 37. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1194 (accessed 25 Oсtober 2022).

Matveeva O.Yu. (2021) European paradigm of sustainable development of territorial communities: experience for Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, vol. 1, рр. 148–157. (in Ukrainian)

Matviienko H.A. (2021) Cifrova transformacіya derzhavnih fіnansіv v Ukraїnі [Digital transformation of state finances in Ukraine]. Bulletin of the Odessa National University. Series: Economy, vol. 1(86), рр. 135–139. (in Ukrainian)

Matviienko H.A. (2019) Upravlinnya derzhavnimi finansami za globalnogo starinnya naselennya [Managing state finances for global population antiquity]. Scholarly notes of V. I. Vernadsky Tavri National University. Series: Economics and management, vol. 2, рр. 215–223. (in Ukrainian)

Moldovan O., Postula M. (2014). Modernizatsiia systemy publichnykh finansiv ta zaprovadzhennia novoi modeli upravlinnia [Modernization of public finance and the introduction of a new management model]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, vol. 2, рр. 35–42. (in Ukrainian)

Moroz O. (2008) Terytorialna hromada: sutnist, stanovlennia ta suchasni ukrainski realii [Territorial community: essence, formation and modern Ukrainian realities]. Demokratychne vriaduvannia, vol. 2. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNe-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf (accessed 25 Oсtober 2022).

Переглядів статті: 265
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Токаренко, О., & Матвієнко, Г. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ