ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: екологічний туризм, сталий розвиток, структурно-функціональна-модель, стратегічне управління, проблеми розвитку туризму, туристична інфраструктура

Анотація

Туризм є механізмом економічного зростання об’єктів, територій, регіонів, держав. Розвиток туризму набуває активних обертів, що спонукає по-новому оцінювати усі його аспекти: економічні, соціальні, екологічні. Екологічний туризм є проявом екологізації рекреаційної, дозвіллєвої, освітньої та інших сфер діяльності людини. Стаття присвячена виявленню перешкод у розвитку екологічного туризму на основі структурно-функціонального моделювання та формуванню пропозицій з удосконалення стратегічного управління об’єктами екотуристичної діяльності. Актуальність теми дослідження обумовлена зростанням негативного антропогенного впливу на дестинацію, місцеве населення, природнє середовище. Екологічний туризм, по-перше, урівноважує відтік населення з сільських територій до міст, по-друге, регулює та обмежую негативний вплив туристів на дестинацію, по-третє, інформує всіх учасників туристичної діяльності про цінність існуючих екосистем і важливість збереження всіх представників флори, фауни, а також ландшафтів, природних багатств та місцевого населення з їх побутом та культурою. Цінність статті полягає у відображенні побажань потенційних екотуристів щодо покращення умов комфортного і цікавого проведення дозвілля та щодо покращення благоустрою в місці проживання.

Посилання

Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник. Вінниця : «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. 322 с.

Любонько Т. В. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком екологічного туризму. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3761

Новицька С. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2013. № 2. С. 164–169.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 берез. 2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 12.05.2022).

Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посіб. / за редакцією д. е. н., проф. Школи І. М. Книги–ХХІ, 2007. 292 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/shkola.htm

Скидан О. В., Осіпчук А. С. Економічний ефект від екологізації послуг розміщення та харчування. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 травня 2021 р. Житомир : Поліський нац. ун-т, 2021. С. 17–20.

Ступень Н. М. Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях. Збалансоване природокористування. 2016. № 3. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5179 (дата звернення: 12.07.2022).

Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соціально- економічного розвитку сільських територій. Вісник Економіки. 2016. № 1. С. 35–41. URL: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/673 (дата звернення: 17.05.2022).

Ткаченко Т. І. Стратегічне управління розвитком суб’єктів господарювання в сфері туризму. Культура народів Причорномор’я. 2006. № 79. C. 60–64. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/tkachenko3.htm (дата звернення: 12.06.2022).

Трохимець О. І., Шелеметьєва Т. В. Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні. Держава та регіони. 2018. № 4 (103). С. 70–78.

Юхновська Ю. Формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонах. Галицький економічний вісник. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 57(2). С. 18–27. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.018

Korzh N. V., Basiuk D. I. (2017) Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy: pidruchnyk [Management of tourist destinations]. Vinnytsia: PP«TD Edelveis i K». (in Ukrainian)

Liubonko T. V. (2014) Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia rozvytkom ekolohichnoho turyzmu [Formation of an organizational and economic management mechanism for the development of ecological tourism]. Efektyvna ekonomika, 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3761 (in Ukrainian)

Novytska S. (2013) Ekolohichnyi turyzm yak priorytetnyi napriamok staloho rozvytku turystychnoi sfery [Ecological tourism as a priority direction of sustainable development of the tourism sphere]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia, 2, 164–169. (in Ukrainian)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [On the approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period until 2026] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 berez. 2017 r. № 168-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu (2007). [Development of the tourist business of the region] : navch. posib. / za redaktsiieiu d. e. n., prof. Shkoly I. M. Knyhy–ХХІ. Available at: https://tourlib.net/books_ukr/shkola.htm (in Ukrainian)

Skydan O. V., Osipchuk A. S. (2021) Ekonomichnyi efekt vid ekolohizatsii posluh rozmishchennia ta kharchuvannia [Economic effect of greening accommodation and food services].Turyzm: mizhnarodnyi dosvid ta natsionalni priorytety : zb. materialiv III Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 26 travnia 2021 r. Zhytomyr : Poliskyi nats. un-t., 17–20. (in Ukrainian)

Stupen N. M. (2016) Svitovyi dosvid rozvytku ekolohichnoho turyzmu na rekreatsiinykh terytoriiakh [The world experience of the development of ecological tourism in recreational areas]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia, 3, 94–99. Available at: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5179 (in Ukrainian)

Tkachenko T. I. (2006) Stratehichne upravlinnia rozvytkom subiektiv hospodariuvannia v sferi turyzmu [Strategic management of the development of business entities in the field of tourism]. Kultura narodiv Prychornomoria, 79, 60–64. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/tkachenko3.htm (in Ukrainian)

Trokhymets O. I. Shelemetieva T. V. (2018) Praktyka stratehichnoho planuvannia v systemi upravlinnia rozvytkom turyzmu v Ukraini [The practice of strategic planning in the management system of tourism development in Ukraine]. Derzhava ta rehiony, 4 (103), 70–78. (in Ukrainian)

Tymchuk S. (2016) Ekolohichnyi turyzm yak napriam sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii [Ecological tourism as a direction of socio-economic development of rural areas]. Visnyk Ekonomiky, 1, 35–41. Available at: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/673 (in Ukrainian)

Yukhnovska Y. (2019) Formuvannia kontseptsii stratehichnoho upravlinnia rozvytkom potentsialu turystychnoi haluzi v Ukraini ta yii rehionakh [Conceptualization of strategic potential development management of the tourist industry in Ukraine and its regions]. Galician economic bulletin (Tern.), 57(2), 18–27. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.018

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Осіпчук, А. (2022). ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-77