АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОДНА З УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Валерія Єсіна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-3602-3610
  • Наталя Матвєєва Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9220-5131
  • Ганна Базецька Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-5034-8959
Ключові слова: готельне господарство, конкурентоспроможність готельних послуг, плинність кадрів, конкурент, інтеграція

Анотація

У роботі розглянуто науково-методичні підходи до висвітлення проблем аналітичного характеру щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства в умовах євроінтеграції. В останні роки в країні зростає кількість готелів, що зумовлює жорстку конкуренцію над ринком готельних послуг. Відмітимо, що конкуренція – серйозний стимул для підвищення якості роботи готелю яка є однією з умов європейського напряму розвитку. Дана обставина пояснює необхідність належних змін у системі та методах управління готелями незалежно від їх розмірів та класу наданих послуг. Зазначимо, що у кожній сфері діяльності готелю (сервіс, менеджмент, фінансове управління, маркетинг, кадровий потенціал, якість послуг тощо) закладені певні конкурентні переваги, тобто резерви підвищення конкурентоспроможності.

Посилання

Бакай В.Й., Ліннік Д.В. Особливості визначення та оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 6. Том 1. С. 272–279.

Балацька Н.Ю. Імідж як фактор конкурентоспроможності готельного підприємства. Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 551–554.

Довбуш В.І. Особливості оцінювання конкурентоспроможності готельних підприємств. Економіка та управління підприємствами. 2019. № 4(72). С. 91–97.

Онищук Н.В. Розвиток індустрії гостинності в Україні та світі Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). С. 297–304.

Яцишин Н.О. Методика аналізу фінансового стану підприємства. Економічний аналіз. 2012. Т. 10(4). С. 439‒445.

Bakay V.Y., Linnik D.V. (2021) Osoblyvosti vyznachennja ta ocinky konkurentospromozhnosti produkciji pidpryjemstva [Peculiarities of determining and evaluating the competitiveness of the company's products]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, vol. 6(1), pp. 272-279.

Balatska N.Yu. (2016) Imidzh jak faktor konkurentospromozhnosti ghoteljnogho pidpryjemstva [Image as a factor of hotel enterprise competitiveness]. Young Scientist, vol. 11(38), pp. 551–554.

Dovbush V.I. (2019) Osoblyvosti ocinjuvannja konkurentospromozhnosti ghoteljnykh pidpryjemstv [Peculiarities of evaluating the competitiveness of hotel enterprises]. Economics and enterprise managemen, vol. 4(72), pp. 91–97.

Onyshchuk N.V. (2019) Rozvytok industriji ghostynnosti v Ukrajini ta sviti [Development of the hospitality industry in Ukraine and the world]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 4 (21), pp. 297–304.

Yatsyshyn N.O. (2012) Metodyka analizu finansovogho stanu pidpryjemstva [Methodology for analyzing the financial state of an enterprise]. Economic Analysis, vol. 10(4), pp. 439‒445.

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 205
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Єсіна, В., Матвєєва, Н., & Базецька, Г. (2022). АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОДНА З УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-55
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають