MODERN METHODS OF PERSONNEL EVALUATION AT SOCIAL ENTERPRISES

Keywords: social efficiency, methods of performance evaluation, social entrepreneurship, socio-economic efficiency, performance evaluation in social entrepreneurship

Abstract

The development of social entrepreneurship has been a stable trend in European countries and America for decades. This type of business help to get a chance for people from disadvantaged groups find the right place in the labor market. In Ukraine, social enterprises are not popular at the moment, however, the demographic situation in Ukraine, combined with the growing need for positive action to develop the social economy in the postwar period, focuses on the need for a more in-depth study of social enterprise human resource management as a model that strengthens the country's social economy. This article analyzes the need to develop a relevant methodology for a comprehensive assessment of the effectiveness of employees of social enterprises, taking into account the specific purpose and conditions of such enterprises. Such points of view will help to Ukraine to rebuild its economy after war. The article examines the variety of interpretations of the concept of personnel evaluation based on the study of scientific literature. The article presents the phenomenon of staff turnover metrics in the conditions of social enterprises and its impact on changing the paradigm of personnel evaluation in enterprises operating on the business model of creating jobs for socially vulnerable groups. The article offers a generalization of the opinions of Ukrainian scientists on the definition of this category. A number of aspects of the process of personnel evaluation at social enterprises have been studied and an interpretation of the concept of personnel evaluation at social enterprises has been proposed. The article analyzes modern methods of personnel evaluation, which are often used by organizations, and presents their advantages and disadvantages in the context of the prospects of application in social enterprises. The necessity of improving the methods of personnel evaluation at social enterprises taking into account the social orientation of such organizations is substantiated. A comprehensive model for staff evaluation in social enterprises of Ukraine is proposed and action items for developing such models inside social enterprises were presented.

References

Ситник Й.С., Юрченко Г.М. Сутнісна характеристика феномену «соціальне підприємство», що діє за бізнес-моделлю працевлаштування. Економіка та суспільство. 2021. № 34.

Jacqueline M. Edwards. (2008) Hybrid Organizations: Social Enterprise and Social Entrepreneurship. 76 p.

Alter K. (2007) Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC.

Price M. (2008) Social enterprise: what it is and why it matters. Fflan, 83 p.

Nicholls A. (2006) Social entrepreneurship: new models of sustainable social change. Oxford University Press, 444 p.

Bornstein D., Davis S. (2010) Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know? Oxford University Press. Kindle Edition, р. 1.

Nicholls A. (2006) Playing the fi eld: A new approach to the meaning of social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, vol. 2(1), рp. 1–5.

Boschee J. (1998) Merging mission and money: A board member’s guide to social entrepreneurship. Аvailable at: http://www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf

Завадських Г.М., Тебенко В.М. Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 177–185.

Свинчук А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник. Київ, 2017. 188 с.

Бортнік С.М., Саган М.В. Формування підходу до комплексного оцінювання персоналу підприємства. Економічний форум : наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк. 2013. № 2. С. 131–138.

Захарчин Г.М., Соболь І.Б. Оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства на засадах маркетингу. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика. 2016. № 846. С. 62–66.

Зленко А.М. Оцінка працівників методом «360 градусів». Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2012. № 18-1. С. 100–102.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Савельєв Ю. Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2012. № 3. С. 33–41.

Балабанова Л.В. Управління персоналом : Навч. посібник. Київ, 2006. 512 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. посіб. Київ, 2003. 432 с.

Колот А.М. Мотивація персоналу : Підручник. Київ, 2002. 337 с.

Головатий М.Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій. Київ, 2004. 368 с.

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. Київ, 2002. 351 с.

Соколова Л.В., Колісник О.В., Соколов О.Є. Науково-методичний підхід до оцінки мотивації праці фахівців ІТ-підприємств на основі компетенцій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. 2018. №4 (51). С. 266–272.

Ситник Й.С., Юрченко Г.М. Сталий розвиток та залучення соціально незахищених категорій населення до ринку праці. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2020. № 3(35). Ч. 2. С. 85–95.

Drucker P. (1984) The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review. Vol. 26(2). P. 53–63.

Тернова І.А. Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації. Соціальна економіка. 2017. № 54(2). С. 62–71.

Юрченко Г.М. Передумови забезпечення рівних умов праці для представників національних меншин в Україні на прикладі ромських громад : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему». Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018.

Любомудрова Н.П., Смолінська Н.В., Грибик І.І. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства. Проблеми економіки та управління. 2009. № 640. С. 327–333.

Захарчин Г.М., Склярук Т.В. Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. № 11(64). С. 166–169.

Ситний Й.С., Юрченко Г.М. Актуалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності в моделі економічного розвитку України. Економіка та суспільство. 2021. № 24.

Jason Haber (2016) The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line. Entrepreneur Press.

Sytnyk I.S., Yurchenko H.M. (2021) Sutnisna kharakterystyka fenomenu «sotsialne pidpryiemstvo», shcho diie za biznes-modelliu pratsevlashtuvannia [The essential characteristics of the phenomenon of "social enterprise", which operates on the business model of employment]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 34. (in Ukrainian)

Jacqueline M. Edwards (2008) Hybrid Organizations: Social Enterprise and Social Entrepreneurship. 76 p.

Alter K. (2007) Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC.

Price M. (2008) Social enterprise: what it is and why it matters. Fflan, 83 p.

Nicholls A. (2006) Social entrepreneurship: new models of sustainable social change. Oxford University Press, 444 p.

Bornstein D., Davis S. (2010) Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know? Oxford University Press. Kindle Edition, р. 1.

Nicholls A. (2006) Playing the fi eld: A new approach to the meaning of social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, vol. 2(1), рp. 1–5.

Boschee J. (1998) Merging mission and money: A board member’s guide to social entrepreneurship. Аvailable at: http://www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf

Zavadskykh H.M., Tebenko V.M. (2020) Praktychni aspekty stanovlennia sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Practical aspects of the formation of social entrepreneurship in Ukraine]. Biznes Inform, no. 11, рр. 177–185. (in Ukrainian)

Svynchuk A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyiv: Vi En Ei, 188 р. (in Ukrainian)

Bortnik S.M., Sahan M.V. (2013) Formuvannia pidkhodu do kompleksnoho otsiniuvannia personalu pidpryiemstva [Forming an approach to comprehensive assessment of enterprise personnel]. Ekonomichnyi forum. Lutsk, no. 2, pp. 131–138. (in Ukrainian)

Zakharchyn H.M., Sobol I.B. (2016) Otsiniuvannia efektyvnosti personalu promyslovoho pidpryiemstva na zasadakh marketynhu [Evaluation of the efficiency of the personnel of an industrial enterprise on the basis of marketing]. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Lohistyka, no. 846, pp. 62–66. (in Ukrainian)

Zlenko A.M. (2012) Otsinka pratsivnykiv metodom «360 hradusiv» [Evaluation of employees by the method of "360 degrees"]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats, no. 18-1, pp. 100–102. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Saveliev Yu. (2012) Superechnosti kontseptsii sotsialnoho vykliuchennia s vkliuchennia vplyv sotsialno-politychnoho dyskursu na sotsiolohichni teorii [Contradictions of the concept of social exclusion and inclusion: the influence of socio-political discourse on sociological theories]. Kyiv: T. Shevchenka National University of Kyiv Herald. (in Ukrainian)

Balabanova L.V. (2006) Upravlinnia personalom [Human resourse management]: navch. posib. Kyiv. 512 p. (in Ukrainian)

Zavinovska H.T. (2003) Ekonomika pratsi [Labor economics] navch. posib. Kyiv. 432 p. (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2002) Motyvatsiia personal [Staff motivation] Pidruchnyk. Kyiv. 337 p. (in Ukrainian)

Holovatyi N.M. (2004) Upravlinski aspekty sotsialnoi roboty [Management aspects of social work] Kurs lektsii. Kyiv. 368 p. (in Ukrainian)

Savchenko V.A. (2002) Upravlinnia rozvytkom personal [Personnel development management]: navch. posib. Kyiv. 351 p. (in Ukrainian)

Sokolova L.V., Kolicnyk O.V., Sokolov O.E. (2018) Naukovo-metodychnyi pidkhid do otsinky motyvatsii pratsi fakhivtsiv IT-pidpryiemstv na osnovi kompetentsii [Scientific and methodological approach to assessing the motivation of IT professionals based on competencies]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», no. 4 (51), pp. 266–272. (in Ukrainian)

Sytnyk Y.S., Yurchenko H.M. (2020) Stalyi rozvytok ta zaluchennia sotsialno nezakhyshchenykh katehorii naselennia do rynku pratsi [Sustainable development and involvement of socially vulnerable groups in the labor market]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 3(35), pp. 85–95. (in Ukrainian)

Drucker P. (1984) The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review. Vol. 26(2). P. 53–63.

Ternova I.A. (2017) Otsinka rivnia sotsialnoho ta ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Assessment of the level of social and economic development of Ukraine in the context of globalization]. Sotsialna ekonomika, no. 54(2), pp. 62–71. (in Ukrainian).

Yurchenko H.M. (2018) Peredumovy zabezpechennya rivnykh umov pratsi dlya natsionalnykh menshyn v Ukrayini na prykladi romskykh hromad: tezy dopovidej III Vseukrayinskoyi studentskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi ‘Tsili staloho rozvytku u vitchyznyanykh realiyakh: stydentskj pohlyad na problemu’ [Prerequisites for equal worl conditions for representatives of national minorities in Ukraine on the example of Roma communities]. Lviv: National university “Lviv Politechnic”. (in Ukrainian)

Liubomudrova N.P., Smolinska N.V., Hrybyk I.I. (2009) Rol orhanizatsiinoi kultury v zabezpechenni efektyvnoi trudovoi adaptatsii personalu pidpryiemstva [The role of organizational culture in ensuring effective labor adaptation of enterprise personnel]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia, no. 640, pp. 327–333. (in Ukrainian)

Zakharchyn H.M., Skliaruk T.V. (2017) Sotsialni aspekty innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Social aspects of innovative development of domestic enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, no. 11(64), pp. 166–169. (in Ukrainian)

Sytnyk Y.S. (2012) Peredumovy intelektualizatsii system menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv [Prerequisites for the intellectualization of management systems of industrial enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu" Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, no. 748, pp, 100–107. (in Ukrainian)

Jason Haber (2016) The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line. Entrepreneur Press.

Article views: 32
PDF Downloads: 19
Published
2022-05-31
How to Cite
Sytnyk, Y., & Yurchenko, H. (2022). MODERN METHODS OF PERSONNEL EVALUATION AT SOCIAL ENTERPRISES. Economy and Society, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-44
Section
MANAGEMENT