ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: інновації, фінансування, інноваційний розвиток, конкурентні переваги, ефективність, джерела фінансування, інноваційні проєкти

Анотація

Інновації є визначальним фактором забезпечення довгострокових конкурентних переваг. При цьому ефективність інноваційної діяльності безпосередньо залежить від обсягів фінансування інноваційних проєктів. Недостатній рівень фінансування інновацій на сьогодні є однією з основних проблем, що стримує інноваційний розвиток економіки. Питанням фінансування інновацій присвятили значну увагу вітчизняні та зарубіжні вчені. Проте у сучасних умовах необхідним є постійний моніторинг проблем інноваційної сфери, своєчасне їх виявлення та вирішення, а також удосконалення і розробка нових методів управління інноваційними процесами та пошук джерел фінансування інновацій як на рівні окремих підприємств, так і у загальнодержавних масштабах в цілому. Незважаючи на значні досягнення у дослідженні проблем фінансування інновацій, їхній рівень залишається недостатнім, а структура – недосконалою, що потребує подальшого наукового вивчення. Мета статті полягає у вивченні сучасних підходів до фінансування інновацій, визначенні факторів, що впливають на джерела фінансування, виявленні існуючих проблем та розробленні пропозицій щодо їх вирішення. У статті розглядаються основні джерела фінансування інновацій, які включають: бюджетне фінансування; власні кошти підприємства; залучені та позикові кошти. Обґрунтовується, що ефективне фінансування інноваційної діяльності вимагає комплексного підходу, який враховує як внутрішні, так і зовнішні фактори. Для успішного розвитку інноваційної та технологічної сфери необхідно забезпечити їх належне фінансове забезпечення. Це означає, що потрібно знайти джерела фінансування, які будуть достатніми для реалізації інноваційних проєктів, а також розробити механізми ефективного використання цих коштів. Вирішення проблем фінансування інновацій та зменшення ефективності інноваційних проєктів є важливим завданням для підвищення конкурентоспроможності економіки. Для цього необхідно: створити сприятливе середовище для фінансування інновацій, включаючи державну підтримку та стимули для приватних інвесторів; розробити ефективні механізми оцінки ефективності інноваційних проєктів; створити інноваційну інфраструктуру, яка буде сприяти успіху інноваційних проєктів. Вирішення виявлених проблем допоможе підвищити рівень інноваційної активності в країні та сприятиме зростанню її конкурентоспроможності.

Посилання

. Mandych O., Zaika S., Zaika O., Zhyliakova O., & Blуznіuk O. (2023). Risk management of innovation activities in the digital ecosystem. Scientific journal Innovations in scientific, technical and social ecosystems, no. 6, pp. 24¬45. DOI: https://doi.org/10.56378/MOZS20231805 [in English].

Skudlarski J., Zaika S.O., & Gridin О.V. (2016). The theoretical aspects of innovation. Actual problems of innovative economy, issue 1, pp. 17-24. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/apie_2016_r01_a03.pdf [in English].

Zaika S.O., & Hridin O.V. (2016). Henezys definitsii innovatsiia [The genesis of the definition of innovation]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series "Economics", issue 2(48), pp. 24¬30. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15430 [in Ukrainian].

Zaika S.O. (2015). Teoretychni aspekty upravlinnia investytsiino-innovatsiinoiu diialnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of management of investment and innovation activity of agrarian enterprises]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series "Economics and Management", issue 11, pp. 101-106 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» [The Law of Ukraine On Innovative Activities] from 03/31/2023 under no. 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (application date: 17.10.2023) [in Ukrainian].

Zaplatynskyi M.V. (2020). Problemy finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini [Problems of financial support of innovative activities of enterprises in Ukraine]. Agrosvit, no. 4, pp. 83¬90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2020_4_14 [in Ukrainian].

Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv [Innovative activity of industrial enterprises]. State Statistics Service of Ukraine: website URL: http://www.ukrstat.gov.ua (application date: 23.10.2023) [in Ukrainian].

Ishchenko N.A. (2020). Suchasnyi stan ta finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini [Current status and financing of innovative activities of enterprises in Ukraine]. Problems of the economy, no. 4(46), pp. 320¬325. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-320-325 [in Ukrainian].

Kravchuk I. (2022). Vplyv innovatsiinoi diialnosti na finansovu efektyvnist pidpryiemstva [The impact of innovative activity on the financial efficiency of the enterprise]. Economic Forum, no. 3, pp. 172¬178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2022_3_24 [in Ukrainian].

Krupka M.I., & Yaremyk M.M. (2021). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia napriamiv finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Theoretical and methodological foundations of the formation of directions for financial support of innovative economic development]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Economics, no. 21, pp. 67¬75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2021_21_11 [in Ukrainian].

Levkovych O.V., & Kalashnikova Yu.M. (2021). Finansova stiikist yak peredumova innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Financial stability as a prerequisite for innovative development of the enterprise]. Effective economy, no. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_4_22 [in Ukrainian].

Mamontova N.A., & Ivanchuk N.V. (2022). Suchasni tendentsii finansuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Modern trends in financing innovative activities of industrial enterprises of Ukraine]. Problems of innovation and investment development, no. 28, pp. 129-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2022_28_14 [in Ukrainian].

Poliakova Yu.V., & Shaida O.Ie. (2021). Finansove zabezpechennia tekhnolohichnoho ta innovatsiinoho rozvytku: svitovi ta zahalnoukrainski tendentsii [Financial support of technological and innovative development: global and all-Ukrainian trends]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, issue 6, pp. 25¬31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2021_6_6 [in Ukrainian].

Pomyluiko Ye.O. (2022). Strukturyzatsiia finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Structuring of financial support for innovative development of Ukraine]. Collection of scientific works of the State Tax University, no. 1, pp. 161¬187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2022_1_9 [in Ukrainian].

Mandych O., Zaika S., Zaika O., Zhyliakova O., & Blуznіuk O. (2023). Risk management of innovation activities in the digital ecosystem. Scientific journal Innovations in scientific, technical and social ecosystems, no. 6, pp. 24¬45. DOI: https://doi.org/10.56378/MOZS20231805

Skudlarski J., Zaika S.O., & Gridin О.V. The theoretical aspects of innovation. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. Вип. 1. С. 17-24. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/apie_2016_r01_a03.pdf

Заїка С.О., Грідін О.В. Генезис дефініції інновація. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 2(48). С. 24-30. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15430

Заїка С.О. Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційною діяльністю аграрних підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 11. С. 101¬106.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 31.03.2023 за № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 17.10.2023).

Заплатинський М.В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. 2020. № 4. С. 83-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2020_4_14

Інноваційна діяльність промислових підприємств. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.10.2023).

Іщенко Н.А. Сучасний стан та фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. Проблеми економіки. 2020. № 4(46). С. 320¬325. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-320-325

Кравчук І. Вплив інноваційної діяльності на фінансову ефективність підприємства. Економічний форум. 2022. № 3. С. 172¬178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2022_3_24

Крупка М.І., Яремик М.М. Теоретико-методологічні основи формування напрямів фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2021. № 21. С. 67¬75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2021_21_11

Левкович О.В., Калашнікова Ю.М. Фінансова стійкість як передумова інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_4_22

Мамонтова Н.А., Іванчук Н.В. Сучасні тенденції фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2022. № 28. С. 129¬139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2022_28_14

Полякова Ю.В., Шайда О.Є. Фінансове забезпечення технологічного та інноваційного розвитку: світові та загальноукраїнські тенденції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2021. Вип. 6. С. 25¬31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2021_6_6

Помилуйко Є.О. Структуризація фінансового забезпечення інноваційного розвитку України. Збірник наукових праць Державного податкового університету. 2022. № 1. С. 161¬187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2022_1_9

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Заїка, С., Грідін, О., & Заїка, О. (2023). ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-62
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ