ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

  • Тетяна Марусей Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-1018-702X
Ключові слова: туризм, статистика, туристична статистика, розвиток туризму, туристична галузь

Анотація

У статті розглянуто особливості статистичних досліджень туристичної галузі. Обґрунтовано, що статистичні показники за допомогою яких традиційно описувався туризм (кількість розміщених у засобах розміщування, кількість ночівель, число місць у готелях тощо), не дозволяють визначити його місце в економічному житті країни. Розглянуто Методологічні положення національної системи туристичної статистики, які націлені на проведення системи цілеспрямованих заходів в частині взаємної інтеграції систем статистичних спостережень. Досліджено мобільний додаток «Статистика в смартфоні», розроблений Державною службою статистики з метою подальшого вдосконалення зручності доступу користувачів до офіційної державної статистичної інформації. Проаналізовано Туристичний барометр України, як видання, яке містить дані щодо внеску туризму в сукупну пропозицію товарів, послуг в рамках національної і регіональної економіки, отримані на основі методики допоміжного (сателітного) рахунку туризму. Аргументовано необхідність впровадження системи ETIS, як системи показників, придатних для всіх туристичних напрямків, що заохочує застосовувати більш розумний підхід до планування розвитку туризму.

Посилання

Методологічні положення національної системи туристичної статистики в Україні. URL: https://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-statistics-metodology.pdf

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності колективних засобів розміщування. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2021/2_03_12_02_2021.htm

Милашко О.Г. Особливості статистичного спостереження в сфері туризму. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_3_56

Олеськів М. Туристична статистика: вихідні положення розвитку. InterConf, 2022. № 99. С. 356–370. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.039

Статистика в смартфоні. URL: https://news.dtkt.ua/accounting/automation/66536

Тимошенко Т.О. Концепція розумного управління туризмом в рамках виконання стратегій сталого розвитку територіальних громад. Publ. upr. reg. rozvit. 2021. № 3. C. 771–796. DOI: https://doi.org/10.34132/pard2021.13.10

Туристичний барометр України: інфографіка. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-poster2020.pdf

Як компанія Google спільно з ДАРТ розвиватиме український туризм? URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-kompaniya-google-spilno-z-dart-rozvivatime-ukrayinskiy-turizm

Metodolohichni polozhennia natsionalnoi systemy turystychnoi statystyky v Ukraini [Methodological provisions of the national system of tourism statistics in Ukraine]. Available at: https://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-statistics-metodology.pdf

Metodolohichni polozhennia z orhanizatsii derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia shchodo diialnosti kolektyvnykh zasobiv rozmishchuvannia [Methodological regulations on the organization of state statistical monitoring of the activities of collective means of accommodation]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2021/2_03_12_02_2021.htm

Mylashko O. H. Osoblyvosti statystychnoho sposterezhennia v sferi turyzmu [Peculiarities of statistical observation in the field of tourism]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_3_56

Oleskiv M. (2022) Turystychna statystyka: vykhidni polozhennia rozvytku [Tourist statistics: initial conditions of development]. InterConf, 99, 356–370. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.039 (in Ukrainian)

Statystyka v smartfoni [Statistics in the smartphone]. Available at: https://news.dtkt.ua/accounting/automation/66536

Tymoshenko T.O. (2021) Kontseptsiia rozumnoho upravlinnia turyzmom v ramkakh vykonannia stratehii staloho rozvytku terytorialnykh hromad [The concept of smart management of tourism within the framework of the implementation of sustainable development strategies of territorial communities]. Publ. upr. reg. Rozvit, 3, 771–796. DOI: https://doi.org/10.34132/pard2021.13.10 (in Ukrainian)

Turystychnyi barometr Ukrainy: infohrafika [Tourist barometer of Ukraine: infographic]. Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-poster2020.pdf

Iak kompaniia Google spilno z DART rozvyvatyme ukrainskyi turyzm? [How will Google together with STDA develop Ukrainian tourism?]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-kompaniya-google-spilno-z-dart-rozvivatime-ukrayinskiy-turizm

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 314
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Марусей, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-72
Розділ
ЕКОНОМІКА