АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ «ГЕОРГ ПАРК»

Ключові слова: менеджмент, управління персоналом, мотивація, стимулювання, готельно-ресторанний комплекс, персонал підприємства

Анотація

У статті розглянуто мотиваційні методи та актуальні проблеми мотивації персоналу в сучасних умовах господарювання та визначено їх вплив на ефективність діяльності підприємства. В сучасних ринкових умовах розвитку економіки, значна увага будь-якого підприємства націлена на підвищення рівня його продуктивності, збільшенню доходів, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку, що сприяє охопленню нових сегментів ринку. Рушійною силою розвитку підприємства є система менеджменту та управління персоналом. Однією з найскладніших сторін управління підприємством, безумовно, можна вважати систему управління персоналом, а особливо підсистему мотивації трудової діяльності працівників. Персонал являє собою специфічний вид ресурсу, який використовує підприємство у своїй діяльності. Основним чинником активізації працівників та підвищення їх внеску у діяльність підприємства є мотивація. Жодне підприємство не буде ефективно існувати, якщо його система мотивації працівників буде недоцільною чи не буде у повній мірі спонукати персонал до досягнення цілей підприємства. Для мотиваційних систем українських підприємств здебільшого характерна матеріальна мотивація у порівнянні з нематеріальним стимулюванням. Проте, діяльність та інтереси людини не завжди обмежуються потребою у грошовій винагороді, а й формують необхідність моральних методів мотивації. Саме тому, дослідження систем мотивації на підприємствах та впровадження нових методів мотивації дають можливість досягти кращих результатів.

Посилання

Дуда С.Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства : їх сутність та взаємозв’язок. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. 2010. Вип. 20 С. 188–193.

Зеленько Г.І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства. Наук. зап. НаУКМА. Сер. Економічні науки. 2012. Т. 133. С. 65–71.

Інформація про готель. URL: http://georgpalace.com.ua

Інформація про готель. URL: https://georg-hotels.com/georg-park/booking

Опитування. URL: https://www.work.ua/

Павлова І.І. Нематеріальна мотивація як чинник економічної безпеки підприємства. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2(6). С. 197–203.

Про організаційну структуру готельно-ресторанного комплексу. URL: https://cheaphotels.cv.ua/Georg-Park/

Duda S.T. (2010) Motyvaciya ta rezultatyvnist praci personalu pidpryyemstva: yix sutnist ta vzayemozvyazok [Motivation and productivity of the company's staff: their essence and relationship]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny: Zbirnyk naukovo-texnichnyx pracz, vol. 20, pp. 188–193.

Zelenko G.I. (2012) Motyvaciya yak chynnyk pidvyshhennya efektyvnosti praci personalu pidpryyemstva [Motivation as a factor in improving the efficiency of the company's staff]. Nauk. zap. NaUKMA. Ser. Ekonomichni nauky. T. 133, pp. 65–71.

Informaciya pro gotel [Hotel information]. Available at: http://georgpalace.com.ua

Informaciya pro gotel [Hotel information]. Available at: https://georg-hotels.com/georg-park/booking

Opytuvannya [Poll]. Available at: https://www.work.ua/

Pavlova I.I. (2017) Nematerialna motyvaciya yak chynnyk ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Intangible motivation as a factor of economic security of the enterprise]. Socialno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, vol. 2(6), pp. 197–203.

Pro organizacijnu strukturu gotelno-restorannogo kompleksu [About the organizational structure of the hotel and restaurant complex]. Available at: https://cheaphotels.cv.ua/Georg-Park/

Переглядів статті: 232
Завантажень PDF: 256
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Єремія, Г., & Цепенда, М. (2022). АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ «ГЕОРГ ПАРК». Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ