ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОМІНАНТИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: податки, державний податковий менеджмент, податкове адміністрування, об’єкт, суб’єкт, функції, Податковий кодекс України

Анотація

Розглянуто теоретичні засади державного податкового менеджменту. Зроблено висновки щодо ключової ролі податкового адміністрування в системі державного податкового менеджменту. Досліджено генезис наукових підходів щодо трактування поняття «податкове адміністрування». Визначені його елементи з урахуванням положень чинного податкового законодавства. Узагальнено сучасний науковий доробок щодо теоретико-організаційних аспектів системи адміністрування податків, що дозволило сформулювати авторські підходи до розуміння поняття «податкове адміністрування», його об’єкту, суб’єктів та функцій. Дана оцінка поточного стану податкового законодавства в Україні. Доведено, що акценти податкового адміністрування мають бути зміщені у бік розбудови партнерських взаємовідносин між Державною податковою службою України та платниками податків.

Посилання

Кміть В.М., Івах Г.В. Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7 (2). С. 310–316.

Катрук Н.О. Обґрунтування сутності державного податкового менеджменту в контексті становлення наукової думки. Наука й економіка. 2010. № 2 (18). С. 47–55.

Тарасюк М.В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3 (20). С. 3–8.

Воронкова О.М. Система державного податкового менеджменту: сутність, склад, особливості. Вісник Донецького національного університету. Серія: Економіка і право. 2013. Вип. 2. С. 54–58.

Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 372 с.

Мельник В.М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 5 (23). С. 40–43.

Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні. Економічний часопис – ХХІ. 2012. № 3–4. С. 53–55.

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін.; за ред. З.С. Варналія. Київ : Знання України, 2008. 657 с.

Дубовик О.Ю., Любчик О.К. Розвиток податкового механізму адміністрування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. С. 71–75.

Савчук В.А. Теоретичні засади організації адміністрування податків. Ефективна економіка: електронний журнал. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1852.

Крисоватий А.І., Томнюк Т.Л. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації: монографія. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. 212 с.

Іванішина О.С., Панура Ю.В. Економічний зміст податкового адміністрування. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 1(9). С. 159–163.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 17.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво. Фінанси України. 2003. № 6. С. 27–35.

Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації : монографія. Київ: Емкон, 2014. 376 с.

Петричко М.М. Сучасний стан адміністрування податків і зборів в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 16. Част. 2. С. 133–135.

Хомутенко В.П., Луценко І.С., Хомутенко А.В. Адміністрування податків, зборів, платежів : навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса : Атлант, 2015. 314 с.

Крупка М.І., Кміть В.М., Паславська Р.Ю. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 217–224.

Бойко О. Ефективність системи податкового адміністрування в Україні. Демократичне врядування: періодичне електронне видання. 2017. Вип. 20. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Bojko.pdf.

Ясько І.В. Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07. Львів, 2019. 20 с.

Kmit V.M., Ivakh H.V. (2011) Rol podatkovoho rehuliuvannia v systemi derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu Ukrainy [The role of tax regulation in the system of state tax management of Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 7 (2), pp. 310–316.

Katruk N.O. (2010) Obgruntuvannia sutnosti derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu v konteksti stanovlennia naukovoi dumky [Substantiation of the essence of state tax management in the context of the formation of scientific thought]. Nauka y ekonomika, no 2 (18), pp. 47–55.

Tarasiuk M.V. (2013) Teoretychni zasady derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu [Theoretical principles of state tax management]. Stalyi rozvytok ekonomiky, no 3 (20), pp. 3–8.

Voronkova O.M. (2013) Systema derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu: sutnist, sklad, osoblyvosti [The system of state tax management: essence, composition, features]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i pravo, vol. 2, pp. 54–58.

Krysovatyi A.I. (2005) Teoretyko-orhanizatsiini dominanty ta praktyka realizatsii podatkovoi polityky v Ukraini [Theoretical and organizational dominants and practice of tax policy implementation in Ukraine]. Ternopil: Kart-blansh (in Ukrainian).

Melnyk V.M. (2003) Problemy teorii ta praktyky administruvannia podatkiv v Ukraini [Problems of theory and practice of tax administration in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, no 5 (23), pp. 40–43.

Proskura K.P. (2012) Osoblyvosti administruvannia podatkiv v Ukraini [Features of tax administration in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys – ХХІ, no 3–4, pp. 53–55.

Melnyk P.V., Taranhul L.L., Varnalii Z.S., etc. (2008) Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy [Tax policy of Ukraine: state, problems and prospects]. In Z.S. Varnalii (Ed.). Kyiv: Znannia Ukrainy (in Ukrainian).

Dubovyk O.Yu., Liubchyk O.K. (2018) Rozvytok podatkovoho mekhanizmu administruvannia v Ukraini [Development of the tax mechanism of administration in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 36, pp. 71–75.

Savchuk V.A. (2013) Teoretychni zasady orhanizatsii administruvannia podatkiv [Theoretical bases of the organization of tax administration]. Efektyvna ekonomika: elektronnyi zhurnal, no 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1852.

Krysovatyi A.I., Tomniuk T.L. (2012) Administruvannia podatkiv v Ukraini: orhanizatsiia ta napriamy transformatsii [Tax administration in Ukraine: organization and directions of transformation]. Ternopil: Ekonomichna dumka TNEU (in Ukrainian).

Ivanishyna O.S., Panura Yu.V. (2018) Ekonomichnyi zmist podatkovoho administruvannia [Economic content of tax administration]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 1(9), pp. 159–163.

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. # 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Andrushchenko V.L. (2003) Fiskalne administruvannia yak nauka i mystetstvo [Fiscal administration as a science and art]. Finansy Ukrainy. no 6, pp. 27–35.

Proskura K.P. (2014) Podatkove administruvannia v Ukraini v postkryzovyi period: efektyvnist ta napriamy modernizatsii and directions [Tax administration in Ukraine in the post-crisis period: efficiency of modernization]. Kyiv: Emkon (in Ukrainian).

Petrychko M.M. (2016) Suchasnyi stan administruvannia podatkiv i zboriv v Ukraini [The current state of administration of taxes and fees in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 16, part 2, pp. 133–135.

Khomutenko V.P., Lutsenko I.S., Khomutenko A.V. (2015) Administruvannia podatkiv, zboriv, platezhiv [Administration of taxes, fees, payments]. In V.P. Khomutenko (Ed.). Odesa: Atlant (in Ukrainian).

Krupka M.I., Kmit V.M., Paslavska R.Yu. (2016) Systema administruvannia podatkiv v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy [The system of tax administration in Ukraine: status, problems and prospects]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 26.2, pp. 217–224.

Boiko O. (2017) Efektyvnist systemy podatkovoho administruvannia v Ukraini [Efficiency of the tax administration system in Ukraine]. Demokratychne vriaduvannia: periodychne elektronne vydannia, vol. 20. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Bojko.pdf.

Yasko I.V. (2019) Teoretyko-pravovi zasady podatkovoho administruvannia v Ukraini [Theoretical and legal principles of tax administration in Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 393
Завантажень PDF: 507
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Сідельникова, Л. (2020). ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОМІНАНТИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-59
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ