СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», ЩО ДІЄ ЗА БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Ключові слова: соціальне підприємство, бізнес-модель працевлаштування, плинність кадрів, соціальне незахищене населення, управління персоналом

Анотація

В даній статті синтезовано сутність ключових моделей позитивної дії у сприянні соціалізації соціально незахищених категорій населення; проаналізовано підвалини та актуалізовано проблематику дослідження теорії соціальних підприємств, адже феномен соціальних підприємств здатний збалансувати економічну нерівність у суспільстві. Наведено порівняльну характеристика класичного та соціального підприємства, а також виокремлено шість типів соціальних підприємств у залежності від впровадженої в їх основі бізнес-моделі. Обгрунтовано особливе місце соціальних підприємств, що використовують бізнес-модель працевлаштування у розбудові альтернативного ринку праці та управоспроможності соціально незахищених, дискримінованих та маргіналізованих груп суспільства. Продемонстровано зв’язок бізнес-організацій та організацій соціальної (ре)інтеграції. Представлено синтез кращих кейсів соціальних підприємств досліджуваного типу у Сполучених Штатах Америки та Україні, а також виокремлено їх спільну ознаку. Проаналізовано феномен показника плинності кадрів у контексті соціального підприємництва та запропоновано розширену сутністну характеристику для поняття соціального підприємства, що діє за бізнес-моделлю працевлаштування.

Посилання

Jacqueline M. Edwards (2008). Hybrid Organizations: Social Enterprise and Social Entrepreneurship. 76 p.

Alter K. (2007). Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC.

Price M. (2008). Social enterprise: what it is and why it matters. Fflan, 83 p.

Nicholls A. (2006). Social entrepreneurship: new models of sustainable social change. Oxford University Press, 444 p.

Bornstein D., Davis S. (2010). Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know? Oxford University Press. Kindle Edition. P. 1.

Nicholls A. (2006). Playing the fi eld: A new approach to the meaning of social entrepreneurship. Social Enterprise Journal. Vol. 2(1). P. 1–5.

Boschee J. (1998). Merging mission and money: A board member’s guide to social entrepreneurship. URL: http://www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf.

Завадських Г.М., Тебенко В.М. Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 177–185.

Свинчук А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: посібник. Київ : Ві Ен Ей, 2017. 188 с.

Винничук Р.О., Юрченко Г.М. Особливості управління інклюзивними колективами в організації. Економіка та управління підприємствами. 2019. Випуск 27. С. 115–122.

Austin, J., Stevenson, H. and Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30, 1–22.

Dacin, P. A., Dacin, M. T. and Matear, M. (2010). Social Entrepreneurship: Why We don’t need a New Theory and How We forward from Here. Academy of Management Perspective, 24, 37–57.

Boschee J. (1998). Merging mission and money: A board member’s guide to social entrepreneurship. URL: http://www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf.

Pioneer Human Services. URL: https://pioneerhumanservices.org/

Minnesota Diversified Industries. URL: https://www.mdi.org/

Mimi Silbert program. URL: https://buildingpharmabrands.wordpress.com/tag/mimi-silbert/

Greyston bakery. URL: https://www.greyston.org/bakery/

Горіховий дім. URL: http://gorihoviydim.com.ua/

Емаус-Оселя. URL: http://www.oselya.lviv.ua/

Ситник Й.С., Юрченко Г.М. Сталий розвиток та залучення соціально незахищених категорій населення до ринку праці. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія : Економічні науки. 2020. № 3(35), ч. 2. С. 85–95.

Drucker P. The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review. 1984. Vol. 26(2). P. 53–63.

Тернова І.А. Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації. Соціальна економіка. 2017. № 54(2). С. 62–71.

Черкасов А.В., Колесник І.А. Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування. Молодий вчений. 2017. № 1(41). С. 724–727.

Юрченко Г.М. Передумови забезпечення рівних умов праці для представників національних меншин в Україні на прикладі ромських громад: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему». Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018.

Любомудрова Н.П., Смолінська Н.В., Грибик І.І. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства. Проблеми економіки та управління. 2009. № 640. С. 327–333.

Захарчин Г.М., Склярук Т.В. Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. № 11 (64). С. 166–169.

Ситний Й.С., Юрченко Г.М. Актуалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності в моделі економічного розвитку України. Економіка та суспільство. 2021. №24.

Jason Haber (2016). The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line. Entrepreneur Press.

Jacqueline M. Edwards (2008). Hybrid Organizations: Social Enterprise and Social Entrepreneurship. 76 p.

Alter K. (2007). Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC.

Price M. (2008). Social enterprise: what it is and why it matters. Fflan, 83 p.

Nicholls A. (2006). Social entrepreneurship: new models of sustainable social change. Oxford University Press, 444 p.

Bornstein D., Davis S. (2010). Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know? Oxford University Press. Kindle Edition, P. 1.

Nicholls A. (2006). Playing the fi eld: A new approach to the meaning of social entrepreneurship. Social Enterprise Journal. Vol. 2(1), P. 1–5.

Boschee J. (1998). Merging mission and money: A board member’s guide to social entrepreneurship. URL: http://www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf.

Zavadskykh H.M., Tebenko V.M. (2020). Praktychni aspekty stanovlennia sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Practical aspects of the formation of social entrepreneurship in Ukraine] Biznes Inform, № 11, S. 177–185. (in Ukrainian)

Svynchuk A. (2017). Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyiv: Vi En Ei. 188 s.

Vynnychuk R.O., Yurchenko H.M. (2019). Osoblyvosti upravlinnia inkliuzyvnymy kolektyvamy v orhanizatsii [Features of inclusive team management in the organization]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. № 27. S. 115–122 (in Ukrainian)

Austin, J., Stevenson, H. and Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30, 1–22.

Dacin, P. A., Dacin, M. T and Matear, M. (2010). Social Entrepreneurship: Why We don’t need a New Theory and How We forward from Here. Academy of Management Perspective, 24, 37–57.

Boschee J. (1998). Merging mission and money: A board member’s guide to social entrepreneurship. URL: http://www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf. – С. 2

Pioneer Human Services. URL: https://pioneerhumanservices.org/

Minnesota Diversified Industries. URL: https://www.mdi.org/

Mimi Silbert program. URL: https://buildingpharmabrands.wordpress.com/tag/mimi-silbert/

Greyston bakery. URL: https://www.greyston.org/bakery/

Huzelnut house. URL: http://gorihoviydim.com.ua/

Emmaus – Oselya. URL: http://www.oselya.lviv.ua/

Sytnyk Y.S., Yurchenko H.M. (2020). Stalyi rozvytok ta zaluchennia sotsialno nezakhyshchenykh katehorii naselennia do rynku pratsi [Sustainable development and involvement of socially vulnerable groups in the labor market]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, 3(35), 85–95. (in Ukrainian)

Drucker P. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26(2), 53–63.

Ternova I.A. (2017). Otsinka rivnia sotsialnoho ta ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Assessment of the level of social and economic development of Ukraine in the context of globalization]. Sotsialna ekonomika, 54(2), 62–71. (in Ukrainian)

Cherkasov A.V., Kolesnyk I.A. (2017). Sotsialna sfera Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia [Social sphere of Ukraine: problems and prospects of reform]. Molodyi vchenyi, 1(41), 724–727. (in Ukrainian)

Yurchenko H.M. (2018) Peredumovy zabezpechennya rivnykh umov pratsi dlya natsionalnykh menshyn v Ukrayini na prykladi romskykh hromad: tezy dopovidej III Vseukrayinskoyi studentskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi ‘Tsili staloho rozvytku u vitchyznyanykh realiyakh: stydentskj pohlyad na problemu’ [Prerequisites for equal worl conditions for representatives of national minorities in Ukraine on the example of Roma communities]. Lviv: National university “Lviv Politechnic”. (in Ukrainian)

Liubomudrova N.P., Smolinska N.V., Hrybyk I.I. (2009) Rol orhanizatsiinoi kultury v zabezpechenni efektyvnoi trudovoi adaptatsii personalu pidpryiemstva [The role of organizational culture in ensuring effective labor adaptation of enterprise personnel]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 640, 327–333. (in Ukrainian)

Zakharchyn H.M., Skliaruk T.V. (2017) Sotsialni aspekty innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Social aspects of innovative development of domestic enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 11 (64), 166–169. (in Ukrainian)

Sytnyk Y.S. (2012) Peredumovy intelektualizatsii system menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv [Prerequisites for the intellectualization of management systems of industrial enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu" Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 748, 100–107. (in Ukrainian)

Jason Haber (2016). The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line. Entrepreneur Press.

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Ситник, Й., & Юрченко, Г. (2021). СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», ЩО ДІЄ ЗА БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-20
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ