ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ ЯК ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: лояльність, торговельні підприємства, маркетингова політика, маркетингове управління, синергетичний ефект, об’єктний і суб’єктний підхід

Анотація

В статті уточнено категоріальну сутність дефініцій «лояльність клієнтів» та «інструмент маркетингової політики» і визначено прояви синергетичного ефекту за вектором їх поєднання в траєкторії підвищення якісних та кількісних показників діяльності торгівельних підприємств. Виокремлено чинники, що забезпечують набуття лояльності клієнтів в системах різної форми та побудови, і надані рекомендації стосовно ефективного функціонування означених багатовекторних систем. Обґрунтовано актуальність використання технології формування лояльності клієнтів торгівельних підприємств та запровадження визначеного феномену в їх бізнес-діяльності. Розглянуто об’єктний і суб’єктний підходи у набутті лояльності клієнтів під час реалізації товарів і послуг підприємствами різних форм та відмінної організаційної структури.

Посилання

Скопненко О.І., Цимбалюк Т.В. Сучасний словник іншомовних слів. Київ : Довіра, 2006. 789 с.

Королев М.А. Статистический словарь. 2-е изд. Москва : Финансы и статистика, 1989. 623 с.

Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Київ : Видавничий центр «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.

Білодід І.К. Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка, 1979. Т. 10. 658 с.

Бистряков І. Принципові підходи до забезпечення господарського гомеостазу з позиції сталих фінансів. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2021. № 9 (28). С. 34–42.

Дергалюк М. Функціонали організаційно-економічного механізму розвитку АПК регіонів. Економіка та держава. 2017. № 7. С. 101–103.

Садовский В.М. Основания общей теории систем. Москва : Наука, 1974. 280 с.

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. Москва : Наука, 1973. 271 с.

Бєлова Т.Г. Маркетингові дослідження. Київ : НУХТ, 2010. 131 с.

Skopnenko O.I., Tsymbalyuk T.V. (2006) Suchasnyy slovnyk inshomovnykh sliv [Modern dictionary of foreign words]. Kyiv: Dovira. 89 p. (in Ukrainian)

Korolev M.A. (1989) Statisticheskiy slovar [Statistical dictionary]. 2-ye izd. Moskva: Finansy i statistika. 623 p. (in Russian)

Kovaliv Y.I. (2007) Literaturoznavcha entsyklopediya [Literary Encyclopedia]: u 2 t. Kyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya». T. 1. 608 p. (in Ukrainian)

Bilodid I.K. (1979) Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 t. Kyiv: Naukova dumka, T. 10. 658 p. (in Ukrainian)

Bystryakov I. (2021) Pryntsypovi pidkhody do zabezpechennya hospodarsʹkoho homeostazu z pozytsiyi stalykh finansiv [Principled approaches to ensuring economic homeostasis from the standpoint of sustainable finance]. Ekonomika pryrodokorystuvannya i stalyy rozvytok. № 9 (28). PP. 34–42. (in Ukrainian)

Derhalyuk M. (2017) Funktsionaly orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku APK rehioniv [Functionals of organizational and economic mechanism of development of agro-industrial complex of regions]. Ekonomika ta derzhava. № 7. PP. 101–103. (in Ukrainian)

Sadovskiy V.M. (1974) Osnovaniya obshchey teorii system [Foundations of the general theory of systems]. Moskva: Nauka. 280 p. (in Russian)

Blauberg I.V., Yudin E.G. (1973) Stanovleniye i sushchnost' sistemnogo podkhoda [Formation and essence of the system approach]. Moskva: Nauka. 271 p. (in Russian)

Byelova T.H. (2010) Marketynhovi doslidzhennya [Marketing research]. Kyiv: NUKHT. 131 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Макарова, В., & Нечипоренко, В. (2021). ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ ЯК ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-34
Розділ
МАРКЕТИНГ