ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: логістичні витрати, менеджмент, виробниче підприємство, концепції управління

Анотація

Стаття присвячена актуальності та необхідності оптимізації управління логістичними витратами в загальній системі управління виробничим підприємством. Визначено частку логістичних витрат від загальних витрат виробничих підприємств України та країн світу. Розкрито особливості відображення логістичних витрат в системі бухгалтерського обліку підприємства. Визначено формування логістичних витрат, які нерозривно пов’язані з функціонуванням логістичної системи підприємства. Логістичні витрати були узгоджені з витратами від операційної діяльності в процесі оптимізації діяльності компанії. Усі фактори оптимізації логістичних витрат виробничого підприємства ідентифіковано та оцінено з відповідними рівнями деталізації. Систематизовано фактори, що впливають на процес управління логістичними витратами виробничого підприємства. Обґрунтовано основні принципи пошуку резервів зниження та оптимізації логістичних витрат. У статті висвітлено існуючі методи управління логістичними витратами підприємства та обґрунтовано необхідність їх застосування в господарській діяльності. У сучасних умовах стабільна прибутковість і високий рівень конкурентоспроможності суб’єктів господарювання можливі лише за умови формування ефективного механізму управління логістичними витратами, що забезпечує оптимальне значення цих витрат у виробничих умовах. За допомогою проведеного дослідження стає можливим розгляд управління логістичними витратами як комплексу аналітичних процедур, котрі спрямовані на визначення оптимального рівня (величини) витрат, на основі передбачення і прогнозування. Практика показує, що кожна логістична система повинна мати свою концепцію управління логістичними витратами. Це пояснюється насамперед тим, що логістичні витрати розглядаються як частина загальної системи витрат, незважаючи на те, що вони мають свою специфіку. Теоретико-методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, монографії, наукові статті вітчизняних та зарубіжних учених. У процесі дослідження застосовано принципи системного та процесного підходів як складових концепції управління логістичними витратами підприємства; метод наукової абстракції для формулювання теоретичних узагальнень і висновків, історичний метод для дослідження механізмів управління витратами підприємства. Теоретичне та практичне значення даної роботи полягає в можливості використання результатів дослідження як фахівцями з логістики, так і науковцями, які досліджують дану проблематику. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук та визначення напрямів оптимізації логістичних витрат, як на облік, так і на контроль, з урахуванням специфіки українських підприємств. Отже, за результатами дослідження можна визначити, що логістичні витрати – це грошове відображення сукупності витрачених матеріально-технічних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів суб’єкта господарювання, які спрямовані на забезпечення бізнес-процесів та діяльність з переміщення матеріальних потоків у межах логістичних систем підприємства.

Посилання

Богуславська О. О. Оптимізація логістичних витрат на підприємстві. Економіка та підприємництво. Харків, 2016, С. 33¬37.

Склярова Ю. А. Логістика на підприємствах: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Економіка». Ужгород, 2019, С. 279¬282.

Георгієв І. І. Оптимізація логістичних витрат на підприємстві за допомогою економічного рівняння. Економіка та управління підприємствами. 2018, С. 35¬41.

Грищенко А. В. Логістичні аспекти оптимізації виробництва на підприємстві. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 24, 2017, С. 62¬66.

Крижановський О. М. Основи логістики: навч. посіб. Київ, 2019. 176 с.

Петренко О. В., Пронь О. М., Швець Ю. В. Логістика в умовах глобалізації економіки. Київ, 2018. 288 с.

Гринченко Г. В., Пономаренко О. О., Капустіна І. В. Логістика. Київ, 2019. 408 с.

Дарієнко С. В. Оптимізація логістики на підприємстві: теорія та практика. Київ, 2017, С. 46¬52.

Петрова О. В. Оптимізація логістичних процесів на підприємстві: методологічний аспект. Науковий вісник Білоцерківського державного університету. Серія «Економіка». Біла Церква, 2018, С. 72¬77.

Єфремов І. П. Оптимізація логістичних витрат на підприємстві: методичний підхід. Харків, 2017, С. 129-134.

Boguslavska O.O. (2016) Optymizatsiia lohistychnykh vytrat na pidpryiemstvi. [Optimization of logistics costs at the enterprise]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – Economy and business. Kharkiv, pp. 33–37. (in Ukrainian)

Sklyarova Yu. A. (2019) Lohistyka na pidpryiemstvakh: suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku. [Logistics at enterprises: current trends and development prospects]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, series "Economics". Uzhgorod,

pp. 279–282. (in Ukrainian)

Georgiev I. I. (2018) Optymizatsiia lohistychnykh vytrat na pidpryiemstvi za dopomohoiu ekonomichnoho rivniannia. [Optimization of logistics costs at the enterprise using the economic equation.]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economy and business management, pp. 35¬41. (in Ukrainian)

Grishchenko A. V. (2017) Lohistychni aspekty optymizatsii vyrobnytstva na pidpryiemstvi. [Logistical aspects of optimization of production at the enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia «Ekonomichna» – Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series "Economic", vol. 24, pp. 62–66. (in Ukrainian)

Krizhanovsky O. M. (2019) Osnovy lohistyky: navch. posib. [Basics of logistics: a study guide]. Kiev, 176 p. (in Ukrainian)

Petrenko O. V., Pron O. M., Shvets Yu. V. (2018) Lohistyka v umovakh hlobalizatsii ekonomiky. [Logistics in conditions of economic globalization]. Kiev, 288 p. (in Ukrainian)

Grinchenko G. V., Ponomarenko O. O., Kapustina I. B. (2019) Lohistyka. [Logistics]. Kiev, 408 p. (in Ukrainian)

Darienko S. V. (2017) Optymizatsiia lohistyky na pidpryiemstvi: teoriia ta praktyka. [Optimization of logistics at the enterprise: theory and practice]. Kiev, pp. 46-52. (in Ukrainian)

Petrova O. V. (2018) Optymizatsiia lohistychnykh protsesiv na pidpryiemstvi: metodolohichnyi aspekt. [Optimization of logistics processes at the enterprise: methodological aspect]. Naukovyi visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of the Bilotserkiv State University. Series "Economics". Bela Tserkva, pp. 72–77. (in Ukrainian)

Efremov I. P. (2017) Optymizatsiia lohistychnykh vytrat na pidpryiemstvi: metodychnyi pidkhid. [Optimization of logistics costs at the enterprises: a methodical approach]. Kharkiv, pp. 129–134. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Самодай, В., Донський, М., & Гладун, М. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-34
Розділ
ЕКОНОМІКА