КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ОБОРОНУ

Ключові слова: обороноздатність держави, державний бюджет, видатки на оборону, класифікація видатків, соціальний захист військовослужбовців

Анотація

Визначено ключову роль забезпечення обороноздатності країни серед основних зобов’язань держави в наданні суспільних благ. Досліджено сутність видатків Державного бюджету України на оборону. Поглиблено теоретико-методичні засади формування фінансових ресурсів сектору оборони. Охарактеризовано групи видатків державного бюджету на оборону. Розглянуто особливості функціональної та програмної класифікації видатків бюджету на оборону. Проведено порівняльний аналіз класифікації видатків на оборону в Україні та країнах НАТО. Важливим напрямом підвищення обороноздатності країни визначено забезпечення державою соціальних гарантій військовослужбовцям. Досліджено функції системи соціального захисту військовослужбовців. Надано характеристику видів соціального забезпечення військовослужбовців.

Посилання

Кириленко О.П. Сучасні тенденції видатків на оборону з державного бюджету України. Світ фінансів. 2019. № 3(60). С. 179–188.

Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни. Економічний вісник університету. 2016. № 28/1. С. 217–226.

Радіонов Ю.Д. Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави. Економiка та держава. 2017. № 2. С. 22–27.

Самуэльсон Пол Е., Нордхаус Вильям Д. Экономика : пер. с англ. Москва : БИНОМ, 1997. 800 с.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII. Дата оновлення: 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/page#Text

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Карп Є.В. Структурні зміни видатків Державного бюджету України на оборону. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 804–810.

Ветлинський С. Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4 (49). Ч. 1. С. 198–205.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-XII. Дата оновлення: 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

Сайнецький О.П. Зміст та особливості соціального забезпечення військовослужбовців як правового явища. Митна справа. 2013. № 5 (89). С. 204–209.

Пасіка С.П. Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 21 с.

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час : Наказ Міністерства оборони України від 09.12.2002 р. № 402. Дата оновлення: 10.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0992-02#Text

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам : Наказ Міністерства оборони України від 07.06.2018 р. № 260. Дата оновлення: 30.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text

Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704. Дата оновлення: 24.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF#Text

Kyrylenko O.P. (2019) Suchasni tendentsii vydatkiv na oboronu z derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Current trends in defense expenditures from the state budget of Ukraine]. Svit finansiv, vol. 3(60), pp. 179–188.

Chuhunov I.Ia., Ihnatiuk I.M. (2016) Formuvannia vydatkiv biudzhetu u systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, no 28/1, pp. 217–226.

Radionov Yu.D. (2017) Teoretychni osnovy suspilnykh blah v ekonomichnii systemi derzhavy [Theoretical foundations of public goods in the economic system of the state]. Ekonomika ta derzhava, no 2, pp. 22–27.

Samuelson Pol Е., Nordhaus Vilyam D. (2005) Ekonomika [Economy]. Moscow: BINOM (in Russisan).

Pro oboronu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. # 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/page#Text

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. # 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Karp Ye.V. (2018) Strukturni zminy vydatkiv Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy na oboronu [Structural changes in defense expenditures of the State Budget of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, no 14, pp. 804–810.

Vetlynskyi S. (2016) Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv v umovakh provedennia antyterorystychnoi operatsii [Social protection of servicemen in the conditions of anti-terrorist operation]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 4 (49), part 1, pp. 198–205.

Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei : Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 r. # 2011-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

Sainetskyi O.P. (2013) Zmist ta osoblyvosti sotsialnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv yak pravovoho yavyshcha [The content and features of social security of servicemen as a legal phenomenon]. Mytna sprava, no 5 (89), pp. 204–209.

Pasika S.P. (2011) Administratyvno-pravove rehuliuvannia sotsialnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy [Administrative and legal regulation of social security of servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro prodovolche zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy na myrnyi chas : Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 09.12.2002 r. # 402. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0992-02#Text

Pro zatverdzhennia Poriadku vyplaty hroshovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiam Zbroinykh Syl Ukrainy ta deiakym inshym osobam : Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 07.06.2018 r. # 260. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text

Pro hroshove zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv, osib riadovoho i nachalnytskoho skladu ta deiakykh inshykh osib : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.08.2017 r. # 704. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF#Text

Переглядів статті: 336
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Сідельникова, Л., & Рудик, С. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ОБОРОНУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-45
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ