ACTUALIZATION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Keywords: sustainable development, corporate social responsibility, social economy, social development, economic development

Abstract

The article is devoted to topical issues of generalization of the main theoretical provisions and defining the peculiarities of the process of forming the concept of corporate social responsibility in the context of ensuring sustainable development and promoting socio-economic progress of Ukraine. Theoretical, methodological and practical aspects of the concept of corporate social responsibility are considered. In particular, based on empirical analysis of foreign and domestic literary and statistical sources, the features and author's interpretation of the essence of the concept of corporate social responsibility were identified, key players in corporate social responsibility were identified and a graphical interpretation of the essence of the tripartite model of corporate social responsibility was developed. The cyclical nature of interaction between the state, entrepreneurs and society was analyzed and demonstrated. The result of the study was to expand the content of the concept of corporate social responsibility by refining approaches to understanding the concept from the standpoint of various key players. The necessity and advantages of socially responsible behavior as a condition are substantiated formation of competitiveness of enterprises in modern society. The necessity of promoting the culture of social responsibility as a condition for the formation of a self-regulating economy is substantiated. An analysis of existing approaches to the introduction of corporate social responsibility by the government, enterprises and society was conducted. A holistic graphical model of approaches to the interpretation and implementation of corporate social responsibility by different players has been developed. The advantages for the micro- and micro-environment of the enterprise, which arise as a result of effective integration of the model of corporate social responsibility into the policy of the enterprise, were highlighted, the influence of each of the elements was demonstrated. An analysis of the prospects for the development of the model of corporate social responsibility in the current economic and social conditions of Ukraine, predicts the optimal approach to the implementation of corporate social responsibility and provides a number of recommendations for the government.

References

Ситник Й.С., Юрченко Г.М. (2020) Сталий розвиток та залучення соціально незахищених категорій населення до ринку праці. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 3 (35), ч. 2, 85–95.

Колот А.М. (2010). Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку. Україна: аспекти праці, 3, 3–9.

Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Кирилов О.Д. (2007). Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток. Луганськ : СНУ ім. В. Даля.

Гриненко А.М. (2001). Соціальна політика підприємства: методологічний аспект. Социальнотрудовые отношения в современных экономических условиях. (Т. 2). Донецк : ИЭП НАН Украины.

Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. URL: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf

Вернацький В.І. (2005). Вибрані праці. Київ : Наукова думка.

Bowen H. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York : Harper & Row.

Friedman M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine, 13, 122–126.

Caroll A. (1979). A three-dimentional conceptual model of corporate performance. Academy of Management, 4 (4), 497–505.

Drucker P. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26 (2), 53–63.

Місія МОП в Україні: актуальні питання обговорено, пріоритети визначено. URL: http://www.ntser.gov.ua/ntserprofspilku/zayavu-ta-iniciatuvu/762

Всесвітня бізнесова рада із сталого розвитку (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development). URL: www.wbcsd.org

Post J. (2002). Redefining the Corporation and Organizational Wealth. Stanford University Press. 14. Аналітичний звіт щодо результатів дослідження «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: стан та перспективи розвитку» Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». URL: http://uniter.org.ua

Воробей В. (2005). Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? Києво-Могилянська бізнес держ. студія, 10, 11−20.

Зінченко О.І., Хімченко А.М. (2013). Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Бізнес-інформ, 4, 281–286.

Колот А.М. (2013). Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: збірник наукових праць, 2 (6), 6–14.

Супрун Н.А. (2013). Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії «EUROPE-2020»). Український соціум, 2 (45), 163–176.

Carroll A. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society, 38 (3), 495.

Глобальна дослідницька маркетингова агенція Mintel. URL: https://www.mintel.com/

Глобальна бренд-консалтингова агенція Interbrand. URL: http://www.interbrand.com

Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. (2010). Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку. Київ : Фарбований лист.

Тернова І.А. (2017). Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації. Соціальна економіка, 54 (2), 62–71.

Божкова В.В., Сагер Л.Ю. (2010). Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання. Механізм регулювання економіки, 1, 145–153.

Марущак Н. (2012). Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 138, 68–71.

Черкасов А.В., Колесник І.А. (2017). Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування. Молодий вчений, 1 (41), 724–727.

Лебедєв І.В. (2010). Корпоративна соціальна відповідальність: модель для України. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр., спец. вип. Економіка підприємства: теорія та практика (у 2 ч.). (Ч. ІІ., с. 63–69). Київ : КНЕУ.

Захарчин Г.М., Склярук Т.В. (2017). Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 11 (64), 166–169.

Колот А.М., Грішнова О.А. та ін. (2012). Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку. А.М. Колот (ред.). Київ : КНЕУ.

Новікова О.Ф., Дейч М.Є., Панькова О.В. та ін. (2013). Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки). Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України.

Carroll A. B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. 1979. Vol. 4(4). Р. 500.

Марчук Л.П (2014). Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки, 5 (2), 51–56.

Колот А.М. (2014). Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння. Економіка України, 3, 70–82.

Sytnyk Y.S., Yurchenko H.M. (2020) Stalyi rozvytok ta zaluchennia sotsialno nezakhyshchenykh katehorii naselennia do rynku pratsi [Sustainable development and involvement of socially vulnerable groups in the labor market]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, 3 (35), 85–95. (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist, sotsialna zvitnist ta audyt yak suchasni instytuty i tekhnolohii sotsialnoho rozvytku [Corporate social responsibility, social reporting and audit as modern institutions and technologies of social development]. Ukraina: aspekty pratsi, 3, 3–9. (in Ukrainian)

Kalinesku T.V., Romanovska Yu.A., Kyrylov O.D. (2007). Stratehichnyi potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development]. Luhansk: SNU im. V. Dalia. (in Ukrainian)

Hrynenko A.M. (2001). Sotsialna polityka pidpryiemstva: metodolohichnyi aspekt [Social policy of the enterprise: methodological aspect]. Sotsyalnotrudovye otnoshenyia v sovremennykh ekonomycheskykh uslovyiakh. (T. 2). Donetsk: YEP NAN Ukrayny. (in Ukrainian)

Sotsialna vidpovidalnist biznesu: rozuminnia ta vprovadzhennia [Corporate social responsibility: understanding and implementation]. Retrieved from: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf (in Ukrainian)

Vernatskyi V.I. (2005). Vybrani pratsi [Selected works]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Bowen H. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row.

Friedman M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine, 13, 122–126.

Caroll A. (1979). A three-dimentional conceptual model of corporate performance. Academy of Management, 4 (4), 497–505.

Drucker P. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review. 26 (2), 53–63.

Misiia MOP v Ukraini: aktualni pytannia obhovoreno, priorytety vyznacheno [ILO mission in Ukraine: topical issues discussed, priorities identified]. Retrieved from: http://www.ntser.gov.ua/ntserprofspilku/zayavu-ta-iniciatuvu/762

World Business Council for Sustainable Development. Retrieved from: www.wbcsd.org

Post J. (2002). Redefining the Corporation and Organizational Wealth. Stanford University Press. 14. Analitychnyi zvit shchodo rezultativ doslidzhennia «Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku» Tsentru «Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti» [Analytical report on the results of the study "Corporate Social Responsibility in Ukraine: Status and Prospects for Development" of the Center for the Development of Corporate Social Responsibility]. Retrieved from: http://uniter.org.ua

Vorobei V. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist chy vyhoda? [Corporate social responsibility or benefit?] Kyievo-Mohylianska biznes derzh. studiia, 10, 11−20. (in Ukrainian)

Zinchenko O.I., Khimchenko A.M. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini: suchasni realii ta perspektyvy rozvytku [Corporate social responsibility in Ukraine: modern realities and prospects of development]. Biznes-inform, 4, 281–286. (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist i problemy yii spryimannia suspilstvom [Corporate social responsibility and problems of its perception by society]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats, 2 (6), 6–14. (in Ukrainian)

Suprun N. A. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk sotsialnoho zaluchennia (v konteksti tsilei stratehii «EUROPE-2020») [Corporate social responsibility as a factor of social inclusion (in the context of the objectives of the strategy "EUROPE-2020")]. Ukrainskyi sotsium, 2 (45), 163–176. (in Ukrainian)

Carroll A. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society, 38 (3), 495.

Hlobalna doslidnytska marketynhova ahentsiia Mintel [Global research marketing agency Mintel]. Retrieved from: https://www.mintel.com/

Hlobalna brend-konsaltynhova ahentsiia Interbrand [Global brand consulting agency Interbrand]. Retrieved from: http://www.interbrand.com

Zinchenko A.H., Saprykina M.A. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist 2005–2010: stan ta perspektyvy rozvytku [Corporate social responsibility 2005–2010: state and prospects of development]. Kyiv: Farbovanyi lyst. (in Ukrainian)

Ternova I.A. (2017). Otsinka rivnia sotsialnoho ta ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Assessment of the level of social and economic development of Ukraine in the context of globalization]. Sotsialna ekonomika, 54 (2), 62–71. (in Ukrainian)

Bozhkova V.V., Saher L.Iu. (2010). Sotsialno vidpovidalnyi biznes yak odyn iz napriamkiv polipshennia imidzhu vitchyznianykh subiektiv hospodariuvannia [Socially responsible business as one of the ways to improve the image of domestic businesses]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 1, 145–153. (in Ukrainian)

Marushchak N. (2012). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini u konteksti svitovoho dosvidu [Corporate social responsibility in Ukraine in the context of world experience]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 138, 68–71. (in Ukrainian)

Cherkasov A.V., I.A. Kolesnyk (2017). Sotsialna sfera Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia [Social sphere of Ukraine: problems and prospects of reform]. Molodyi vchenyi, 1 (41), 724–727. (in Ukrainian)

Lebediev I. V. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: model dlia Ukrainy [Corporate social responsibility: a model for Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr., spets. vyp. Ekonomika pidpryiemstva: teoriia ta praktyka (u 2 ch.). (Ch. II., s. 63–69). Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Zakharchyn H. M., Skliaruk T. V. (2017). Sotsialni aspekty innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Social aspects of innovative development of domestic enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 11 (64), 166–169. (in Ukrainian)

Kolot A.M., Grishnova O.A., etc. (2012). Sotsial’na Vidpovidal’nist’: Teoriya i Praktуka Rozvytku [Social responsibility: theory and practice of development]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Novikova O.F., Deich M.E., Pan’kova O.V. etc. (2013). Diagnostуka Stanu ta Perspektyv Rozvytku Sotsial’noi Vidpovidal’nosti v Ukraini (Ekspertni Otsinky) [Diagnosis of the State and Perspectives of the Development of Social Responsibility in Ukraine (Expert Estimates)]. Donets’k: Inst. of Industr. Econ. of the NASU. (in Ukrainian)

Carroll A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. Vol. 4(4). Р. 500.

Marchuk L.P. (2014). Sotsialna vidpovidalnist yak vyznachalna stratehiia rozvytku suchasnoho biznesu [Social responsibility as a defining strategy for the development of modern business.]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, 5 (2), 51–56. (in Ukrainian)

Kolot А.М. (2014). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: suchasna filosofiia, problemy zasvoiennia [Corporate social responsibility: modern philosophy, problems of assimilation]. Ekonomika Ukrainy, 3, 70–82. (in Ukrainian)

Article views: 530
PDF Downloads: 436
Published
2021-02-23
How to Cite
Sytnyk, Y., & Yurchenko, H. (2021). ACTUALIZATION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Economy and Society, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-21
Section
MANAGEMENT