ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

  • Тетяна Марусей Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-1018-702X
Ключові слова: інновація, інноваційні технології, інновації в логістиці, логістика, туризм, туристична галузь

Анотація

Стаття присвячена дослідженню логістичних інновацій в туристичній галузі. Проаналізовано ряд функцій, здійснюваних в рамках логістичної діяльності туристичними підприємствами та підприємствами сфери гостинності. Розглянуто компонентну структуру логістики туризму. Визначено, що однією з інноваційних форм логістичних процесів у діяльності підприємств сфери послуг є логістичний провайдинг. Обґрунтовано, що ефективність технологій Big Data та інструментів аналізу на складі передбачає наявність вбудованої системи управління логістикою (яка може бути джерелом даних), формалізовані бізнес-процеси, усвідомлення необхідності додаткових даних і мотивацію до їх використання у прийнятті рішень. Розглянуто технологію електронного обміну даними (EDI – Electronic Data Interchange) світової системи складської логістики.

Посилання

Кожухівська Р.Б. Логістичний Інтернет-провайдинг у туризмі. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2019. № 4. С. 196–200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_4_36.

Круш П.В., Мегедь Ю.В. Сучасні інноваційні технології в логістичній діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. №2(13). С. 103–106.

Середа Н.М. Маркетингова туристична діяльність в логістичних потоках. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. 2021. Випуск 5. С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.33251/2707-8620-2021-5-22-28

Середницька Л.П., Волинець В.В. Інноваційні технології в логістичній системі. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 19. С. 617–621. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-96

Смирнов І.Г. Логістика туризму : навчальний посібник. Київ : Знання, 2009. 444 с.

Тарасюк Г.М. (2021). Логістичні рішення та управління постачаннями в компанії: виклики часу. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4(98). С. 42–48. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-42-48

Петруня Ю.Є., Пасічник Т.О. Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 130–139.

Kozhukhivska R.B. (2019) Lohistychnyi Internet-provaidynh u turyzmi [Logistics Internet-providing in tourism]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, 4, 196–200. (in Ukrainian)

Krush P.V., Mehed Yu.V. (2018) Suchasni innovatsiini tekhnolohii v lohistychnii diialnosti [Modern innovative technologies in logistics activities]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 2(13), 103–106. (in Ukrainian)

Sereda N.M. (2021) Marketynhova turystychna diialnist v lohistychnykh potokakh [Marketing tourism activity in logistics flows]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia: Ekonomika, menedzhment ta pravo – Scientific Bulletin of the Flight Academy. Series: Economics, management and law, 5, 22–28. DOI: https://doi.org/10.33251/2707-8620-2021-5-22-28 (in Ukrainian)

Serednytska L.P., Volynets V.V. (2018) Innovatsiini tekhnolohii v lohistychnii systemi [Innovative technologies in the logistics system]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 19, 617–621. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-96 (in Ukrainian)

Smyrnov I.H. (2009) Lohistyka turyzmu: navchalnyi posibnyk [Logistics of tourism: study guide]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Tarasiuk H.M. (2021) Lohistychni rishennia ta upravlinnia postachanniamy v kompanii: vyklyky chasu [Logistics solutions and supply management in the company: challenges of time]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economics, management and administration, 4(98), 42–48. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-42-48 (in Ukrainian)

Petrunia Yu.Ie., Pasichnyk T.O. (2018) Vplyv novitnikh tekhnolohii na lohistyku ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [The impact of the latest technologies on logistics and supply chain management]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 1, 130–139. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 196
Завантажень PDF: 246
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Марусей, Т. (2022). ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-2