ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: інновації, інноваційні процеси, економічна ефективність, транспортні підприємства, інтелектуалізація

Анотація

Метою статті є встановлення і виявлення впливу закономірностей у забезпеченні ефективності здійснення інноваційної діяльності транспортними підприємствами в умовах інтелектуалізації економіки. Потреба в формалізації детермінант забезпечення ефективності інноваційної діяльності спровокована динамічністю інтелектуалізації, проблеми ресурсозабезпечення та енергоефективності. Їх вирішення стало основними стратегічними орієнтирами інноваційної активності транспортних підприємств. Авторами для формалізації та обґрунтування дослідження застосовано методи узагальнень та візуалізації наукових досліджень. У статті авторами визначено характеристики та види інноваційних процесів транспортного підприємства. Досліджено ризики, які виникають на етапах інноваційних процесів. В статті запропоновано систему критеріїв ефективності інноваційного процесу на транспортних підприємствах.

Посилання

Burns T. Stalker G.M.The management of innovation. London: Tavistock, 1961. 269 p.

Sсhumреtеr J. Thе Thеоrу оf Есоnоmіс Dеvеlорmеnt. Саmbrіdgе: Hаrvаrd, 1934.

Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. Pinter, 1974. 470 р.

Arefieva O., Piletska S., Arefiev S. The innovative activity of enterprises as a prerequisite for sustainable economic development. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, p. 1–8. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-1-7

S. Tulchynska, O. Popelo, O. Vovk, B. Dergaliuk, I. Kreidych, T. Tkachenko. The Resource Supply of Innovation and Investment Strategies of the Microeconomic Systems Modernization in the Conditions of Digitalization. Transactions on environment and development. Vol. 17, 2021. Pp. 819–828. DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.77

O. Vovk, M. Kravchenko, O. Popelo, S. Tulchynska, M. Derhaliuk Modeling the choice of the innovation and investment strategy for the implementation of modernization potential. Transactions on systems and control. Vol. 16, 2021. Pp. 430–438. DOI: https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.38

Гришко А.М., Мельник О.А. Перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні. Київ : Економіка і управління. 2020. С. 7.

Данилків Х.П. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. С. 31–34.

Погорєлова Т.О. Інноваційна діяльність підприємств: проблеми та напрями їх вирішення. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). 2017. № 46(1267). С. 87–91.

Аляб’єва О.М. Методичний підхід до оцінки інноваційного розвитку морських портів. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 163–168.

Гадзевич О., Матвійчук І. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 3. С. 100–106.

Burns T. Stalker G.M. (1961) The management of innovation. 269 p.

Sсhumреtеr J. (1934) Thе Thеоrу оf Есоnоmіс Dеvеlорmеnt.

Freeman C. (1974) The Economics of Industrial Innovation. Pinter, 470 р.

Arefieva O., Piletska S., Arefiev S. (2018) The innovative activity of enterprises as a prerequisite for sustainable economic development. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», pp. 1–8. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-1-7

Tulchynska S., Popelo O., Vovk O. (2021) The Resource Supply of Innovation and Investment Strategies of the Microeconomic Systems Modernization in the Conditions of Digitalization. Transactions on environment and development, 17, 819–828. DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.77/

Vovk O., Kravchenko M., Popelo O. (2021) Modeling the choice of the innovation and investment strategy for the implementation of modernization potential. Transactions on systems and control, 16, 430–438. DOI: https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.38/

Grishko A.M., Melnik O.A. (2020) Perspektyvy rozvytku innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv v Ukrayini. [Prospects for the development of innovative activities of enterprises in Ukraine]. Kyiv: Economics and Management. (in Ukrainian)

Danilkiv H.P. (2018) Innovatsiynyy rozvytok transportnoyi systemy Ukrayiny. [Innovative development of the transport system of Ukraine] Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. (in Ukrainian)

Pogorelova T.O. (2017) Innovatsiyna diyalʹnistʹ pidpryyemstv: problemy ta napryamy yikh vyrishennya. [Innovative activity of enterprises: problems and directions of their solution]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), 46 (1267), 87–91. (in Ukrainian)

Aliabieva O.M. (2016) Metodychnyi pidkhid do otsinky innovatsiinoho rozvytku morskykh portiv [Methodical approach to the evaluation of innovative development of seaports]. Biznes Inform, 6, 163–168. (in Ukrainian)

Hadzevych O., Matviichuk I. (2017) Metodyka analizu ta otsinky innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Methods of analysis and evaluation of enterprise innovation activity]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 3, 100–106. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Вовк, О., Абдулгусейнова, А., & Дмитрик, Х. (2021). ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-74
Розділ
ЕКОНОМІКА