РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Оксана Ачкасова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7137-3996
Ключові слова: соціальне підприємництво, розвиток соціального підприємництва, воєнний стан, соціальні проблеми, безробіття, незахищені категорії населення

Анотація

У досліджені виявлено, що через введення воєнного стану та бойові дії на значній території України спостерігається стрімке зростання безробіття, збільшення чисельності вразливих категорій населення та послаблення їх со-ціального захисту. Доведено, що в цих умовах соціальне підприємництво зда-тне згладити ряд гострих питань в суспільстві, а також прискорити їх вирі-шення. Діяльність соціальних підприємств сприяє вирішенню проблем соціа-льно незахищених людей, їх працевлаштування та громадської адаптації. Вра-ховуючи складні умови функціонування більшості установ та організацій в Україні під час воєнного стану, зокрема й соціальних підприємств, дослідже-но шляхи та заходи з фінансової та організаційно-інформаційної підтримки вітчизняного соціального підприємництва, які наразі надає держава, вітчизня-ні і міжнародні організації та інші установи. Наведені заходи створюють мож-ливості для розвитку соціального підприємництва в Україні і, відповідно, по-кращення життя суспільства, виходу з соціально-економічної кризи та пода-льшого розвитку країни в цілому.

Посилання

Аналітична та статистична інформація Державної служби зайнятості : веб-сайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics (дата звернення: 23.04.2022).

Конкурс «Краудфандинг для соціального підприємництва». Міжна-родний фонд «Відродження». URL: https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-soczialnogo-pidpryyemnycztva-2/ (дата звернення: 17.04.2022).

Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови станов-лення та активізації. Науковий вісник Ужгородського національного універ-ситету. 2016. Вип. 6. Ч. 2. С. 129–132.

Соціальне підприємництво в Україні. Економіко-правовий аналіз. EU NEIGHBOURS east. 2020. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf (дата звернення: 21.04.2022).

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник / А.А. Свинчук та ін. Київ : ТОВ «Підприємство «Віеней», 2017. 188 с.

Спільнокошт – краудфандинг в Україні : веб-сайт. URL: https://biggggidea.com/projects/ (дата звернення: 19.04.2022).

Тил працює – Україна воює: підтримка бізнесу в умовах воєнного стану. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221573.html (дата звернення: 18.04.2022).

Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспіль-ства. Економіка та держава. 2012. № 4. С. 12–15.

Шосте загальнонаціональне опитування: адаптація українців до умов війни (19 березня 2022). Соціальна група «Рейтинг». URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/shestoy_obschenacionalnyy_opros_adaptaciya_ukraincev_k_usloviyam_voyny_19_marta_2022.html (дата звернення: 24.04.2022).

Український соціальний венчурний фонд : веб-сайт. URL: http://usv.fund/for-sp (дата звернення: 20.04.2022).

Як проект EUnlocking підтримує соціальне підприємництво? EU NEIGHBOURS east : веб-сайт. URL: https://euneighbourseast.eu/uk/news-and-stories/publications/yak-proyekt-eunlocking-pidtrymuye-soczialne-pidpryyemnycztvo/ (дата звернення: 21.04.2022).

Analitychna ta statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby zainiatosti [Analytical and statistical information of the State Employment Service] Retrieved from https://www.dcz.gov.ua/analitics.

Mizhnarodnyi fond «Vidrodzhennia». Konkurs «Kraudfandynh dlia sotsialnoho pidpryiemnytstva» [Crowdfunding for Social Entrepreneurship Com-petition]. Retrieved from: https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-soczialnogo-pidpryyemnycztva-2/.

Ovsianiuk-Berdadina O.F., Krysko Zh.L. (2016) Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiinyi instrument vyrishennia suspilnykh problem: peredumovy stanovlennia ta aktyvizatsii [Social entrepreneurship as an innovative tool for solving social problems: prerequisites for formation and activation]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University], vol. 6, part 2, pp. 129–132.

EU NEIGHBOURS east. (2020). Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini. Ekonomiko-pravovyi analiz [Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis]. Retrieved from: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf.

Svynchuk A.A., Kornetskyi A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.Ia., Husak N.Ie., Tumanova A.A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from ideas to social changes]. Kyiv: TOV «Pidpryiemstvo «Vienei», 188 p. (in Ukrainian)

Spilnokosht – kraudfandynh v Ukraini [The total cost is crowdfunding in Ukraine]. Retrieved from: https://biggggidea.com/projects/.

Verkhovna Rada Ukrainy. Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. Tyl pratsiuie – Ukraina voiuie: pidtrymka biznesu v umovakh voiennoho stanu [The rear is working – Ukraine is at war: supporting business in martial law]. Retrieved from: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221573.html.

Tranchenko L.V. (2012) Bezrobittia yak sotsialna problema rynkovoho suspilstva [Unemployment as a social problem of a market society]. Ekonomika ta derzhava [Economy and state], no 4, pp. 12–15.

Sotsialna hrupa «Reitynh». Shoste zahalnonatsionalne opytuvannia: adaptatsiia ukraintsiv do umov viiny (19 bereznia 2022) [Sixth nationwide poll: adaptation of Ukrainians to the conditions of war (March 19, 2022)]. Retrieved from https://ratinggroup.ua/research/ukraine/shestoy_obschenacionalnyy_opros_adaptaciya_ukraincev_k_usloviyam_voyny_19_marta_2022.html.

Ukrainskyi sotsialnyi venchurnyi fond [Ukrainian Social Venture Fund]. Retrieved from: http://usv.fund/for-sp.

EU NEIGHBOURS east. Yak proekt EUnlocking pidtrymuie sotsialne pidpryiemnytstvo? [How does the EUnlocking project support social entrepreneur-ship?]. Retrieved from: https://euneighbourseast.eu/uk/news-and-stories/publications/yak-proyekt-eunlocking-pidtrymuye-soczialne-pidpryyemnycztvo/.

Переглядів статті: 689
Завантажень PDF: 840
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Ачкасова, О. (2022). РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-40
Розділ
ЕКОНОМІКА