АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Анотація

В статті проаналізовано базові тенденції становлення гастрономічного туризму у світі та в Україні, причини його привабливості, вплив пандемії COVID19 на кулінарний ринок. Досліджено особливості успішного ведення гастрономічного бізнесу у розвинених країнах за результатами нагородження «The World’s 50 Best Restaurants 2021 awards», що відбулась 5 жовтня поточного року у місті Антверпен. Охарактеризовано десятку кращих ресторанів світу та запропоновані шляхи покращення сфери ресторанного бізнесу в Україні задля виведення її на якісно новий рівень, залучення нових туристичних потоків та розвитку гастрономічного дозвілля. Доведено, що розвиток кулінарної сфери має вагомий внесок на економічний розвиток нашої держави, адже у структурі виробництва ВВП країни займає більш як 8,8%. На основі проведеного аналізу зроблено прогнози щодо подальшого розвитку фудтуризму до 2023 року.

Посилання

Вишневська Г.Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. Вип. 31. С. 112–118.

Постова В. Покращення процесу обслуговування споживачів шляхом просування послуг підприємства ресторанного бізнесу через інтернет. Економіка та суспільство. 2022. № (36). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-47

Комарніцький І.О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті підготовки до ЄВРО 2012. Географія та туризм : наук. зб. ред. кол. Я.Б. Олійник. 2011. Вип. 14. С. 101–106.

Корнілова В., Корнілова Н. Сучасні тенденції розвиту гастрономічного туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (дата звернення: 28.04.2022).

Кукліна Т. С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України: веб-сайт. URL: http://surl.li/bacwc (дата звернення: 28.04.2022).

Фесенко Г. О. Гастротуризм як актуальний тренд сучасного розвитку сфери туризму в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/202.pdf (дата звернення: 28.04.2022).

Підгірна В., Ємчук Т. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. С. 46–51. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-9

World tourism Barameter. URL: http://surl.li/vino (дата звернення: 28.04.2022).

The Top 5 Trends Shaping the European. URL: http://surl.li/apycv (дата звернення: 28.04.2022).

«The World's 50 Best Restaurants». Журнал «Ресторатор». URL: https://www.theworlds50best.com/list/1-50 (дата звернення: 28.04.2022).

Розенштайн Т. Синдром «Noma»: как ресторан в Копенгагене стал легендой. URL: https://huarache-shop.ru/raznoe/restoran-noma-sindrom-noma-kak-restoran-v-kopengagene-stal-legendoj.html (дата звернення: 28.04.2022).

Ресторан «Geranium» в Копенгагене (Дания). URL: https://telehaus.com.ua/hotel/restoran-geranium-v-kopengagene-luchshij-v-danii-michelin-3/ (дата звернення: 28.04.2022).

Ресторан «Asador Etxebarri». URL: https://www.asadoretxebarri.com/en/home (дата звернення: 28.04.2022).

«Central Restaurante». URL: https://centralrestaurante.com.pe/

Новый «must visit» Барселоны: ресторан «Disfrutar». URL: https://www.disfrutarbarcelona.com/ (дата звернення: 28.04.2022).

60+Food tourism statistics. URL: https://www.jerseyislandholidays.com/food-tourism-statistics/ (дата звернення: 28.04.2022).

Vishnevskaya G.G. (2013) Potentsial kulinarnykh turiv u konteksti spetsializovanoho turyzmu. [Potential of culinary tours in the context of specialized tourism]. Actual problems of history, theory and practice of art culture, 31, 112–118. (in Ukrainian)

Postova V. (2022) Pokrashchennya protsessu obslugovuvannya spozhivachіv shlyakhom prosuvannya poslug pіdpriemstva restorannogo bіznesu cherez іnternet. [Improving the consumer service process by promoting restaurant business services through the internet]. Economy and Society, 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-47 (in Ukrainian)

Komarinitsky I.O. (2011) Kulinarnyi turyzm v Ukraini: stan i perspektyvy rehionalnoho rozvytku v konteksti pidhotovky do YeVRO 2012 [Culinary tourism in Ukraine: the state and prospects of regional development in the context of preparation for EURO 2012]. Geography and tourism, 14, 101–106. (in Ukrainian)

Kornilova V.V., Kornilova N.V. (2018) Suchasni tendentsii rozvytu hastronomichnoho turyzmu. [The modern trends of gastronomic tourism development]. Effective economy, vol. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112. (in Ukrainian)

Kuklina T.S. (2013) Hastronomichnyi turyzm na turystychnomu rynku Ukrainy. [Gastronomic tourism in the tourist market of Ukraine]. Modern directions of theoretical and applied researches. URL: http://surl.li/bacwc. (in Ukrainian)

Fesenko G.O. (2021) Gastroturizm yak aktualniy trend suchasnogo rozvitku sferi turizmu v Ukrainі [Gastrotourism as a current trend of modern development of tourism in Ukraine]. Yefektivna ekonomіka, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/202.pdf. (in Ukrainian)

Pіdgіrna V., Emchuk T. (2020) Perspektivi rozvitku rinku turistichnikh poslug Ukraїni v umovakh transformatsіynikh zmіn [Prospects for the development of the market of tourist services of Ukraine in the conditions of transformational changes]. Іnfrastruktura rynku, 49, 46–51. (in Ukrainian)

World tourism Barameter. URL: http://surl.li/vino

The Top 5 Trends Shaping the European. URL: http://surl.li/apycv

«The World's 50 Best Restaurants». Zhurnal «Restorator». URL: https://www.theworlds50best.com/list/1-50

Rozenshtayn T. Sindrom «Noma»: kak restoran v Kopengagene stal legendoy. URL: https://huarache-shop.ru/raznoe/restoran-noma-sindrom-noma-kak-restoran-v-kopengagene-stal-legendoj.html/

Restoran «Geranium» v Kopengagene (Daniya). URL: https://telehaus.com.ua/hotel/restoran-geranium-v-kopengagene-luchshij-v-danii-michelin-3/

Restoran «Asador Etxebarri». URL: https://www.asadoretxebarri.com/en/home/

«Central Restaurante». URL: https://centralrestaurante.com.pe/

Novyi «must visit» Barselony: restoran «Disfrutar». URL: https://www.disfrutarbarcelona.com/

60+Food tourism statistics. URL: https://www.jerseyislandholidays.com/food-tourism-statistics/

Переглядів статті: 242
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Підгірна, В., Єремія, Г., & Хникіна, М. (2022). АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-72
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають