КОНФЛІКТИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: конфлікт, ситуація, види конфліктів, типи конфліктів, проблема, туристичне підприємство

Анотація

В статті розглядаються теоретичні основи конфліктів, які відбуваються на підприємствах туристичної галуззі. Роль конфлікту залежить від того, наскільки ефективно ним керують. Щоб управляти конфліктом, ми повинні розуміти причини конфліктних ситуацій. Здебільшого керівники вважають головною причиною конфлікту особистісні конфлікти. Проте аналіз показує, що провину часто слід покладати на інші чинники, пов’язані з робочими процесами, неадекватність сучасного виробництва, розподіл виробленої продукції та відмінності в інтересах. Управління конфліктною ситуацією потребує визначення основних типів конфліктів, їх причин та способів вирішення. Сприйняття конкретної ситуації залежить від бажання досягти тієї чи іншої мети. Замість об’єктивної оцінки ситуації люди можуть розглядати лише те, що, на їхню думку, є сприятливим для групи та їхніх потреб.

Посилання

Закордонець Н. І. Можливості реалізації передових ідей швейцарського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2012. № 3. С. 135–144.

Кіссе А. І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління. Політологічний аналіз. Монографія. Київ : Логос, 2006. 380 с.

Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посібник. Київ : Вид-во «Центр навчальної лiтератури», 2015. 272 с.

Разумова О. О. Вплив етнорелігійних конфліктів на розвиток міжнародного туризму. URL: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/p01/19%20razumova.pdf

Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2013. 368 с.

Amichai-Hamburger Y. Reducing intergroup conflict in the digital age / The handbook of intergroup communication / edited by Robert T. Craig.  New York: Routledge, 2012.  pp. 181193.

Zakordonets N. I. (2012) Mozhlyvosti realizatsii peredovykh idei shveitsarskoho dosvidu profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Opportunities for realization of advanced ideas of Swiss experience of professional training of future tourism specialists in higher educational institutions of Ukraine]. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, vol. 3, pp. 135–144.

Kisse A. I. (2006) Etnichnyi konflikt: teoriia i praktyka upravlinnia [Ethnic conflict: Theory and management practices. Polithological analysis]. Monograph. Kyiv: Logos, 380 p.

Kozlovsky Ye. V. (2015) Pravove rehuliuvannia turystychnoi diialnosti: navch. posibnyk [Legal regulation of tourist activity]. Kyiv: Vyd-vo «Tsentr navchalnoi literatury», 272 p.

Razumova O.O. Vplyv etnorelihiinykh konfliktiv na rozvytok mizhnarodnoho turyzmu [Influence of ethno-religious conflicts on the development of international tourism]. Available at: http://www.Kymu.edu.ua/vmv/V/p01/19%20razumova.pdf

Fedorchenko V. K., Pazenok V. S., Kruchek O. A., etc. (2013) Turyzmolohiia: kontseptualni zasady teorii turyzmu : monohrafiia [Conceptual principles of the theory of tourism]. Kyiv: VTs «Akademiia», 368 p.

Amichai-Hamburger Y. (2012) Reducing the intergroup conflict in the digital age / the handbook of intergroup communication / edited by Robert T. Craig. New York, pp. 181193.

Переглядів статті: 191
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Олійник, О. (2022). КОНФЛІКТИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-76