ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Ключові слова: туристичний потенціал, туристична галузь, туристично-рекреаційні ресурси, інфраструктура, туристичний бізнес

Анотація

У статті визначено категорію туристичного потенціалу як широке багатогранне поняття, що охоплює сукупність природних, рекреаційних, культурних, історичних, організаційних та економічних складових, які можуть становити передумови для розвитку певних видів туризму та туристичної галузі загалом. Розвиток туризму будь-якої території є залежним від туристичного потенціалу. Туристичний потенціал є базовим фактором формування та розвитку туристичної галузі на території держави, а також одним із чинників консолідації суспільства. У статті висвітлено питання формування туристичного потенціалу та визначено його особливості. Туристичний потенціал є сукупністю туристичних ресурсів та туристичних можливостей певної території, які органи державного управління використовують і можуть в перспективі використати для консолідації суспільства на державному, регіональному та місцевому рівнях. Основними стратегічними цілями розвитку туристичного потенціалу України є: створення якісного туристичного продукту на основі ефективної маркетингової діяльності; ефективне та комплексне використання існуючого потенціалу туризму.

Посилання

Коваль П.Ф. та ін. В’їзний туризм : навчальний посібник. Ніжин : Лук’яненко В.В., 2010. 304 с.

Доан П.В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. 21 с.

Домбровська С.М., Білотіл О.М., Помаза-Пономаренко А.Л. Державне регулювання туристичної галузі України : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2016. 196 с.

Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / авт. кол.; за заг. ред. В.Г. Герасименко, О.Л. Михайлюк. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 332 с.

Зарубіна А., Сіра Е., Демчук Л. Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14

Каднічанський Д., Каднічанська М. Мілітарний туризм: проблематика термінології та класифікації. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 9 жовтня 2020 р. Львів, 2020. С. 132–135.

Кузик С.П. Географія туризму: навч. посіб. для студ. географ. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації URL: http://www.pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geografiya_turizmu (дата звернення: 16.07.2023).

Кулєшова Г.О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Харків, 2012. 60 с.

Макара О.В., Гарасюк Д.М. Теоретичні основи формування територіальних туристично-рекреаційних систем. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. 2014. № 2. С. 53–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_2_9 (дата звернення: 14.07.2023).

Манн Р.В., Фінагіна О.В. Можливості поширення використання категорії «потенціал» у системі знань державного та регіонального менеджменту. Дні інформаційного суспільства: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч., Київ, 24-25 квіт. 2012 р. / [упоряд. : Н.В. Грицяк, С.Г. Соловйов]. Київ : ТОВ «Салютіс», 2012. С. 258–260.

Муска К.К. Теоретичні підходи до розуміння сутності дефініцій «рекреаційні ресурси» та «рекреаційний потенціал». Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 521–526.

Науково-практичні засади модернізації туристичного комплексу України: звіт про НДР (заключн.). Київ. Національний авіаційний університет; кер. І. М. Дудник; викон.: Г. В. Балабанов [та ін.]. Шифр теми 13/15.01.02. Київ, 2020. 105 с.

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.

Сич В.А. Систематика і оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу регіону на засадах географічного середовища та рекреаційних кластерів. Дис. на здобуття наук. ступ. доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Львівський національний університет імені Івана Франка. Одеса; Львів, 2021. 364 с.

Ткаченко Т.І., Соколова К.О. Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств. Вісник Маріупольського державного університету. Cерія «Економіка». 2011. Вип.1. С. 107–112.

Туристські ресурси України: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладач О.В. Поступна. Харків : НУЦЗУ, 2020. 209 с.

Уварова Г.Ш., Кучеренко В.С. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наукових праць. Черкаси : ЧНУ, 2017. С. 34–39.

Фастовець О.О. Туризм в Україні в умовах воєнного стану. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2022. Вип. 3(80). С. 87–97. URL: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/427

Шабаліна Н.В., Власов В.С. Еволюція уявлень про туристично-рекреаційний потенціал як основу формування і розвитку туристично-рекреаційних систем. Туризм і рекреація: фундаментальні та прикладні дослідження : зб. праць міжн. наук. конф. Харків, 2008. 399 с.

Яковчук О.В. Оцінка туристичного потенціалу України. Географія та туризм : науковий збірник / ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтпрес, 2010. Вип. 10. С. 57–65.

Kovalj P.F., Aljeshughina N.O., Andrjejeva Gh.P., Zelensjka O.O. (2010) Vjiznyj turyzm. Navchaljnyj posibnyk [Inbound tourism: study guide]. Nizhyn: Vyd. Lukjanenko V.V.

Doan P.V. (2015) Local systems in the territorial management of tourism in Ukraine [Local systems in the territorial management of tourism in Ukraine] autoref. thesis ... candidate geogr. Sciences: 11.00.02 / Kyiv. national University named after Taras Shevchenko. Kyiv, 2015. 21 p. (in Ukrainian)

Dombrovska S.M., Bilotil O.M., Pomaza-Ponomarenko A.L. (2016) State regulation of the tourism industry of Ukraine [State regulation of the tourism industry of Ukraine; monograph]. Kharkiv: NUTZU, 196 p. (in Ukrainian)

Gerasimenko V.G., Mykhailiuk O.L. (2019) State regulation of the tourism sphere of Ukraine in the context of European integration processes [State regulation of the tourism sphere of Ukraine in the context of European integration processes] / author. col.; in general ed. Kyiv: FOP Gulyaeva V.M., 332 p. (in Ukrainian)

Zarubina A., Syra E., Demchuk L. (2022). Peculiarities of tourism under martial law [Peculiarities of tourism under martial law]. Economy and Society. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14 (in Ukrainian)

Kadnichanskyi D., Kadnichanska M. (2020). Militarnyi turyzm: problematyka terminolohii ta klasyfikatsii [Military tourism: issues of terminology and classification]. Heohrafiia, ekonomika i turyzm: natsionalnyi ta mizhnarodnyi dosvid: Materialy XIV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. (Lviv, October 9, 2020). Lviv. P. 132–135. (in Ukrainian)

Kuzyk S.P. Heohrafiia turyzmu: navch. posib. dlia stud. heohraf. vuziv III-IV rivniv akredytatsii [Geography of tourism: teaching. manual for students geographer. universities of III-IV accreditation levels] Available at: http://www.pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geografiya_turizmu (accessed July 16, 2023).

Kuleshova G.O. (2012) Turystsko-rekreatsiini resursy svitu: metodychni vkazivky dlia samostiinoi roboty studentiv, shcho navchaiutsia za spetsialnistiu «Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia» [Tourist and recreational resources of the world: methodological guidelines for independent work of students studying the specialty "Economic and Social Geography"]. Kharkiv. 60 p. (in Ukrainian)

Makara O.V., Garasiuk D.M. (2014) Teoretychni osnovy formuvannia terytorialnykh turystychno-rekreatsiinykh system [Theoretical foundations of the formation of territorial tourism and recreation systems]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Ser. : Economic sciences. No. 2. P. 53–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_2_9. (accessed July 14, 2023).

Mann R.V. (2012) Mozhlyvosti poshyrennia vykorystannia katehorii «potentsial» u systemi znan derzhavnoho ta rehionalnoho menedzhmentu [Possibilities of spreading the use of the "potential" category in the knowledge system of state and regional management] / R.V. Mann, O.V. Finagina. Days of information society: mater. science and practice conf. for international University, Kyiv, April 24-25 2012 / [edited by : N.V. Hrytsyak, S.G. Solovyov]. Kyiv: "Salyutis" LLC. P. 258–260. (in Ukrainian)

Muska K K. (2018) Teoretychni pidkhody do rozuminnia sutnosti definitsii «rekreatsiini resursy» ta «rekreatsiinyi potentsial» [Theoretical approaches to understanding the essence of the definitions "recreational resources" and "recreational potential"]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Issue 21. P. 521–526. (in Ukrainian)

Dudnyk I.M., Balabanov G.V. (2020) Naukovo-praktychni zasady modernizatsii turystychnoho kompleksu Ukrainy: zvit pro NDR (zakliuchn.) [Scientific and practical principles of modernization of the tourist complex of Ukraine: report on the GDR (final)] / Kyiv. National Aviation University. Topic code 13/15.01.02. Kyiv, 105 p. (in Ukrainian)

Gerasimenko V.G. (2016) Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu : monohrafiia [Assessment of the tourist and recreational potential of the region: monograph]. Odesa: ONEU, 262 p. (in Ukrainian)

Sych V.A. (2021) Systematyka i otsinka rekreatsiino-turystychnoho potentsialu rehionu na zasadakh heohrafichnoho seredovyshcha ta rekreatsiinykh klasteriv [Systematics and evaluation of the recreational and touristic potential of the region on the basis of the geographical environment and recreational clusters]. Dys. na zdobuttia nauk. stup. doktora heohrafichnykh nauk za spetsialnistiu 11.00.02 – ekonomichna ta sotsialna heohrafiia – Diss. for obtaining sciences. stupa doctor of geographical sciences, specialty 11.00.02 – economic and social geography. Odesa National University named after I.I. Mechnikova; Lviv Ivan Franko National University. Odesa; Lviv. 364 p. (in Ukrainian).

Tkachenko T.I., Sokolova K.O. (2011) Teoretychni aspekty formuvannja turystychnogho potencialu pidpryjemstv [Theoretical aspects of formation of tourism potential of enterprises]. Visnyk Mariupoljsjkogho derzhavnogho universytetu [Bulletin of Mariupol State University]. Mariupol: Ceriia: Ekonomika. Vol. 1. Pp. 107–112. (in Ukrainian)

Postupna O.V. (2020) Turystski resursy Ukrainy: konspekt lektsii. Dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity, yaki navchaiutsia za spetsialnistiu 242 «Turyzm» za usima formamy navchannia [Tourist resources of Ukraine: lecture notes. For students of higher education who study in the specialty 242 "Tourism" in all forms of education]. Kharkiv: NUTZU, 209 p. (in Ukrainian)

Uvarova G.Sh., Kucherenko V.S. (2017) Vykorystannia rekreatsiino-turystychnykh resursiv Ukrainy na suchasnomu etapi [The use of recreational and touristic resources of Ukraine at the modern stage] Rekreatsiini resursy ta posluhy hostynnosti v rehionakh Ukrainy: zb. naukovykh prats – Recreational resources and hospitality services in the regions of Ukraine: coll. scientific works. Cherkasy: ChNU. P. 34–39. (in Ukrainian)

Fastovets O.O. (2022) Turyzm v Ukraini v umovakh voiennoho stanu. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti [Tourism in Ukraine under martial law. Development of transport management and management methods]. Issue 3(80). P. 87-97. Available at: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/427 (in Ukrainian)

Shabalina N.V., Vlasov V.S. (2008) Evoliutsiia uiavlen pro turystychno-rekreatsiinyi potentsial yak osnovu formuvannia i rozvytku turystychno-rekreatsiinykh system [Evolution of Notions about Tourist and Recreational Potential as the Basis for Formation and Development of Tourist and Recreational Systems]. Turyzm i rekreatsiia: fundamentalni ta prykladni doslidzhennia : zb. prats mizhn. nauk. konf. – Tourism and Recreation: Fundamental and Applied Research, Proceedings of the International Scientific Conference. Kharkiv, 399 p. (in Ukrainian)

Yakovchuk O.V. (2010) Otsinka turystychnoho potentsialu Ukrainy [Evaluation of the tourist potential of Ukraine]. Heohrafiia ta turyzm : naukovyi zbirnyk / red. kol.: Ya.B. Oliinyk (vidp. red.) ta in. – Geography and tourism: scientific collection / ed. col.: Ya.B. Oliynyk (rep. ed.) and others. Kyiv: Altpress. Vol. 10. P. 57–65. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 186
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Самодай, В., & Левковська, Ж. (2023). ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-30
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають