НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК НА БІОПАЛИВО

  • Ярослав Гонтарук Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-7616-9422
  • Ганна Шевчук Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: біопаливо, біодизель, біоетанол, біогаз, дигестат, сівозміна, стратегія, енергонезалежність, енергетичні культури

Анотація

Стаття присвячена актуальним напрямам вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопаливо. Обґрунтовано необхідність виробництва альтернативних джерел енергії з продукції агропромислового сектору як засобу досягнення енергетичної незалежності України. Досліджено стан використання відходів від виробництва продукції АПК як сировини для переробки на біопаливо. Запропоновані напрями розвитку виробництва твердого біопалива особистими селянськими господарствами з відходів виробництва продукції рослинництва. Обґрунтована необхідність модернізації цукрових заводів з їх орієнтацією створення виробничих кластерів. Визначена необхідність переорієнтації приватизованих спиртових заводів на виробництво біоетанолу. Доведена перспективність використання дигестату в сільському господарстві для забезпечення підвищення врожайності сільськогосподарських культур та зменшить собівартість їх вирощування. Аргументована необхідність реалізації запропонованих заходів, що дасть можливість підвищити рівень конкурентоспроможності продукції АПК та слугуватиме доповненням до Енергетичну стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Посилання

Калетнік Г.М., Гончарук І.В. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 6–16. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009006

Використання паливних продуктів. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/energy/2021/ (дата звернення: 20.02.2022).

Гончарук І.В. Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2013. № 6. С. 126–129.

Польська фірма пропонує використання соломи в якості джерела енергії. URL: http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/ (дата звернення 20.02.2022).

Дегодюк С., Дегодюк Е., Літвінова О., Кириченко А. Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та енергетичних потреб в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. 2013. № 17 (1). С. 205–211.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 20.02.2022)

Гонтарук Я.В. Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 105–114.

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 2021. P. 142–165. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-37

Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 58–66. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.58

Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 23–38. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-2

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану» N 5464 від 05.05.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71839 (дата звернення: 20.02.2022).

Фурман І.В., Ратушняк Н.О. Перспективи виробництва біопалив в умовах реформування земельних відносин. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 3 (57). С. 53–68. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2021-3-4

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тенденції та умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК. The scientific heritage. 2020. N 49. Р. 5. p. 29–39.

Kaletnik G.M., Honcharuk I.V. (2020) Ekonomichni rozrakhunky potentsialu vyrobnytstva vidnovliuvalnoi bioenerhii u formuvanni enerhetychnoi nezalezhnosti ahropromyslovoho kompleksu [Economic calculations of the potential of renewable bioenergy production in the formation of energy independence of the agro-industrial complex]. Ekonomika APK, 9, 6–16. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009006 (in Ukrainian)

Vykorystannia palyvnykh produktiv [Use of fuel products]. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/energy/2021/ (in Ukrainian)

Honcharuk I.V. (2013) Rozvytok pidpryiemnytskoi diialnosti u vyrobnytstvi biopalyva: teoretychnyi aspekt [Development of entrepreneurial activity in biofuel production: theoretical aspect]. Ekonomika APK, 6, 126–129. (in Ukrainian)

Polska firma proponuie vykorystannia solomy v yakosti dzherela enerhii [The Polish firm proposes to use straw as an energy source]. (n.d.). Biowatt. Retrieved from: http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuyevikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi (in Ukrainian)

Dehodiuk, S., Dehodiuk, E., Litvinova, O., & Kyrychenko, A. (2013) Stratehiia zastosuvannia solomystykh reshtok dlia udobrennia ta enerhetychnykh potreb v Ukraini [Strategy for the use of straw residues for fertilizers and energy needs in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 17 (1), 205–211. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Hontaruk Ya.V. (2019) Perspektyvy rozvytku enerhozabezpechuiuchykh kooperatyviv na seli [Prospects for the development of energy supply cooperatives in rural areas]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 11, 105–114. (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. (2021) Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 2021. P. 142–165. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-37

Pryshlyak N.V., Tokarchuk D.M., Palamarenko Ya.V. (2020) Rekomendatsiyi z vyboru optymal'noyi syrovyny dlya vyrobnytstva biohazu na osnovi eksperymental'nykh danykh shchodo enerhetychnoyi tsinnosti vidkhodiv [Recommendations for the selection of optimal raw materials for biogas production based on experimental data on the energy value of waste]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 24, 58–66. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.58 (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. (2020) Ponyatiynyy aparat katehoriyi sil's'kohospodars'ki vidkhody, yikh klasyfikatsiya ta perspektyvy podal'shoho vykorystannya dlya vyrobnytstva bioenerhiyi [Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, 3 (53), 23–38. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-2 (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro al'ternatyvni vydy palyva» shchodo rozvytku vyrobnytstva biometanu» N 5464 vid 05.05.2021 r. [Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On Alternative Fuels "for the Development of Biomethane Production" No. 5464 of 05.05.2021]. Retrieved from: http://w1.ts1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webprots4_1?pf3511=71839

Furman I.V., Ratushnyak N.O. (2021). Perspektyvy vyrobnytstva biopalyv v umovakh reformuvannya zemel'nykh vidnosyn [Prospects for the production of biofuels in terms of reforming land relations]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, 3 (57), 53–68. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2021-3-4

Mazur K.V., Hontaruk Y.V. (2020) Tendenciyi ta umovy efektyvnogo funkcionuvannya syrovynnoyi bazy pidpryyemstv APK. [Trends and conditions of effective functioning of the raw material base of agro-industrial enterprises]. The scientific heritage. N 49 R. 5. p. 29–39.

Переглядів статті: 386
Завантажень PDF: 324
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Гонтарук, Я., & Шевчук, Г. (2022). НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК НА БІОПАЛИВО. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-8
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають