РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИТНІЙ СПРАВІ

  • Вікторія Тищенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-5924-2061
  • Олексій Найденко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-0638-3965
  • Вікторія Остапенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4077-5738
Ключові слова: митне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, нетарифні методи, ліцензування та квотування, сертифікація товарів

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування в митному регулюванні заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Визначено про відсутність чіткого законодавчого підходу щодо переліку конкретних методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що методи нетарифного регулювання є не менш важливими для забезпечення економічної безпеки держави, поруч із методами тарифного регулювання. Охарактеризовано застосування різних інструментів нетарифного регулювання. Доведено про існування проблеми в нетарифному регулюванні експорту та імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів в зв’язку з відміною ліцензування таких операцій. Зосереджено увагу на впровадженні квот на експорт товарів. Узагальнено перелік заборон щодо ввезення товарів на митну територію України. Досліджено особливості сертифікації товарів, які ввозяться на територію України. Проаналізовано результати діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та фітосанітарного контролів. Узагальнено проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано шляхи їх вирішення.

Посилання

Бережнюк І. Г. Сучасні аспекти впливу системи регулювання ЗЕД на формування експортоорієнтованої діяльності підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 200–204. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-280-2-36

Губа М. О., Панасейко І. М. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Бізнес Інформ. 2017. № 2. С. 50–54.

Іванов Л., Янушкевич Д. Технічні бар’єри у міжнародній торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. С. 15–30.

Шевчук С. В. Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 71–77. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.3.71

Шелест О. Л., Криворучко Ю. О. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 92–96. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-15

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Міністерство економіки України. Звіти про діяльність. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік: постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 р. № 1424. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text

Обмежувальні заходи щодо імпорту товарів в Україну. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2d92511f-c6fa-468a-97f3-bc353742db15&title=ZakhistInteresivNatsionalnikhTovarovirobnikivNaVnutrishnomuRinku

Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015-%D0%BF#Text

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального: Закон України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80#Text

Звіти Рахункової палати України. URL: http://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1041

Публічний звіт Голови Державної служби експортного контролю України за 2020 рік. URL: https://www.dsecu.gov.ua/uploads/2021/02/zvit-2021.pdf

Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту): постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. № 960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text

Звіти про роботу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. URL: https://dpss.gov.ua/diyalnist/zvitiprorobotuderzhprodspozhivsluzhbi

Berezhnyuk, I. H. (2020) Suchasni aspekty vplyvu systemy rehulyuvannya ZED na formuvannya eksportooriyentovanoyi diyalʹnosti pidpryyemstv [Modern aspects of the influence of the foreign trade regulation system on the formation of export-oriented activities of enterprises]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2, 200–204. DOI:https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-280-2-36 (in Ukranian)

Huba, M. O. & Panaseyko, I. M. (2017) Problemy netaryfnoho rehulyuvannya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti v umovakh diyi zony vilʹnoyi torhivli mizh Ukrayinoyu ta YES [Problems of non-tariff regulation of foreign economic activity in the conditions of the free trade zone between Ukraine and the EU]. Biznes Inform, 2, 50–54. (in Ukranian)

Ivanov, L. & Yanushkevych, D. (2016) Tekhnichni baryery u mizhnarodniy torhivli [Technical barriers in international trade]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, 2, 15–30. (in Ukranian)

Shevchuk, S. V. (2019) Netaryfne rehulyuvannya yak vazhlyvyy mekhanizm zabezpechennya mytnykh interesiv derzhavy [Non-tariff regulation as an important mechanism for ensuring the customs interests of the state]. Ekonomika ta derzhava, 3, 71–77. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.3.71 (in Ukranian)

Shelest, O. L. & Kryvoruchko, YU. O. (2018) Problemy netaryfnoho rehulyuvannya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Problems of non-tariff regulation of foreign economic activity in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo, 19, 92–96. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-15 (in Ukranian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. no. 2755 [Tax code of Ukraine: Law of Ukraine from 02.12.2010 no. 2755]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (in Ukrainian)

Mytnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 13.03.2012 r. no. 4495-VI [Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine of March 13, 2012 no. 4495-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (in Ukrainian)

Ministerstvo ekonomiky Ukrayiny. Zvity pro diyalʹnistʹ. [Ministry of Economy of Ukraine. Activity reports.] Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya perelikiv tovariv, eksport ta import yakykh pidlyahaye litsenzuvannyu, ta kvot na 2022 rik: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29.12.2020 r. no. 1424 [On approval of lists of goods, export and import of which are subject to licensing, and quotas for 2022: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 29.12.2020 no. 1424] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Obmezhuvalʹni zakhody shchodo importu tovariv v Ukrayinu [Restrictive measures on imports of goods into Ukraine] Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2d92511f-c6fa-468a-97f3-bc353742db15&title=ZakhistInteresivNatsionalnikhTovarovirobnikivNaVnutrishnomuRinku (in Ukrainian)

Pro zaboronu vvezennya na mytnu terytoriyu Ukrayiny tovariv, shcho pokhodyatʹ z Rosiysʹkoyi Federatsiyi: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30.12.2015 r. no. 1147 [On the prohibition of import into the customs territory of Ukraine of goods originating in the Russian Federation: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 30.12.2015 no. 1147] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Pro derzhavne rehulyuvannya vyrobnytstva i obihu spyrtu etylovoho, konʹyachnoho i plodovoho, alkoholʹnykh napoyiv, tyutyunovykh vyrobiv, ridyn, shcho vykorystovuyutʹsya v elektronnykh syharetakh, ta palʹnoho: Zakon Ukrayiny vid 19.12.1995 r. no. 481/95-VR [On state regulation of production and circulation of ethyl, cognac and fruit alcohol, alcoholic beverages, tobacco products, liquids used in electronic cigarettes and fuel: Law of Ukraine of 19.12.1995 no. 481/95-VR] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Zvity Rakhunkovoyi palaty Ukrayiny [Reports of the Accounting Chamber of Ukraine] Available at: http://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1041 (in Ukrainian)

Publichnyy zvit Holovy Derzhavnoyi sluzhby eksportnoho kontrolyu Ukrayiny za 2020 rik [Public report of the Head of the State Export Control Service of Ukraine for 2020] Available at: https://www.dsecu.gov.ua/uploads/2021/02/zvit-2021.pdf (in Ukrainian)

Deyaki pytannya provedennya zakhodiv ofitsiynoho kontrolyu tovariv, shcho vvozyatʹsya na mytnu terytoriyu Ukrayiny (u tomu chysli z metoyu tranzytu): postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.10.2018 r. no. 960 [Some issues of official control of goods imported into the customs territory of Ukraine (including for transit): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 24.10.2018 no. 960] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Zvity pro robotu Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z pytanʹ bezpechnosti kharchovykh produktiv ta zakhystu spozhyvachiv [Reports on the work of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection] Available at: https://dpss.gov.ua/diyalnist/zvitiprorobotuderzhprodspozhivsluzhbi (in Ukrainian)

Переглядів статті: 511
Завантажень PDF: 373
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Тищенко, В., Найденко, О., & Остапенко, В. (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИТНІЙ СПРАВІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-43
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають