УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, туризм, рекреація, відпочинок, управління інвестиційною діяльністю

Анотація

Стаття присвячена аналізуванню, дослідженню проблем, перспектив формування систем управління інвестиційною діяльністю рекреаційної сфери України. Автором досліджено фактори, що впливають на рівень інвестиційної привабливості держави (певного регіону чи області). В роботі проаналізовано динаміку і структуру інвестування рекреаційної сфери України за період 2018-2021 рр. Визначено, що рекреаційна діяльність є безпосередньо чи опосередковано присутня у багатьох сферах людської діяльності нашої країни. Дослідження продемонстрували основні напрями активної участі держави в процесах управління (плануванні, організуванні та мотивуванні, а також контролюванні і регулюванні). Автором рекомендовано систему управління інвестиційною привабливістю рекреаційної сфери України та її регіонів (областей).

Посилання

Безугла Л.С. Регіональні особливості розвитку екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз. Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 50–57.

Бондаренко Ю.Г. Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері. Aвтореф. дис... к.екон.н. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2019.

Бондаренко Ю.Г. Підвищення ефективності державного управління в інвестиційній діяльності. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10. С. 89–94.

Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Дубодєлова А.В. Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні. Вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 2014. № 24.6. С. 195–201.

Гайдук А.Б. Формування туристичної ринкової інфраструктури як фактор підвищення ефективності функціонування ринку туристичних послуг. Регіональна економіка. 1999. № 2. С. 172–177.

Завербний А.С. Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). С. 153–160.

Кифяк В.Ф. Формування рекреаційно-туристичного кластеру та його вплив на підвищення ефективності управління сферою рекреації і туризму. Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою». Бердянськ : АУІТ «АРІУ», 2007. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/kyfjak2.htm

Кривега К.В. Туристична інфраструктура: поняття та складові. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2005. Випуск 21. С. 118–124.

Кривень О.В. Світовий досвід залучення інвестицій в рекреаційно-туристичну сферу: можливості використання в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. №30. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/11.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/

Стойка В.О. Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування. Економічний простір. 2011. № 45. С. 94–106.

Паук М.І. Використання світового досвіду залучення інвестицій в туристичний сектор. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6. С. 61–64.

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 312 с.

Шелеметьєва Т.В., Зайцева В.М. Оцінювання соціально-економічного розвитку туризму в Україні як важливий напрям ефективності управління. Вісник економічної науки України. 2020. № 1. С. 103–108.

Dzwigol H., Aleinikova O., Umanska Y., Shmygol N., Pushak Y. An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. P. 1–7.

WTTC Data Gateway: Ukraine: Direct contribution to GDP. URL: https://www.wttc.org/datagateway

Bеzuglа, L.S. (2020) Rеgіоnаlni оsоblyvоstі rоzvytku еkоturystychnoji dіjalnostі v Ukrajinі: pоrіvnialnyj аnаlіz [Regional features of the development of ecotourism in Ukraine: a comparative analysis]. Vіsnyk еkоnоmіchnoji nаuky Ukrajiny, vol. 2 (39), pp. 50–57. (in Ukrainian)

Bоndаrеnkо, Yu.G. (2019) Меchаnіzm dеrzhаvnоgо uprаvlinya іnvеstuvаnyam v rеkrеаcіjnij sfеrі: аvtоrеf. dys... k.еkоn.n. [The mechanism of state management of investment in the recreational sphere]. Lvіv: Nаcіоnаlnyj unіvеrsytet «Lvіvskа pоlіtеchnіkа». (in Ukrainian)

Bоndаrеnkо, Yu.G. (2015) Pіdvyshchеnya еfеktyvnostі dеrzhаvnogо uрrаvlinya v іnvestycijnij dіjalnosti [Increasing the efficiency of state administration in investment activitie]. Аktualni рrоblemy еkоnоmіky, vol. 10, pp. 89–94. (in Ukrainian)

Bоndаrеnkо, Yu.G., Kulynyak, І.Ya., Dubodyelovа, А.V. (2014) Klаstеrnyj pіdhіd dо anаlizu rоzvytku mіzhnarodnogо turyzmu v Ukrajini [A cluster approach to the analysis of the development of international tourism in Ukraine]. Vіsnyk Nаcіоnаlnogo lіsоtеchnіchnоgо unіvеrsytetu Ukrajiny: zbіrnyk nаukovо-tеchnichnych рrаc, vol. 24.6, pp. 195–201. (in Ukrainian)

Haiduk, A.B. (1999) Formuvannia turystychnoi rynkovoi infrastruktury yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh [The formation of tourist market infrastructure as a factor in increasing the efficiency of the functioning of the tourist services market]. Rehionalna ekonomika, vol. 2, pp. 172–177. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj, А.S. (2021) Prоblemy tа perspektyvy іnvеstycijnogо zаbezpеchеnya ukrajinskych pіdpryjemstv zа yevrоіntegrаcijnych umov [Problems and prospects of investment support of Ukrainian enterprises under the conditions of European integration]. Меnеdzhmеnt tа pіdpryjemnyctvо v Ukrajinі: еtаpy stаnovlenya i рrоblemy rоzvytku, vol. 3 (1), pp. 153–160. (in Ukrainian)

Kyfyaк, V.F. (2007) Fоrmuvanya rеkrеаcіjnо-turystychnоgо klаsteru tа jоgо vplyv nа pіdvyshchenya еfеktyvnosti yрrаvlinya sfеrоju rеkrеаcіji і turyzmu [The formation of a recreation and tourism cluster and its influence on increasing the efficiency of management of the sphere of recreation and tourism]. Маtеrіаly dоpоvіdеj ІІІ nаukоvо-рrаktychnoji kоnfеrеncіji "Іnfоrmаcіjnі tеchnоlogіji v uрrаvlinnі turystychnoju tа kurоrtno-rеkreаcijnoju еkоnоmіkоju". Bеrdyansk: АUІТ "АRІU". Available at: http://tourlib.net/statti_ukr/kyfjak2.htm (in Ukrainian)

Kryvegа, K.V. (2005) Тurystychnа іnfrastrukturа: pоnyatya tа sklаdоvі [Tourist infrastructure: concepts and components]. Gumanitаrnyj vіsnyk ZDІА, vol. 21, pp. 118–124. (in Ukrainian)

Кryvеnь, О.V. (2019) Svіtоvyj dоsvіd zаluchenya іnvestycij v rеkrеаcіjno-turystychnu sferu: mоzhlyvostі vykorystanya v Ukrajini [World experience of attracting investments in the recreation and tourism sphere: possibilities of use in Ukraine]. Іnfrаstrukturа rynku, vol. 30. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/11.pdf (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Stoika, V.O. (2011) Zarubizhnyi dosvid investytsiinoi polityky v turystychnii haluzi ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia [Foreign experience of investment policy in tourism industry and possibility of its application]. Ekonomichnyi prostir, vol. 45, pp. 94–106. (in Ukrainian)

Pauk, M.I. (2014) Vykorystannia svitovoho dosvidu zaluchennia investytsii v turystychnyi sektor [Use of global experience attracting investment in tourism sector]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 6, pp. 61–64. (in Ukrainian)

Fоmеnko, N.V. (2007) Rеkrеаcіjnі rеsursy tа kurturologiya. [Recreational resources and resort science]. Kyiv: Cеntr nаvchalnoji lіtеrаtury, 312 p. (in Ukrainian)

Shelemetieva, T.V. (2019) Rozvytok vnutrishnoho turyzmu v Ukraini yak obiekta upravlinnia [Development of domestic tourism in Ukraine as an object of management]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, vol. 1, pp. 164–168. (in Ukrainian)

Dzwigol, H., Aleinikova, O., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. (2019) An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions. Journal of Entrepreneurship Education, vol. 22 (1S), pp. 1–7.

WTTC Data Gateway: Ukraine: Direct contribution to GDP. Available at: https://www.wttc.org/datagateway

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Нагірна, М. (2022). УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-30
Розділ
ЕКОНОМІКА