ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: маркетинг, бізнес, розвиток, середовище, підприємство, конкуренти

Анотація

В статті досліджено маркетингове середовище для торговельного підприємства в Херсонській області. Проаналізовано вплив факторів маркетингового середовища на діяльність Підприємства 1, зовнішнє середовище непрямого впливу Підприємства 1 за допомогою STEP-аналізу. Встановлено, що зовнішнє середовище Підприємство 1 має нейтральний вплив на діяльність підприємства, але в той же час з певним ухилом у бік негативного впливу. Визначено, що підприємство не має ефективної системи мотивації, єдиним її проявом можна вважати заробітну плату (преміювання). Також слабкий вік та освітній рівень працівників, що є наслідком того, що система відбору персоналу розвинена дуже слабо. Поняття атестації персоналу як таке відсутнє. Але, аналізуючи всі бізнес-процеси, не варто забувати, що Підприємство 1 не займається високотехнологічним виробництвом, до того ж навіть на досягнутому рівні розвиток підприємства є прибутковим, тобто виконує основну функцію комерційна організація – вона отримує прибуток. Тому загальний рівень розвитку внутрішніх бізнес-процесів Підприємства 1 можна оцінити як середній (нейтральний).

Посилання

Шраменко О.В., Жиліна Г.Ф., Задорожна С.М. Критерії та підходи до оцінки стратегії підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 67. С. 107–114.

Готра В.В., Філін Ю.І. Розробка адаптивної стратегії маркетингу. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні. 2017. С. 163–169.

Стадник В.В., Головчук Ю.О. Маркетингові підходи до аналізу чинників макросередовища в контексті економічної безпеки бізнес-стратегій під- приємств туристичної індустрії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 5. С. 224–232. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8502/1/24.pdf

Грановська В.Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)»; М-во освіти і науки України, Дніпр. держ. аграрно-економічний ун-т. Дніпро, 2019. 40 с.

Жосан Г. Стан розвитку диджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30 № 1(2). URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (дата звернення: 17.01.2021).

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Дослідження методів управління підприємством в умовах пандемії COVID-19. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. Випуск №2 (68). С. 125–128. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3991/1/22%20Жосан%20Г.В..pdf

Shramenko, O.V. Zhylina, H.F. and Zadorozhna, S.M. (2019), Kryterii ta pidkhody do otsinky stratehii pidpryiemstva [Criteria and approaches to evaluating the company's strategy]. Visnyk ekonomik y transportu i promyslovosti, vol. 67, рр. 107–114. (in Ukrainian)

Hotra, V.V. and Filin Yu.I. (2017), Rozrobka adaptyvnoi stratehii marketynhu [Development of an adaptive marketing strategy]. Aktual'ni problemy innovatsijnoho rozvytku klasternoho pidpryiemnytstva v Ukraini, рр. 163–169. (in Ukrainian)

Stadnyk V.V. and Holovchuk Yu.O. (2019), Marketynhovi pidkhody do analizu chynnykiv makroseredovyshcha v konteksti ekonomichnoi bezpeky biznes-stratehii pid- pryiemstv turystychnoi industrii [Marketing approaches to analysis of macroenvironmental factors in a context of economic security of business strategies of tourism industry enterprises]. Bulletin of Khmelnytskyі National University, no. 5, pp. 224–232. Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8502/1/24.pdf (in Ukrainian)

Hranovska V.G. (2019), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Management of competitiveness of agricultural enterprises]: author’s ref. dis. … Dr. Econ. Science: special. 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by type of economic activity)»; City of Education and Science of Ukraine, Dnipro. state Agrarian and Economic University Dnipro, 40 p. (in Ukrainian)

Zhosan, G. (2020), Stan rozvytku dydzhytalizatsii v Ukraini [The state of development of digitalization in Ukraine]. Ekonomichnyy analiz, vol. 30, no. 1 (2), available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (in Ukrainian)

Zhosan H.V., Kyrychenko N.V. (2020), Doslidzhennia metodiv upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh pandemii COVID-19 [Research of enterprise management methods in the conditions of the COVID-19 pandemic]. Naukovyi zhurnal Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, no. 2 (68), pp. 125–128, available at: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3991/1/22%20Жосан%20Г.В..pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 276
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Кириченко, Н., & Жосан, Г. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-82
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ