ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: бази даних, туристична галузь, управлінські інформаційні системи, автоматизація управління, інформація, менеджмент

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню використання автоматизованих інформаційних технологій в туристичному бізнесі. В даній, проведено аналіз структури інформаційних технологій в туристичній галузі із зазначенням важливості кожного зі структурних елементів і визначенням впливу на формування прибутків туристичних компаній. Доведено корисність використання інформаційних технологій в туризмі, при цьому встановлено, що впровадження інформаційних технологій змінює технологію управління, звільнює користувачів від трудомістких процедур обробки інформації, значно підвищує оперативність прийняття рішень, поліпшує комфортність праці. Закцентовано увагу на відомих програмних ІТ-продуктах вітчизняних і зарубіжних спеціалістів, що суттєво підвищують ефективності роботи субєктів туристичної індустрії.

Посилання

Байда Б. Ф. Формування інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2020. Том 64. № 3. С. 7–13.

Божко Л. Д. Віртуальний туризм: нові віяння часу. Культура України. 2015. Вип. 49. C. 151–160.

Грабар М. В. Інформаційні системи та технології на туристичному ринку: сучасність та перспективи. Інфраструктура ринку. 2020. № 39. С. 26–32.

Мельниченко С. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2008. 493 c.

Омельяненко Г. А., Парій С. Б. Інформаційні системи і технології у практиці діяльності підприємств туристичної сфери і готельноресторанного бізнесу. The VI International Science Conference «Theoretical foundations of modern science and practice», Rome, Italy. P. 143–146. (March 19 – 20, 2021).

Опалько М. С., Примак Т. Ю. Автоматизація управління туристичним підприємством як засіб підвищення ефективності його діяльності. Молодий вчений. 2016. № 5(32). C. 585–588.

Скібіцький О. М., Матвєєв В. В., Скібіцька Л. І. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посібник. Київ : Кондор, 2011. 912 с.

Скопень М. М. Iнформаційні системи i технології в готельноресторанному та туристичному бізнесі : підручник для студ. ВНЗ. Київ : Ліра-К, 2019. 764 с.

Татаринцева А. С., Олійник С. М. Управління підприємствами туристичної сфери з використанням сучасних інформаційних технологій. Вісник Запорізького національного університету. 2014. № 1(9).

IT-Enterprise. URL: https://www.it.ua/knowledgebase/technology-innovation/big-data-bolshie-dannye (дата звернення: 19.07.2022)

Travel Weekly's 2019 Power List. URL: https://www.travelweekly.com/Power-List-2019 (дата звернення: 19.07.2022)

Bajda B. F. (2020) Formuvannja informacijno-komunikacijnoji platformy systemy menedzhmentu turyzmu [Formation of the information and communication platform of the tourism management system]. Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk. Ternopil : TNTU, T. 64. Vol. 3, pp. 7–13.

Bozhko L. D. (2015) Virtualjnyj turyzm: novi vijannja chasu [Virtual tourism: new trends of time]. Kuljtura Ukrajiny, vol. 49, pp. 151–160.

Ghrabar M. V. (2020) Informacijni systemy ta tekhnologhiji na turystychnomu rynku: suchasnistj ta perspektyvy [Information systems and technologies in the tourist market: modernity and prospects]. Infrastruktura rynku, vol. 39, pp. 26–32.

Meljnychenko S. (2008) Informacijni tekhnologhiji v turyzmi: teorija, metodologhija, praktyka : monoghrafija [Information technologies in tourism: theory, methodology, practice]. Kyiv: Kyjivsjkyj nacionaljnyj torghoveljno-ekonomichnyj un-t, 493 p.

Omeljjanenko Gh. A., Parij S. B. (2021) Informacijni systemy i tekhnologhiji u praktyci dijaljnosti pidpryjemstv turystychnoji sfery i ghoteljnorestorannogho biznesu [Information systems and technologies in the practice of activities of enterprises in the tourism sphere and hotel-restaurant business]. The VI International Science Conference «Theoretical foundations of modern science and practice», Rome, Italy. P. 143–146. (March 19 – 20, 2021).

Opaljko M. S., Prymak T. Ju. (2016) Avtomatyzacija upravlinnja turystychnym pidpryjemstvom jak zasib pidvyshhennja efektyvnosti jogho dijaljnosti [Automation of the management of a tourist enterprise as a means of increasing the efficiency of its activity]. Molodyj vchenyj, vol. 5(32), pp. 585–588.

Skibicjkyj O. M. , Matvjejev V. V., Skibicjka L. I. (2011) Orghanizacija biznesu [Business organization]. Menedzhment pidpryjemnycjkoji dijaljnosti [Tekst] : navch. posibnyk. Kyiv: Kondor, 912 p.

Skopenj M. M. (2019) Informacijni systemy i tekhnologhiji v ghoteljnorestorannomu ta turystychnomu biznesi: pidruchnyk dlja stud. VNZ. [Information systems and technologies in the hotel-restaurant and tourist business] Kyjiv: Lira-K, 764 p.

Tatarynceva A. S., Olijnyk S. M. (2014) Upravlinnja pidpryjemstvamy turystychnoji sfery z vykorystannjam suchasnykh informacijnykh tekhnologhij [Management of tourism enterprises using modern information technologies]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu, vol. 1(9).

IT-Enterprise. Available at: https://www.it.ua/knowledgebase/technology-innovation/big-data-bolshie-dannye (accessed: 19.07.2022)

Travel Weekly's 2019 Power List. Available at: https://www.travelweekly.com/Power-List-2019 (accessed: 19.07.2022)

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 384
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Бурка, В., Підгірна, В., & Паламарюк, М. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ