МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ

Ключові слова: бренд, брендинг, концепція бренду, бренд-менеджер, стратегія

Анотація

Стаття присвячена особливостям створення бренду, його значенню для підприємств. Досліджено та описано функції бренд-менеджменту, розглянуто існуючі марочні стратегії та інструменти просування бренду. Описано поетапний процес створення бренду. Зазначена його практична цінність та важливість для підприємств. Бренд або марка- комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі, проте є фінансовим поняттям. Ефективний брендинг компанії вимагає виконання основних етапів, до яких відноситься аналіз, розробка концепції бренду і дизайн. Бренд визначає компанію, щоб виділити її на ринку, показати її сильні сторони та захистити від конкуренції. Це один із ключових факторів успіху – бренд є суттю іміджу та видимості компанії. Маючи можливість одночасно контролювати обидва аспекти та створювати синергію між ними, компанія отримує величезну перевагу над конкурентами, які ще не активно просувають свій бренд. Отримує більше замовлень із великою націнкою. Хороший бренд в Україні та за кордоном – цінний актив для компанії та окремого фахівця: він привертає увагу, багатий на зміст і має зрозумілий меседж. Як результат, це легко запам'ятати, коли він перетворюється на найвищу марку і активізує зростання компанії. Актуальність цієї теми визначила напрям даного дослідження та підтвердила його достовірність. Запропоновані результати можуть бути використані підприємствами для побудови власних брендів та залучення додаткових ресурсів за їх допомогою.

Посилання

Абрамович І.А., Єфименко А.Ю., Вєрцева А.О. Бренд – сутність та особливості застосування в сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 46–47.

Савицька Н.Л., Мелушова О.М., Прядко О.М. Брендинг : конспект лекцій для студентів спеціальності 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Харків, 2019. 72 с.

Гриценюк В.В., Руснак А.В., Надточій І.І. Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7545 (дата звернення: 04.12.2022).

Данько H.I., Риндич A.C. Розробка туристичного бренду міста Харкова. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2019. №9. С. 179–189.

Буняк Н.М. Особливості бренд-орієнтованого управління сучасним підприємством. Економіка та управління підприємствами. Серія: Інфраструктура ринку. 2020. № 43. С. 125–130.

Корепанов А.С., Галушка К.А. Бренд-менеджмент преміум-сегмента в сфері моди: основні концепції та моделі. Бізнес Інформ. 2019. № 10. C. 295–300. DOI : https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-295-300 (дата звернення: 06.12.2022).

Салюк А.П., Холодний Г.О. Формування бренда підприємства: фактори впливу та особливості. Бізнес-інформ. 2018. № 9. С. 265–271.

Деркач О.Г., Кузьміна А.О. Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої системи управління підприємством. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 5(79). С. 140–147.

Зборовська О.М., Красовська О.Ю. Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 12–16.

Денисенко М.П., Мельник А.О., Зінорук Л.В. Брендинг як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_11_13 (дата звернення: 06.12.2022).

Ковальчук К.В., Подорожна М.Р. Концептуальні засади формування бренду. Бізнес Інформ. 2021. № 5. C. 396–401.

Касич О.А., Рафальська І.В. Імплементація концепції бренду в практику корпоративного управління: підходи та зарубіжний досвід. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/19.pdf (дата звернення: 10.12.2022).

Поплавська В.В. Теоретичні засади та моделі брендингу: облікові аспекти. Вісник ЖДТУ. 2019. № 1. C. 101–108.

Грецька О.А., Ніфатова О.М. Використання ко-брендингу як інструментарію розвитку конкуруючих торгових марок. ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи». Київ, 2019. С. 122–129.

Abramovych I.A., Yefymenko A.U., Viertseva A.O. (2018) Brend – sutnist ta osoblyvosti zastosuvannia v silskomu hospodarstvi. [Brand – essence and features of application in agriculture]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 46–47. (in Ukrainian)

Savytska N.L., Melushova O.M., Priadko O.M. (2019) Brendynh : konspekt lektsii dlia studentiv spetsialnosti 075 Marketynh, 076 Pidpryiemnytstvo, torhivlia ta birzhova diialnist.[Branding: synopsis of lectures for students of specialty 075 Marketing, 076 Entrepreneurship, trade and exchange activity] Kharkiv, 72 p. (in Ukrainian)

Hrytseniuk V.V., Rusnak A.V., Nadtochii I.I. (2019) Sutnist brendynhu ta yoho rol u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The essence of branding and its role in ensuring the competitiveness of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7545 (accessed December 04, 2022).

Danko H.I., Ryndych A.C. (2019) Rozrobka turystychnoho brendu mista Kharkova. Mizhnarodni vidnosyny [Development of the tourism brand of the city of Kharkiv]. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 9, pp. 179–189. (in Ukrainian)

Buniak N.M. (2020) Osoblyvosti brend-oriientovanoho upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom [Features of brand-oriented management of a modern enterprise. Economics and enterprise management]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Seriia: Infrastruktura rynku, vol. 43, pp. 125–130. (in Ukrainian)

Korepanov A.S., Halushka K.A. (2019) Brend-menedzhment premium-sehmenta v sferi mody: osnovni kontseptsii ta modeli [Brand management of the premium segment in the field of fashion: basic concepts and models]. Biznes Inform, vol. 10, pp. 295–300. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-295-300 (accessed December 06, 2022).

Saliuk A.P., Kholodnyi H.O. (2018) Formuvannia brenda pidpryiemstva: faktory vplyvu ta osoblyvosti [Formation of the enterprise brand: influencing factors and features]. Biznes-inform, no 9. P. 265–271. (in Ukrainian)

Derkach O.H., Kuzmina A.O. (2020) Metodychni pidkhody do formuvannia brend-oriientovanoi systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Methodical approaches to the formation of a brand-oriented enterprise management system]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 5(79), pp. 140–147. (in Ukrainian)

Zborovska O.M., Krasovska O.U. (2019) Systematyzatsiia isnuiuchykh naukovykh pidkhodiv do rozvytku brendu pidpryiemstva [Systematization of existing scientific approaches to the development of the enterprise brand]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 12–16. (in Ukrainian)

Denysenko M.P., Melnyk A.O., Zinoruk L.V. (2019) Brendynh yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Branding as a factor in increasing the efficiency of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_11_13 (accessed December 06, 2022).

Kovalchuk K.V., Podorozhna M.R. (2021) Kontseptualni zasady formuvannia brendu [Conceptual principles of brand formation]. Biznes Inform, vol. 5, pp. 396–401.

Kasych O.A., Rafalska I.V. (2021) Implementatsiia kontseptsii brendu v praktyku korporatyvnoho upravlinnia: pidkhody ta zarubizhnyi dosvid [Implementation of the brand concept in the practice of corporate management: approaches and foreign experience]. No 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/19.pdf (accessed December 10, 2022).

Poplavska V.V. (2019) Teoretychni zasady ta modeli brendynhu: oblikovi aspekty [Theoretical foundations and models of branding: accounting aspects]. Visnyk ZHDTU, vol. 1, pp. 101–108.

Hretska O.A., Nifatova O.M. (2019) Vykorystannia ko-brendynhu yak instrumentariiu rozvytku konkuruiuchykh torhovykh marok [Using co-branding as a tool for developing competing brands]. IV Vseukrainska naukova internet-konferentsiia «Osvitno-innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpryiemnytski initsiatyvy», Kyiv. P. 122–129.

Переглядів статті: 596
Завантажень PDF: 685
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Самодай, В., Машина, Ю., & Ковтун, Г. (2023). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-3
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають