ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЗАХІД ПОКРАЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: комунікація, міжнародний маркетинг, маркетингова діяльність, веб-сайт, SWOT-аналіз

Анотація

Стаття присвячена питанням підвищення комунікаційної ефективності як одного із заходів для удосконалення міжнародної маркетингової діяльності підприємства. Використання підприємством інструментів ефективної комунікаційної політики має сприяти підвищенню ефективності його міжнародній діяльності та підвищити конкурентоспроможність підприємства на міжнародному ринку. Метою статті є дослідження напрямків підвищення комунікативної ефективності міжнародної маркетингової діяльності підприємства за рахунок встановлення основних можливостей удосконалення елементів його веб-сайту. Дослідження було проведено на прикладі офіційного сайту АТ «Технологія» з застосуванням елементів SWOT-аналізу. Було визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози функціонування сайту компанії та визначено основні напрямки для підвищення його функціонування та ефективності комунікаційної діяльності підприємства у цілому.

Посилання

Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. «Економіка та управління підприємством». 2018. Випуск 21. С. 284–287.

Новікова Л. В., Чернишова Л. О. Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку. Бізнес Інформ. 2018. №11. C. 340–345.

Офіційний сайт АТ «Технологія». URL: https://technologia.com.ua

Zorina O.I., Fadieienko V.Yu. (2018) Vplyv marketynhovykh komunikatsii na diialnist pidpryiemstv v suchasnykh umovakh [The impact of marketing communications on the activities of enterprises in modern conditions]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu im. V.O. Sukhomlynskoho. «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvom», vol. 21, pp. 284–287.

Novikova L.V., Chernyshova L.O. (2018) Marketynhovi komunikatsii yak skladova marketynhovoi polityky pidpryiemstva na mizhnarodnomu rynku [Marketing communications as a component of marketing policy of the enterprise in the international market]. Biznes Inform, no. 11, pp. 340–345.

Ofitsiinyi sait AT «Tekhnolohiia» [Official site of the Technologia JSC]. Available at: https://technologia.com.ua

Переглядів статті: 319
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Шумкова, О., & Нечипоренко, В. (2021). ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЗАХІД ПОКРАЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-59
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають