ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

  • Тетяна Марусей Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-1018-702X
Ключові слова: цифрові технології, маркетинг, цифрова трансформація, digital-маркетинг, Діджитал-маркетинг, готельний бізнес, клієнтоорієнтований сервіс

Анотація

У статті обґрунтовано значення та перспективи розвитку digital-маркетингу як дієвого інструменту готельного бізнесу. Аргументовано необхідність переосмислення діючих бізнес-моделей підприємствами готельного бізнесу з огляду на можливості digital-маркетингу як дієвого інструменту їх розвитку. Визначено переваги digital-маркетингу, який орієнтований на підвищення клієнтоорієнтованості, зміцнення емоційного зв’язку з клієнтом підприємства готельного бізнесу. Із метою використання можливостей диджиталізації у сфері готельного бізнесу визначено ключові трансформації клієнтського досвіду, які констатують факт зрушень у сприйнятті споживачем базових граней підприємства готельного бізнесу. Досліджено, що саме Digital-маркетинг формує інструменти комунікацій зі споживачем, забезпечує омніканальність збуту, дозволяє вивчити онлайн-аудиторію.

Посилання

Диджитализация XXI века – как влияют Digital-технологии на предприятия индустрии гостеприимства. URL: https://expertsolution.com.ua/kak-vlijajut-digital-teнnologii-na-predprijatija-industrii-gostepriimstva

Ефективність Email-розсилки 2021: середні показники відкриття в різних індустріях. URL: https://blog.uamaster.com/email-open-rate-2021/

Кирилюк І.М. Маркетингове забезпечення готельної індустрії : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. С. 122–144.

Овчаренко Н.П., Костенко К.И., Павленко И.Г. Цифровые технологии и диджитал-маркетинг: новые возможности для гостиничного бизнеса. Проблемы современной экономики. 2018. № 2. С. 229–233.

Digital-marketing. URL: https://spb.mango-office.ru/products/calltracking/for-marketing/osnovy/digital-marketing/.

Digital-маркетинг: 6 переваг для бізнесу. URL: https://wezom.com.ua/blog/digital-marketing-6-preimuschestv-dlja-biznesa.

Digital Signage в готелях. URL: https://www.disima.pro/нotel

Dydzhytalyzatsyia XXI veka – kak vlyiaiut Digital-tekhnolohyy na predpryiatyia yndustryy hostepryymstva [Digitalization of the XXI century – how Digital technologies affect the enterprises of the hospitality industry]. Retrieved from: https://expertsolution.com.ua/kak-vlijajut-digital-teнnologii-na-predprijatija-industrii-gostepriimstva

Efektyvnist Email-rozsylky 2021: seredni pokaznyky vidkryttia v riznykh industriiakh [Efficiency of Email-mailing 2021: average opening rates in different industries]. Retrieved from: https://blog.uamaster.com/email-open-rate-2021/

Kyryliuk I.M. (2017). Marketynhove zabezpechennia hotelnoi industrii [Marketing support of the hotel industry]. Uman: ‘Vizavi’. (in Ukrainian)

Ovcharenko N.P., Kostenko K.Y., Pavlenko Y.H. (2018). Tsyfrovye tekhnolohyy y dydzhytal-marketynh: novye vozmozhnosty dlia hostynychnoho byznesa [Digital technologies and digital marketing: new opportunities for the hotel business]. Problemy sovremennoi ekonomyky – Problems of modern economy, 2, 229–233. (in Russian)

Didzhytal marketynh [Digital-marketing]. Retrieved from: https://spb.mango-office.ru/products/calltracking/for-marketing/osnovy/digital-marketing/

Digital-marketynh: 6 perevah dlia biznesu [Digital marketing: 6 benefits for business]. Retrieved from: https://wezom.com.ua/blog/digital-marketing-6-preimuscнestv-dljabiznesa.

Digital Signage v hoteliakh [Digital Signage in hotels]. Retrieved from: https://www.disima.pro/нotel

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 628
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Марусей, Т. (2021). ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-76
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА