ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: ризики аграрних підприємств, класифікація ризиків, менеджмент, сільськогосподарське виробництво, ризик менеджмент

Анотація

У статті досліджено складові ризику в аграрному секторі економіки України, проведено аналіз параметрів бізнесу за видом економічної діяльності, розроблено авторський підхід до класифікації ризиків з урахуванням специфічних умов сільськогосподарських підприємств. Ґрунтовно проаналізовано понятійний апарат термінології обраної теми. Проаналізовано та узагальнено фактори, які зумовлюють ризик у господарській діяльності аграрних підприємств. Авторами визначено особливості процесу управління ризиками в контексті менеджменту підприємств, його складові. Представлена оригінальна класифікація ризиків, з якими стикаються аграрні підприємства у процесі своєї господарської діяльності. Зроблено висновок, що запропонована класифікація може представляти практичний інтерес для господарюючих суб’єктів і використовуватися в якості моделі для створення власної кваліфікаційної таблиці з урахуванням галузевих особливостей агровиробництва та стати одним з інструментів при прийнятті управлінських рішень, щодо побудови ефективної системи ризик менеджменту на підприємстві.

Посилання

Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. Активізація та ефективність впровадження інновацій аграрними підприємствами : монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 216 с.

Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль: Пер. с англ. Москва : Дело, 2003. 360 с.

Вітлінський В. В., Веливоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Гранатуров В. М., Литовченко И. В. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики. Одесса : МУП Эвен, 2005. 204с.

Клименко С. М., Дуброва О. С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 252 с.

Дем’яненко М. Я. Фінансова криза в аграрному секторі АПК. Економічні науки. Cерія. Облік і фінанси. 2010. № 7 (1). С. 408–414.

Гросул В. А. Механізм управління антикризовою стійкістю підприємства на основі методології когнітивного моделювання. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. Р. 37–45.

Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка та суспільство. 2016. №2. С. 265–269.

Макаренко І. О. Алгоритм антикризового управління підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 3. С. 104–109.

Терещенко О. О. Інститут фінансового контролінгу – інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 5. С. 52–53.

Андрушко О. Б. Аналіз моделей діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наук. Праць Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2005. № 547. С. 9–21.

Цапко К. О. Дослідження наукових підходів до визначення та оцінки кризового стану підприємства. Управління розвитком. 2012. № 2. С. 173–176.

Бабіна Н. О. Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. № 5. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Tanklevska N.S. and Kyrychenko N.V. (2015), Aktyvizatsiia ta efektyvnist vprovadzhennia innovatsij ahrarnymy pidpryiemstvamy [Activation and efficiency of introduction of innovations by agrarian enterprises: monograph]. Hrin D.S. Kherson, Ukraine.

Najt F. (2003), Risk, neopredelennost i pribyl [Risk, uncertainty and reward]. Delo. Moskov. Russia.

Vitlinskyj V.V. and Velyvoivanenko H.I. (2004), Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riscology in economics and business]. KNEU. Kyiv. Ukraine.

Granaturov V.M. and Litovchenko I.V. (2005), Upravlenie predprinimatelskimi riskami: voprosy teorii i praktiki [Business risk management: theory and practice]. MUP Jeven. Odessa. Ukraine.

Klymenko S.M. and Dubrova O.S. (2005), Obhruntuvannia hospodarskykh rishen ta otsinka ryzykiv: navch.posib. [Establishment of state solutions and assessment of risiks]. KNEU. Kyiv. Ukraine.

Demianenko M. Ya. (2010). “Financial crisis in the agrarian sector of the agro-industrial complex”, Ekonomichni nauky. Ceriia Oblik i finansy. vol. 7 (1), pp. 408–414.

Hrosul V.A. (2015), Mekhanizm upravlinnia antykryzovoiu stijkistiu pidpryiemstva na osnovi metodolohii kohnityvnoho modeliuvannia. [Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph]. Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America.

Yepifanova I. Yu. (2016), “The essence of the anti-crisis management of the enterprise”. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 2, pp. 265-269.

Makarenko I. O. (2005), “Algorithm for anti-crisis management of an enterprise”. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 104–109.

Tereschenko O. O. (2014), “Institute of Financial Control - an innovative platform for corporate finance and control”. Bukhhalterskyj oblik i audyt, vol. 5, pp. 52–53.

Andrushko O. B. (2005), “ Analysis of models for diagnostics of a crisis stagnation and contamination of bankruptcy of an enterprise”. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»: Zbirnyk nauk. Prats Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 547. pp. 9–21.

Tsapko K. O. (2012), “Research of scientific approaches to the definition and assessment of the crisis of the enterprise”. Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 173–176.

Babina N. O. (2014), “Anti-crisis financial controlling as a factor in ensuring the economic security of the enterprise”. Efektyvna ekonomika: elektronne naukove fakhove vydannia, vol. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 397
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Кириченко, Н., & Алєщенко, Л. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають