МИТНІ РИЗИКИ: СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ

  • Вікторія Тищенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2530-185X
  • Юлія Кулик Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0009-0002-5322-9776
Ключові слова: ризик, митна справа, система управління, ймовірність, митний контроль, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Відповідно до вимог Кіотської конвенції управління ризиками є основним базовим принципом сучасних методів митного контролю, що дозволяє оптимально використовувати ресурси митних органів, не знижуючи ефективності митного контролю, та звільнити більшість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності від непотрібний бюрократичний контроль. Стаття присвячена актуальним питанням управління митними ризиками. Розглянуто визначення поняття «митний ризик», яке представлено у міжнародних нормах правах і національному законодавстві. Подано фактори і джерела митного ризику, що дозволяє митним органам визначити зони ризику. Представлено управління митними ризиками на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Узагальнено особливості управління ризиками в митній сфері за різними критеріями.

Посилання

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур: Протокол № 976_005 від 26.06.99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text

Laying down the Union Customs Code (EU) 9 October 2013, No 952/2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952

World Customs Organization. (2010). Customs risk management compendium (vol. 1). URL: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management-compendium-common-part.pdf?la=en

World Customs Organization. (2012, June). WCO Safe Framework of Standards. URL: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf

Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю (Україна) 25 травня 2016, № 364. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249107456

World Customs Organization. (2008, April 8). International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures. URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/international-convention-on-the-simplification-and-harmonisation-of-customs-procedures.html

Янушкевич, Д. А., Іванов, Л. С. Застосування вимог міжнародних стандартів ISO в системі управління ризиками в митній справі. Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки, 2014. 2(52). 84–96.

Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. 288 с.

Borysenko O., Vasyl’yeva O., Katerna O., Masiuk I., Panakhi O. Modeling the Risks of the Global Customs Space Journal of Risk and Financial Management. 2022. 15 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15120598.

Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю (Україна) 31 липня 2015, No 684. Актуально на 10.03.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15

Mytnyj kodeks Ukrai'ny [Customs Code of Ukraine] (2012, March 13), No. 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures: Protocol No. 976_005 dated (26.06.99). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text

Laying down the Union Customs Code (EU) (2013, 9 October), No. 952/2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952

World Customs Organization. (2010). Customs risk management compendium (vol. 1). URL: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/risk-management- compendium-common-part.pdf?la=en

World Customs Organization. (2012, June). WCO Safe Framework of Standards. URL: https://www.wcoomd.org/

Dejaki pytannja realizacii' pryncypu «jedynogo vikna» pid chas zdijsnennja mytnogo, sanitarnogo, sanitarno-epidemiologichnogo, veterynarno-sanitarnogo, fitosanitarnogo, ekologichnogo, radiologichnogo ta inshyh vydiv derzhavnogo kontrolju [Some issues of implementation of the "single window" principle during the implementation of customs, sanitary, sanitary-epidemiological, veterinary-sanitary, phytosanitary, ecological, radiological and other types of state control (Ukraine)] May 25, 2016, No. 364. URL: http:/ /www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249107456

World Customs Organization. (2008, April 8). International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures. URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/international-convention-on-the-simplification-and-harmonisation-of-customs-procedures.html

Yanushkevich, D. A., Ivanov, L. S. (2014) Zastosuvannja vymog mizhnarodnyh standartiv ISO v systemi upravlinnja ryzykamy v mytnij spravi [Application of the requirements of international ISO standards in the risk management system in customs affairs]. Visnyk Akademii' mytnoi' sluzhby Ukrai'ny. Series: Technical Sciences, 2014. 2(52). 84–96.

Berezhnyuk H. (2014) Upravlinnja ryzykamy v mytnij spravi: zarubizhnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka [Risk management in customs affairs: foreign experience and domestic practice]: monograph; in general ed. I Khmelnytskyi: PP. Melnyk A.A., 288 p.

Borysenko O., Vasyl'yeva O., Katerna O., Masiuk I., Panakhi O. (2022) Modeling the Risks of the Global Customs Space. Journal of Risk and Financial Management, 15 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15120598.

Porjadok zdijsnennja analizu ta ocinky ryzykiv, rozroblennja i realizacii' zahodiv z upravlinnja ryzykamy dlja vyznachennja form ta obsjagiv mytnogo kontrolju (Ukrai'na) [The procedure for the analysis and assessment of risks, the development and implementation of risk management measures to determine the forms and scope of customs control (Ukraine)] July 31, 2015, No. 684. Current as of March 10, 2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Тищенко, В., & Кулик, Ю. (2023). МИТНІ РИЗИКИ: СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ