АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: безробіття, зайнятість, робоча сила, ринок праці, економічно активне населення, міграція населення, соціальний захист

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, тенденцій та основних напрямів подолання безробіття в Україні. Окреслені базові причини, а також узагальнені позитивні і негативні аспекти зростання рівня безробіття. Здійснено комплексний аналіз динаміки робочої сили та рівня безробіття за ряд останніх років. Встановлено, що складна ситуація на ринку праці України, обумовлена значними трансформаційними змінами у соціально-економічній та суспільно-політичній сферах значно погіршилась і стала майже критичною внаслідок повномасштабних воєнних дій. Здійснено аналіз чисельності безробітного населення за основними причинами незайнятості та тривалістю пошуку роботи. Проведено оцінку стану та динаміки попиту та пропозиції робочої сили в України. Розроблено механізм забезпечення зайнятості населення в державі. Узагальнені основні причини високого рівня безробіття в країні. Запропоновані невідкладні заходи, спрямовані на підвищення рівня зайнятості, що дозволять суттєво покращити загальну ситуацію і сприятиме поліпшенню як економічного, так і соціального рівнів розвитку суспільства.

Посилання

Болотіна Є.В., Мартиненко А.К., Чаленко В.П. Аналіз основних тенденцій соціального захисту безробітних в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3. С. 183–189. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2020_3_22

Голованова Г.Є., Колпаченко Н.М., Грідін О.В. Особливості системи мотиваційного менеджменту на кожному кар’єрному етапі працівника. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2016. Вип. 174. С. 199–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_174_24

Головченко О.М., Головченко М.Ф. Сучасний стан та шляхи подолання безробіття в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 46. С. 56–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_46_9

Грідін О.В. Актуальні аспекти створення ефективної системи управління мотивацією персоналу підприємства. Abstracts of scientific papers of V International Scientific Conference: «Science and Global Studies» (Prague, Czech Republic, December 30, 2020). Financial and Economic Scientific Union, 2020. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16122698825534.pdf

Грідін О.В. Особливості організації та ефективного управління процесом праці в сільськогосподарських підприємствах. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 63. С. 105–110. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.63-16 URL: http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/18.pdf

Грідін О.В. Формування вітчизняної системи управління персоналом у сучасній парадигмі розвитку національної економіки. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2022. Вип. 63. С. 117–123. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct63-22 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/63_2022/24.pdf

Машика Ю.В. Проблеми та рівень безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.16. С. 260–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23

Накісько О.В., Руденко С.В., Грідін О.В. Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2019. Вип. 200. С. 226–235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_200_26

Ревко А., Приходько Н. Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2. С. 18–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_2_4

Рівень безробіття в Україні / Міністерство Фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/2021/

Статистичний щорічник України за 2020 рік: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2021. 455 с.

Україна у цифрах 2020: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2021. 46 с.

Швець О.В. Сучасні особливості регулювання безробіття. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 2. С. 49–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_2_12

Reznik Nadiia P., & Gridin Oleksandr V. Strategic planning of the socio-economic development of Ukraine: conceptual aspects. International journal of scientific & technology research, march 2020, volume 9, issue 03, pp. 7034–7038. URL: http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Strategic-Planning-Of-The-Socio-economic-Development-Of-Ukraine-Conceptual-Aspects.pdf

Bolotina Ye.V., Martynenko A.K., & Chalenko V.P. (2020) Analiz osnovnykh tendentsii sotsialnoho zakhystu bezrobitnykh v Ukraini [Analysis of the main trends in social protection of the unemployed in Ukraine]. Economic Bulletin of Donbass, no. 3, pp. 183–189. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2020_3_22 (in Ukrainian)

Holovanova H.Ye., Kolpachenko N.M., & Hridin O.V. (2016) Osoblyvosti systemy motyvatsiinoho menedzhmentu na kozhnomu kariernomu etapi pratsivnyka [Features of the system of motivational management at each stage of the employee's career]. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences, issue 174, pp. 199–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_174_24 (in Ukrainian)

Holovchenko O.M., & Holovchenko M.F. (2020) Suchasnyi stan ta shliakhy podolannia bezrobittia v Ukraini (Current state and ways to overcome unemployment in Ukraine). Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, issue 46, pp. 56–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_46_9 (in Ukrainian)

Hridin O.V. (2020) Aktualni aspekty stvorennia efektyvnoi systemy upravlinnia motyvatsiieiu personalu pidpryiemstva [Topical aspects of creating an effective management system for enterprise staff motivation]. Abstracts of scientific papers of V International Scientific Conference: «Science and Global Studies» (Prague, Czech Republic, December 30, 2020). Financial and Economic Scientific Union. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16122698825534.pdf (in Ukrainian)

Hridin O.V. (2021) Osoblyvosti orhanizatsii ta efektyvnoho upravlinnia protsesom pratsi v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Features of organization and effective management of the labor process in agricultural enterprises]. Black Sea Economic Studies, issue 63, pp. 105–110. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.63-16 URL: http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/18.pdf (in Ukrainian)

Hridin O.V. (2022) Formuvannia vitchyznianoi systemy upravlinnia personalom u suchasnii paradyhmi rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Formation of the domestic personnel management system in the modern paradigm of national economy development]. Electronic scientific and practical journal «Market Infrastructure», issue 63, pp. 117–123. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct63-22 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/63_2022/24.pdf (in Ukrainian)

Mashyka Yu.V. (2013) Problemy ta riven bezrobittia v Ukraini ta krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Problems and level of unemployment in Ukraine and the European Union]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, issue 23.16, pp. 260–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 (in Ukrainian)

Nakisko O.V., Rudenko S.V., & Hridin O.V. (2019) Zarobitna plata yak nevidiemna skladova systemy motyvatsii pratsi [Wages as an integral part of the system of work motivation]. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences, issue 200, pp. 226–235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_200_26 (in Ukrainian)

Revko A., & Prykhodko N. (2021) Sotsialno-ekonomichni naslidky bezrobittia naselennia rehioniv Ukrainy [Socio-economic consequences of unemployment in the regions of Ukraine]. Problems and prospects of economics and management, no. 2, pp. 18–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_2_4 (in Ukrainian)

Ministerstvo Finansiv Ukrainy (2021) Riven bezrobittia v Ukraini [Unemployment rate in Ukraine]. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/2021/ (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2020 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2020]. Kyiv, 455 p. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Ukraina u tsyfrakh 2020 [Ukraine in figures 2020]. Kyiv, 46 p. (in Ukrainian)

Shvets O.V. (2020) Suchasni osoblyvosti rehuliuvannia bezrobittia [Modern features of unemployment regulation]. Business navigator, issue 2, pp. 49–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_2_12 (in Ukrainian)

Reznik Nadiia P., & Gridin Oleksandr V. (2020) Strategic planning of the socio-economic development of Ukraine: conceptual aspects. International journal of scientific & technology research, March, volume 9, issue 03, pp. 7034–7038. URL: http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Strategic-Planning-Of-The-Socio-economic-Development-Of-Ukraine-Conceptual-Aspects.pdf

Переглядів статті: 727
Завантажень PDF: 863
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Грідін, О. (2022). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-40
Розділ
ЕКОНОМІКА