РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: видатки бюджету, людський капітал, соціальна нерівність, соціальні витрати, держава

Анотація

Статтю присвячено дослідженню соціальної складової витрат бюджетів в Україні, виявлення загальних тенденцій та проведення аналізу фінансування соціальної інфраструктури як складової забезпечення розвитку людського капіталу. Розглянуто тлумачення категорії «людський капітал» і наведено його головні ознаки. Наголошено на важливості ролі держави у формуванні передумов для розвитку людського потенціалу. Проаналізовано видатки Зведеного бюджету України на соціальний напрямок. Визначено істотну питому вагу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у структурі соціальної складової видатків. Наголошено на важливості ролі фінансування освіти та охорони здоров’я для формування людського капіталу. Окреслено проблемні аспекти та визначено необхідність активізації дій щодо підвищення якості людського капіталу як складової зменшення соціальної нерівності та формування добробуту населення України.

Посилання

Малиняк Б. Функції видатків бюджету в публічному управлінні, економічній і соціальній системах країни. Світ фінансів. 2021. Вип. 2. С. 35–50.

Захожай К.В. Роль, функції та завдання державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 15–22.

Васютинська Л.А. Система видатків бюджету в умовах розвитку програмно-цільового управління : монографія. Одеса : Друк- Південь, 2014. 192 с.

Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2019. 616 с.

Дюк А.А. Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_42 (дата звернення 18.03.2022)

Лисяк Л., Качула С., Абдін А. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку. Світ фінансів. 2021. № 4 (65). С. 39–55.

Лисак В.Ю. Актуальні питання щодо формування активів людського капіталу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 9. Частина 2. С. 47–51.

Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія. Житомир : Полісся, 2015. 564 с.

Шахно О.Ю. Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації : дис…. доктор економ. наук: 08.00.03. Львів, 2019. 651 с.

Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018. (дата звернення: 15.03.2022)

Молдован О. Українська перебудова: від кризи до кризи. Інтернет-видання «Економічна правда». URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/18/295443/ (дата звернення: 15.03.2022)

Молдован О. Двадцять років реформ і хаосу. Інтернет-видання «Економічна правда» URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/15/294948/ (дата звернення: 15.03.2022)

Статистичний щорічник України за 2012 р. Держ. комітет статистики України. Київ, 2013. С. 552.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic (дата звернення: 15.03.2022)

Важливість розвитку людського капіталу у сучасному світі. Якою має бути стратегія України URL: https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/ (дата звернення: 18.03.2022)

Богдан Д., Бойко А., Василькова А. Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз. Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Київ, 2019. С. 133.

“Дофамін для освіти”: нерівність в освіті в Україні та світі та що з нею робити. URL: https://nus.org.ua/articles/dofamin-dlya-osvity-nerivnist-v-osviti-v-ukrayini-ta-sviti-ta-shho-z-neyu-robyty/ (дата звернення: 18.03.2022)

Malyniak B. (2021) Funktsii vydatkiv biudzhetu v publichnomu upravlinni, ekonomichnij i sotsial'nij systemakh krainy [Functions of budget expenditures in public administration, economic and social systems of the country]. Svit finansiv, 2, 35–50. (in Ukrainian)

Zakhozhaj K.V. (2017) Rol', funktsii ta zavdannia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy v suchasnomu suspil'no-ekonomichnomu prostori [The role, functions and tasks of the state budget of Ukraine in the modern socio-economic space]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 20, 15–22. (in Ukrainian)

Vasiutyns'ka L.A. (2014) Systema vydatkiv biudzhetu v umovakh rozvytku prohramno-tsil'ovoho upravlinnia: monohrafiia [The system of budget expenditures in the development of program-target management: a monograph]. Odesa: Druk- Pivden', 192. (in Ukrainian)

Radionov Yu.D. (2019) Formuvannia vydatkiv biudzhetu [Formation of budget expenditures]. Kyiv, 616. (in Ukrainian)

Diuk A.A. (2018) Formuvannia systemy vydatkiv derzhavnoho biudzhetu ta ikh optymizatsiia [Formation of the system of state budget expenditures and their optimization] Efektyvna ekonomika, 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_42 (in Ukrainian)

Lysiak L., Kachula S., Abdin A. (2021) Biudzhetna polityka u sferi vydatkiv v koordynatakh sotsial'noho rozvytku [Budget policy in the field of expenditures in the coordinates of social development]. Svit finansiv, 4 (65), 39–55. (in Ukrainian)

Lysak V.Yu. (2014) Aktual'ni pytannia schodo formuvannia aktyviv liuds'koho kapitalu [Current issues regarding the formation of human capital assets.]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 9/2, 47–51. (in Ukrainian)

Mel'nychuk D.P. (2015) Liuds'kyj kapital: priorytety modernizatsii suspil'stva u konteksti polipshennia iakosti zhyttia naselennia [Human context: indicators of modernization of society in improving the quality of life]. Zhytomyr, 564. (in Ukrainian)

Shakhno O.Yu. (2019) Modeli rozvytku ta derzhavne rehuliuvannia liuds'koho kapitalu v umovakh hlobalizatsii [Models of development and state regulation of human capital in the context of globalization]. Candidate’s thesis. L'viv (in Ukrainian)

Pyschulina O., Yurochko T., Mischenko M., Zhalilo Ya. (n.d.). Rozvytok liuds'koho kapitalu: na shliakhu do iakisnykh reform [Human capital development: on the way to quality reforms]. Retrieved from: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018. (in Ukrainian)

Moldovan O. (n.d.) Ukrains'ka perebudova: vid kryzy do kryzy [Ukrainian perestroika: from crisis to crisis]. Internet-vydannia «Ekonomichna pravda». Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/18/295443/ (in Ukrainian)

Moldovan O. (n.d.) Dvadtsiat' rokiv reform i khaosu [Twenty years of reform and chaos]. Internet-vydannia «Ekonomichna pravda». Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/15/294948/ (in Ukrainian)

Derzh. komitet statystyky Ukrainy (2013) Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2012 r [Statistical Yearbook of Ukraine for 2012], 552. (in Ukrainian)

Ofitsijnyj sajt Natsional'noho banku Ukrainy (n.d.). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic (in Ukrainian)

Vazhlyvist' rozvytku liuds'koho kapitalu u suchasnomu sviti. Yakoiu maie buty stratehiia Ukrainy (n.d.). Retrieved from: https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/ (in Ukrainian)

Bohdan D., Bojko A., Vasyl'kova A. (2019) Kadrovi resursy systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini. Sytuatsijnyj analiz [Human resources of the health care system in Ukraine. Situational analysis]. Proekt USAID «Pidtrymka reformy okhorony zdorov'ia». Kyiv, 133. (in Ukrainian)

“Dofamin dlia osvity”: nerivnist' v osviti v Ukraini ta sviti ta scho z neiu robyty (n.d.). Retrieved from: https://nus.org.ua/articles/dofamin-dlya-osvity-nerivnist-v-osviti-v-ukrayini-ta-sviti-ta-shho-z-neyu-robyty/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Коцюрубенко, Г., & Кир’язова, Т. (2022). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-13
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ