ТЕНДЕНЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ СУЧАСНИЙ СТАН

Ключові слова: капітальні інвестиції, інвестиції у матеріальні активи, інвестиції у нематеріальні активи, види економічної діяльності, джерела фінансування, Львівська область

Анотація

Наведено трактування поняття «капітальні інвестиції». Обґрунтовано роль капітальних інвестицій на державному та регіональному рівнях. Визначено конкурентні переваги Львівщини порівняно з іншими регіонами України у залученні капітальних інвестицій. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку капітальних інвестицій та суму капітальних інвестицій на одну особу Львівської області за 2016-202 рр. Графічно зображено приріст (зниження) обсягів капітальних інвестицій. Наведено динаміку капітальних інвестицій за видами капітальних вкладів (інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи) та за видами економічної діяльності. Виокремлено найбільш інвестиційно привабливі види економічної діяльності в регіоні: промисловість, будівництво, державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування. Наведено структуру капітальних вкладень за джерелами фінансування. Встановлено, що основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Посилання

Коць О., Хоркава Н. Капітальні інвестиції: економічна сутність та обсяги для економіки України. Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2017. С. 191–193.

Одінцов М.М., Одінцов О.М., Момот С.В. Вплив обсягів капітальних інвестицій на зростання валового регіонального продукту в регіонах України. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2021. Випуск 63. С. 33–41.

Дудчик О.Ю. Вплив капітальних інвестицій на економіку України. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 2021. С. 99–101.

Головне управління статистики у Львівській області. 2021. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/06/theme_06.php?code=06

Kots O., Khorkava N. (2017) Kapitalni investytsii: ekonomichna sutnist ta obsiahy dlia ekonomiky Ukrainy [Capital investments: economic essence and volumes for the economy of Ukraine]. Economic model of modernity: tasks, challenges, prospects: materials of the international scientific-practical conference, рр. 191–193.

Odintsov M.M., Odintsov O.M., Momot S.V. (2021) Vplyv obsiahiv kapitalnykh investytsii na zrostannia valovoho rehionalnoho produktu v rehionakh Ukrainy [The impact of capital investment on the growth of gross regional product in the regions of Ukraine]. Collection of scientific works of ChSTU. Series: Economic Sciences, vol. 63, pp. 33–41.

Dudchyk O.Iu. (2021) Vplyv kapitalnykh investytsii na ekonomiku Ukrainy [The impact of capital investment on the economy of Ukraine]. Formation of the mechanism of strengthening of competitive positions of national economic systems in global, regional and local dimensions: materials of the IV International scientific and practical conference, pp. 99–101.

Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti (2021). Available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/06/theme_06.php?code=06

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Ливдар, М., Чубка, О., & Циган, В. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ СУЧАСНИЙ СТАН. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-11
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ