МИТНІ РЕЖИМИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ: РЕГУЛЮЮЧИЙ АСПЕКТ ТА ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ

  • Олексій Найденко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-0638-3965
  • Катерина Гунько Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-1717-5937
Ключові слова: митні режими, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, ліцензія, Інкотермс-2020

Анотація

У статті розглянуто інструменти державного, митного та податкового регулювання застосування митних режимів експорту та імпорту. Зосереджено увагу на проблемах виконання бюджету та зменшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності в зв’язку із воєнним станом. Узагальнено перелік регуляторних інструментів щодо здійснення експортних та імпортних операцій. Визначено проблеми та недоліки, пов’язані із державним регулюванням імпорту та експорту. Встановлено відсутність диференційованого підходу держави щодо вартості дозволів та ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій. Проаналізовано стан регуляторної політики держави щодо видачі ліцензій на експортні та імпортні операції. Узагальнено умови поміщення товарів в митні режими експорту та імпорту. Охарактеризовано податкові наслідки застосування митних режимів експорту та імпорту. Встановлено неузгодженість норм законодавства щодо визначення податкових наслідків в податковому обліку та умов постачання товарів Інкотермс-2020, що при певних умовах може збільшити податкове навантаження при застосуванні митних режимів експорту та імпорту. Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення державного, митного та податкового регулювання застосування митних режимів експорту та імпорту.

Посилання

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Міністерство фінансів України. Інформація щодо виконання Державного та Зведеного бюджетів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/budget_2022-538.

Державна митна служба України. Результати зовнішньоекономічної діяльності за підсумками 11 місяців 2022 року. URL: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/za-11-misiatsiv-2022-roku-tovaroobig-sklav-901-mlrd-1041

Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 року № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 року № 1424. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text

Корнійко Я. Р. Митне оформлення товару в режимі експорту: теоретичні аспекти. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 4 (76). С. 79–88. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/76.079.

Кузьмін О. Є., Жигало О. Ю. Розвиток митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 28–34.

Лемеха Р. І. Правове регулювання митних режимів за Митним кодексом України та перспективи його вдосконалення. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 87. С. 87–96.

Котиш О. М., Куценко І. К. Розвиток експортної діяльності підприємства з урахуванням митного регулювання. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 72–77.

Величко К. Ю., Носач Л. Л., Печенка О. І. Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2019. № 1. С. 109–122.

Ганас Л. М., Дорош О. І., Мукан О. В., Ноджак Л. С., Трухан С. М. Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі “імпорт”. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6959

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. Теоретичні основи механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1965

Як отримати сертифікати походження продукції. URL: https://export.gov.ua/5-iak_otrimuvati_sertifikati_pokhodzhennia_produktsii

Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера: наказ Міністерства фінансів України від 07.10.2014 року № 1013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14#Text

Міністерство економіки України. Звіти про діяльність. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19.10.1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_371#Text

Excise duties and mechanisms for partial refunds on diesel in Europe. URL: https://www.cnr.fr/en/excise-duties-and-mechanisms-partial-refunds-diesel-europe

Mytnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 13.03.2012 r. no. 4495-VI [Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine of March 13, 2012 no. 4495-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine (2022). Informatsiya shchodo vykonannya Derzhavnoho ta Zvedenoho byudzhe-tiv Ukrayiny [Information on the implementation of the State and Consolidated Budgets of Ukraine]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/budget_2022-538

Derzhavna mytna sluzhba Ukrayiny (2022). Rezulʹtaty zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti za pidsumkamy 11 misyatsiv 2022 roku [Results of foreign economic activity according to the results of 11 months of 2022]. Available at: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/za-11-misiatsiv-2022-roku-tovaroobig-sklav-901-mlrd-1041

Pro okremi pytannya shchodo zabezpechennya zdiysnennya importu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.02.2022 roku № 153 [On certain issues regarding the implementation of imports: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 24, 2022 No. 153]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-%D0%BF#Text

Pro zatverdzhennya perelikiv tovariv, eksport ta import yakykh pidlyahaye litsenzuvannyu, ta kvot na 2022 rik: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29.12.2020 r. no. 1424 [On approval of lists of goods, export and import of which are subject to licensing, and quotas for 2022: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 29.12.2020 no. 1424]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text

Korniyko, Ya. R. (2021) Mytne oformlennya tovaru v rezhymi eksportu: teoretychni aspekty [Customs clearance of goods in the export regime: theoretical aspects] Ekonomichnyy visnyk Dniprovsʹkoyi politekhniky, 4 (76), 79–88. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/76.079

Kuzʹmin, O. Ye & Zhyhalo, O. Yu. (2020) Rozvytok mytnoho rehulyuvannya eksportno-importnoyi diyalʹnosti v umovakh vykorystannya innovatsiynoyi yemnosti pidpryyemstv [Development of customs regulation of export-import activity in the conditions of using innovative capacity of enterprises]. Biznes Inform, 4, 28–34.

Lemekha, R. I. (2020) Pravove rehulyuvannya mytnykh rezhymiv za Mytnym kodeksom Ukrayiny ta perspektyvy yoho vdoskonalennya [Legal regulation of customs regimes under the Customs Code of Ukraine and prospects for its improvement]. Aktualʹni problemy derzhavy i prava, 87, 87–96.

Kotysh, O. M. & Kutsenko, I. K. (2018) Rozvytok eksportnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva z urakhuvannyam mytnoho rehulyuvannya [Development of export activity of the enterprise taking into account customs regulation]. Biznes Inform, 11, 72–77.

Velychko, K. Yu & Nosach, L. L. & Pechenka, O. I. (2019) Osoblyvosti mytnoho rehulyuvannya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti v umovakh yevrointehratsiynoho spryamuvannya [Peculiarities of customs regulation of foreign economic activity in the conditions of the European integration trend]. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1, 109–122.

Hanas, L. M. & Dorosh, O. I. & Mukan, O. V. & Nodzhak, L. S. & Trukhan, S. M. (2019) Osoblyvosti mytnoho oformlennya mizhnarodnykh vantazhiv v mytnomu rezhymi “import” [Peculiarities of customs clearance of international cargo in the "import" customs regime]. Efektyvna ekonomika, 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6959

Mishchenko D. A., Mishchenko L. O. (2021) Teoretychni osnovy mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Theoretical foundations of the mechanism of state regulation of foreign economic activity in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 2. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?

Yak otrymaty sertyfikaty pokhodzhennya produktsiyi (2023) [How to get product origin certificates]. Available at: https://export.gov.ua/5-iak_otrimuvati_sertifikati_pokhodzhennia_produktsii

Pro zatverdzhennya Poryadku nadannya ta anulyuvannya mytnytseyu statusu upovnovazhenoho (skhvalenoho) eksportera: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 07.10.2014 roku № 1013 [On the approval of the Procedure for granting and canceling the status of an authorized (approved) exporter by customs: order of the Ministry of Finance of Ukraine dated October 7, 2014 No. 1013]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14#Text

Ministerstvo ekonomiky Ukrayiny. Zvity pro diyalʹnistʹ [Ministry of Economy of Ukraine. Activity reports]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. no. 2755 [Tax code of Ukraine: Law of Ukraine from 02.12.2010 no. 2755]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (in Ukrainian)

Dyrektyva Rady 92/82/YEES "Pro aproksymatsiyu stavok aktsyznykh zboriv na naftoprodukty" vid 19.10.1992 roku [Council Directive 92/82/EEC "On Approximation of Excise Duty Rates on Petroleum Products" from 19.10.1992]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_371#Text

Excise duties and mechanisms for partial refunds on diesel in Europe. Available at: https://www.cnr.fr/en/excise-duties-and-mechanisms-partial-refunds-diesel-europe

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Найденко, О., & Гунько, К. (2022). МИТНІ РЕЖИМИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ: РЕГУЛЮЮЧИЙ АСПЕКТ ТА ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-38
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ